“Vrouwen hebben twee pensioenen nodig om hun rusthuisfactuur te kunnen betalen.”

vrijdag, 23 Maart 2018
Nieuws

De loonkloof tussen mannen en vrouwen mondt uit in een nóg grotere pensioenkloof. In België ligt een gemiddeld vrouwenpensioen vandaag 26% lager dan een gemiddeld mannenpensioen. Zowat de helft van de vrouwen heeft een pensioen van minder dan 1000 euro per maand.

Op woensdag 14 maart organiseerde het ABVV een leerrijk, inspirerend en praktijk gericht colloquium voor delegees, militanten en medewerkers over loongelijkheid tussen man en vrouw. Meer dan 300 enthousiaste deelnemers namen deel. Het was een succes.

Pensioenkloof

Voor federaal secretaris Miranda Ulens blijft de ongelijkheid tussen man en vrouw anno 2018 onaanvaardbaar: “Het gaat om evenwicht. En die is ver zoek. Het zijn daarenboven vooral vrouwen die lijden onder de moeilijke combinatie van werk en gezin. En dat terwijl ze 20% minder verdienen dan hun mannelijke collega. Dat moet anders.”

Het is om die reden dat de Equal Pay Day-campagne hier dit jaar op focuste.

Onze pensioenalternatieven kwamen uitgebreid aan bod:

  • een minimumpensioen van 1.500 euro bruto voor iedereen;
  • een pensioen van 75 procent van je gemiddeld loon;
  • de pensioenleeftijd op 65 jaar.

Dat de situatie nu voor heel wat vrouwen onhoudbaar is, staat buiten kijf. Het gemiddeld pensioen van vrouwen ligt op 882 euro tegen 1.181 euro voor mannen. Dit is een armoederisico want de armoededrempel ligt op 1.157 euro per maand. Onze pensioen behoren tot de laagste van Europa. Of zoals Celien Vanmoerkerke, adviseur op onze studiedienst, het op de dag zelf samenvatte: “Vrouwen hebben twee pensioenen nodig om hun rusthuisfactuur te kunnen betalen. Maar het kan anders. Door te investeren in deftige pensioenen.”

Uiteraard speelt deeltijds werken het lager vrouwenloon parten. Maar laat ons niet vergeten dat heel wat vrouwen vaak noodgedwongen deeltijds werken. Bovendien gaapt er nog steeds een loonkloof als we enkel voltijdse werknemers in beschouwing nemen. En ook hier blijven we de laatste jaren wat ter plaatse trappelen.

#samenkanhetanders

De loonkloof dichten kan alleen met een ander, rechtvaardiger en evenwichtiger beleid dat rekening houdt met de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

  • Het aanbod van sociale opvang- en zorgstructuren moet uitbreiden.
  • Het geboorteverlof moet aangepast worden opdat beide ouders hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Wij eisen 10 dagen verplicht op te nemen en een uitbreiding naar 20 dagen voor vaders en meemoeders.
  • Voltijdse tewerkstelling stimuleren bij vrouwen is een absolute must. Weinig vrouwen kiezen vrijwillig voor deeltijds werk. De definitie van voltijdse tewerkstelling moet herzien worden. Het grote aandeel van deeltijds werken bij vrouwen is te wijten aan problemen van work-life balance. Een voltijds betaalde baan en een reeks niet-betaalde zorgtaken thuis leiden tot stress en tijdsgebrek.
  • Wij vragen een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen. Enkel wanneer de maatregel van toepassing is op iedereen, zullen alle vrouwen evenveel kansen hebben als mannen om een loopbaan uit te bouwen.
  • Quota in de directiecomités van de overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven dienen sneller ingevoerd te worden om het glazen plafond te doorbreken.
  • De individualisering van de sociale rechten. Een gelijke behandeling inzake sociale bescherming - afschaffing van de categorieën ‘samenwonende’, ‘gezinshoofd’- en inzake fiscaliteit, zou een betere afstemming mogelijk maken tussen deeltijdse jobs en ook meer autonomie in de beroepskeuzes betekenen.

Actie nodig op alle overleg- en onderhandelingsniveaus

Het tot stand komen van de Belgische wet van 22 april 2012 betreffende gelijke beloning was het resultaat van jarenlang actie voeren. De wet heeft tot doel om de loonkloof te dichten op de verschillende onderhandelingsniveaus.

Maar de toepassing in de praktijk laat op zich wachten. Studies tonen aan dat de wet weinig weerklank heeft gekregen, vooral op het niveau van de ondernemingen. Volgens de wet moeten ondernemingen nochtans de loonlasten van voltijdse en deeltijdse werknemers tussen vrouwen en mannen in hun sociale balans opsplitsen.

Niet alle bedrijven doen dit echter. Het is dus niet voldoende om wetten te hebben om effectief gelijkheid te verwezenlijken. Wij eisen een correcte toepassing van de wet. Dit dient afgedwongen te worden.

Actie 29 maart

Op 29 maart voeren we in gemeenschappelijk vakbondsfront aan de Brusselse Kunstberg actie voor gelijke vrouwenpensioenen

Check hier hoe en waarom.