Zware beroepen: ACLVB, ACV en ABVV betreuren de houding van minister Bacquelaine

donderdag, 01 November 2018
Pers

Via een artikel in De Tijd hebben de vakbonden vandaag kennis kunnen nemen van de belangrijkste elementen in het advies van de Raad van State met betrekking tot het wetsontwerp tot invoering van een systeem om zware beroepen in aanmerking te nemen.

We stellen vast dat het advies van de Raad van State in ruime mate de door de vakbonden geformuleerde vaststellingen en opmerkingen onderschrijft. Al drie jaar lang vragen de vakbonden immers om belastend werk ernstig en correct in aanmerking te nemen. Zoals de Raad van State echter onderstreept, moeten we vaststellen dat het algemene stelsel dat de regering wil invoeren belangrijke fouten en lacunes bevat.

  • Een beperkte budgettaire enveloppe: de Raad van State bevestigt één van de bemerkingen gemaakt door de vakbonden. Het wetsontwerp voorziet namelijk dat bij de definitie van belastend werk rekening moet gehouden worden met de budgettaire beperkingen. De objectieve criteria om te bepalen hoe zwaar een beroep is, worden dus onderworpen aan een financieel criterium. Volgens de Raad van State is dit strijdig met het gelijkheidsbeginsel en kan dit leiden tot verschillen in behandeling. Een beroep zou niet als zwaar worden erkend, niet omdat het niet zwaar is, maar omdat het voorziene budget beperkt is.
  • Criterium van de subsidiaire psychosociale belasting: de Raad van State meent dat de niet-erkenning van de psychosociale belasting als volwaardig criterium zal leiden tot gevallen van discriminatie.

Ter herinnering, de vakbonden hebben voor de privésector dit algemene kader unaniem verworpen omdat het te veel gebreken vertoonde vooral ook de regeling dat hoe zwaarder het werk is, hoe groter het pensioenverliesReeds vóór de zomer spraken we ons negatief uit over de eerste versie van het voorontwerp van wet in het beheerscomité van de federale Pensioendienst.

De vakbonden betreuren dat ze moeten vaststellen dat de minister van Pensioenen het niet nuttig acht om het advies van de Raad van State mee te delen aan de sociale overlegorganen. Deze zoveelste aanval op het sociaal overleg toont aan dat de minister de sociale dialoog niet respecteert, wat niet bevorderlijk is voor een sereen, respectvol onderhandelingsklimaat.

De minister stelt sec dat de sociale partners reeds vijf maanden werken op een lijst. We moeten echter vaststellen dat we pas vorige week het aangepaste voorontwerp van wet hebben gekregen, na aandringen.

De vakbonden vragen:

  • dat het advies van de Raad van State zo snel mogelijk wordt overgemaakt aan de sociale gesprekspartners om in alle transparantie serene en ernstige onderhandelingen te kunnen voeren;
  • een grondige aanpassing van het wetsontwerp “belastend werk”, rekening houdend met de opmerkingen en vaststellingen van de vakbonden en van de Raad van State.