Tijdelijk werkloos: hoe wordt mijn uitkering berekend?

dinsdag, 26 mei 2020
Nieuws

Je bent op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst. Hoe wordt jouw uitkering berekend? Wat betekent de lagere voorheffing op je uitkering van mei?

Sinds 13 maart kunnen werkgevers gezien de coronacrisis hun werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen.

Goed om weten

  • Het is niet vereist dat je bedrijf volledig sluit. Er kan op sommigen dagen gewerkt worden, en op andere niet. Sommige van je collega’s kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden en anderen niet. Maar het gaat wel altijd om een volledige werkdag, een combinatie van een halve dag arbeid en halve dag tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk.

  • Het is altijd je werkgever die beslist om je tijdelijk werkloos te stellen.

  • Daarom is het heel belangrijk dat je werkgever doorgeeft welke dagen je tijdelijk werkloos bent. Enkel wanneer die gegevens in je dossier aangevuld zijn, kan je uitkering berekend worden. Van zodra je werkgever weet om welke dagen het gaat, moet hij dit doorgeven in wat de ‘aangifte sociaal risico’ heet. Hij hoeft helemaal niet te wachten tot het einde van de maand om dat te doen want dit kan het uitbetalen doen opstroppen.

  • Als je dossier in orde is, kan het ABVV betalen. Onmiddellijk het juiste bedrag. Niemand zal zomaar een voorschot of een bedrag van 1450 euro krijgen. Wij streven naar een correcte uitbetaling in het begin van elke maand.

  • Je hoeft niet elke maand een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen bij het ABVV. Concreet: heb je voor maart of april al een uitkeringsaanvraag gedaan en ben je in mei verder/opnieuw tijdelijk werkloos, dan moet je voor mei geen nieuwe aanvraag indienen. Alleen wanneer je van werkgever verandert, of overstapt naar een andere tewerkstellingsbreuk (bijv. van voltijds naar deeltijds), of wanneer je adres of je rekeningnummer wijzigt, moet je een nieuwe aanvraag indienen via www.tijdelijkwerkloos.be

  • Om recht te hebben op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid moet je met je werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op de dag dat je tijdelijk werkloos wordt gesteld. Er gelden in deze coronatijden geen bijkomende voorwaarden, alle werknemers hebben recht op uitkeringen. Dat deze toelaatbaarheidsvoorwaarden tijdelijk afgeschaft zijn, hebben we bekomen via sociaal overleg.

  • De dagen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van je anciënniteit, je vakantiegeld, je vakantiedagen, je pensioen en andere sociale rechten. Ze tellen dus mee als gewerkte dagen.

Berekening van je uitkering

Normaal gezien wordt een uitkering tijdelijke werkloosheid berekend door 65% te nemen van je (eventueel begrensd) loon. Met onze kordate houding in het sociaal overleg hebben we bekomen dat in deze uitzonderlijke omstandigheden het percentage opgetrokken wordt naar 70%. Van 1 februari tot 30 juni 2020 is de uitkering voor tijdelijke werkloosheid uitzonderlijk gelijk aan 70% van je (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht je gezinstoestand.

Het maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 euro bruto. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon.

De minimumuitkering werd ook verhoogd en is 55,59 euro/dag vanaf 1 maart wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand.

Op een uitkering tijdelijke werkloosheid wordt normaal 26,75% voorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen op basis van tijdelijke werkloosheid in mei (betaling in juni) en volgende wordt dit verlaagd naar 15 procent. Deze verlaging duurt tot 31 december 2020. Dit zorgt ervoor dat je netto iets meer overhoudt.

Bovenop je uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID19 krijg je automatisch 5,63 euro extra per dag dat je tijdelijk werkloos bent. Het ABVV betaalt deze aanvulling samen met je uitkering.

Sommige sectoren of ondernemingen kunnen hogere aanvullingen voorzien. Slechts 1 op de 10 werkgevers doet dit, maar het kan interessant zijn dit te checken bij je delegee.

Let op!
Staar je niet blind op het nettobedrag dat je nu ontvangt.
De eindafrekening volgt pas volgend jaar, in 2021, met de belastingen die worden berekend op al je inkomsten van 2020.

Voorbeeld

Pascal is in de maand mei 15 dagen tijdelijk werkloos wegens overmacht. Hij ontvangt normaal een loon van 2.490 euro bruto per maand.

In de sociale zekerheid wordt uitgegaan van een werkweek van 6 dagen. Om een maandloon om te rekenen naar een dagloon delen we door 26. Het brutodagloon bedraagt dus 2.490 : 26 = 95,7692 euro.

De daguitkering van Pascal bedraagt dus 70% x 95,7692 euro = 67,04 euro. De RVA werkt echter met loonschijven, waardoor het exacte bedrag enkele centen kan afwijken. In dit geval zal zijn daguitkering 67,31 euro  bedragen + 5,63 euro supplement = 72,94 euro per dag of 1.094,10 euro bruto voor de 15 dagen. Er wordt op dit bedrag nog 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden, wat betekent dat er 929,98 euro op Pascal zijn rekening wordt gestort.