Strafrechtelijke vervolging wegens syndicale actie?! Wat is er aan de hand?

dinsdag, 24 Juli 2018
Nieuws

De rechtszaak te Antwerpen

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft op vrijdag 29 juni 2018 de voorzitter van ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 in de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, ook een militant van het ABVV, werd vrijgesproken. Op woensdag 26 juni 2019 heeft het Hof van beroep te Antwerpen de uitspraak van de correctionele rechtbank bevestigd.

Die 24ste juni 2016 riep het ABVV op tot een nationale interprofessionele 24-uurstaking tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, de verhoging van de wekelijkse arbeidsduur en de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Dit ging - zoals al tientallen jaren gebruikelijk is - gepaard met het afsluiten van een vijftal toegangswegen tot de haven. Er werd strikt op toegezien dat de veiligheid op bedrijfsniveau werd gewaarborgd en dat veiligheidsploegen (in seveso-bedrijven) toegang kregen.

Er waren geen incidenten, alles verliep vreedzaam en vlekkeloos.

De afgezette buurt betrof bovendien enkel een doorgangsmoeilijkheid voor havenbedrijven. Er waren in die omtrek geen scholen, ziekenhuizen of andere instellingen van openbare dienstverlening.

Toch ging de Antwerpse politie over tot twee arrestaties, te weten van de voorzitter van het gewest Antwerpen en van een militant van het ABVV. Zij bleven meerdere uren aangehouden, ook al bleef hun rol beperkt tot het waarborgen van de veiligheid van de militanten en weggebruikers.

De verbalisanten van de lokale politie te Antwerpen noteerden aanvankelijk dat de menigte door een aantal betrokkenen werd “opgehitst”, maar stelden nergens dat het verkeer door één van hen kwaadwillig zou zijn belemmerd.

Twee weken nadien (4 juli 2016) werden de voorzitter en de militant verhoord. Een verhoor dat plotsklaps handelde over het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”.

Op 11 augustus 2016 werd een nieuw proces-verbaal opgesteld over de gebeurtenissen van die 24ste juni, ditmaal door andere politiemensen dan diegenen die het oorspronkelijke proces-verbaal hadden opgesteld.

Het dossier raakte vervolgens (zogezegd) meer dan één jaar kwijt, waarna plots door de gerechtelijke autoriteiten te Antwerpen werd beslist om beide vakbondsafgevaardigden rechtstreeks voor de correctionele rechtbank te dagvaarden.

Wat op 23 februari 2018 dan ook gebeurde.

Na twee zitdagen, volgde op vrijdag 29 juni dan de uitspraak.

De voorzitter van ABVV-Antwerpen werd eenvoudig schuldig verklaard (zonder het opleggen van enige straf) en de militant werd vrijgesproken.

Dit niettegenstaande voor geen van beiden individuele handelingen kunnen bewezen worden waaruit blijkt dat ze het verkeer kwaadwillig belemmerd zouden hebben.

De voorzitter van ABVV-Antwerpen werd echter toch schuldig verklaard omdat hij de syndicale actie georganiseerd had.

Als ABVV hebben we meteen beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Het Antwerpse Hof van beroep heeft zich op woensdag 26 juni 2019 uitgesproken. De voorzitter van ABVV-Antwerpen werd - niettegenstaande onze uitvoerig in de beroepsconclusie toegelichte argumenten - opnieuw eenvoudig schuldig verklaard (zonder het opleggen van enige straf). En dit omwille van de individuele voorbereiding van de syndicale actie en zijn persoonlijke aanwezigheid.

 

Volgende stappen?

Deze veroordeling is voor ons onaanvaardbaar.

Het kan niet dat een syndicalist, die gebruik maakt van het recht op vrije meningsuiting, het recht op vergadering, het stakingsrecht (inbegrepen het recht om stakingsposten op te zetten), dat iemand die fundamentele grondrechten uitoefent, strafrechtelijk vervolgd wordt.

Als ABVV leggen we ons niet neer bij deze onbegrijpelijke en onverantwoordelijke uitspraak.

We hebben dan ook op 10 juli 2019 een procedure ingeleid voor het Hof van Cassatie.

Wat met toekomstige acties?

Voor het ABVV is het recht op actievoeren fundamenteel en noodzakelijk.

Dit geldt niet alleen voor vakbondsacties, maar ook voor protestbewegingen die ontstaan omwille van onvrede met het politiek beleid.

Denk maar aan leerkrachten en ouders die in de straat van hun school tegen fijn stof protesteren.
Denk maar aan fietsactivisten die in groep een tocht door de stad maken om meer aandacht te vragen voor fietsers.

Denk maar aan vredesactivisten die een sit-in houden in een publieke ruimte.

Denk maar aan iedereen die deelneemt aan een spontane betoging.

Dit ‘zwaard van Damocles’ dat nu boven elke vorm van sociale actie hangt, kan ervoor zorgen dat het hele middenveld monddood gemaakt wordt en dat geen enkele tegenstem zich nog laat horen.

Wat maakt dat tegensprekelijk en kritisch debat, dé pijler van een gezonde democratie, de facto onmogelijk gemaakt wordt.

Het spreekt dus voor zich dat we alle middelen zullen uitputten om dit arrest teniet te doen. En het spreekt ook voor zich dat we ondertussen elke vorm van asociaal en onrechtvaardig beleid zullen bekampen.

We maken het volledig dossier publiek, met akkoord van de betrokkenen,

Het is immers van uitermate groot belang dat iedereen beseft welke de mogelijke gevolgen zijn voor het uitoefenen van onze democratische basisrechten.

De politieke context toegelicht

De uitspraken van de Antwerpse correctionele rechtbank en het Hof van beroep kaderen in een alsmaar vijandiger en autoritairder klimaat, dat moedwillig gecreëerd wordt door sommige partijen.

Voorbeelden genoeg: het verwijten aan rechters dat ze wereldvreemd zijn, het afdreigen van rectoren, het intimideren en zelfs arresteren van journalisten, het beschuldigen van NGO’s dat ze mensensmokkelaars zijn, het verwijten van de ouders van een door een politiekogel gestorven peuter dat ze hier zelf schuldig aan zijn, etc.

Het is geen toeval dat de burgemeester van Antwerpen aan de vooravond van de syndicale actie verklaarde dat blokkades niet zouden toegelaten worden en de dag van de actie zelf zich bij de publieke radio-omroep liet ontvallen dat "het goed was dat die personen even aangehouden werden om tot hun zinnen te komen".

Het is overigens een partijgenote van diezelfde burgemeester die de stakers bij Lidl omschreef als “krapuul” waartegen politie en justitie dienen op te treden.

Het is deze regering die op alle mogelijke manieren het sociaal overleg ondermijnt (slechts pro forma adviezen vragen, niet respecteren van akkoorden gesloten onder sociale gesprekspartners, koppelen van die akkoorden aan eigen eisen, het beperken van de enveloppe voor de welvaartsaanpassingen…) en in het bijzonder de vakbonden viseert en ons zo probeert te verzwakken.

Ze beseft ten volle dat het de vakbonden zijn die dé tegenmacht vormen. Een tegenmacht die niet alleen wil verhinderen dat de sociale afbraak een versnelling hoger wordt geschakeld, maar dat we de schade ook hersteld willen zien. Een tegenmacht die verhindert dat het beleid bijna uitsluitend op maat van aandeelhouders, multinationals en de rijksten wordt gevoerd, en dat ‘de kleine man en vrouw’ daarvoor de rekening moeten betalen.

Als het stakingsrecht herleid wordt tot een louter symbolisch recht, dat in de praktijk niet meer kan uitgeoefend worden, is het gedaan met collectieve actie en is het afgelopen met het bewerkstelligen van sociale vooruitgang en het collectief opkomen voor diegene die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Misschien willen ze wel dat we ons louter beperken zoals tot actievoeren in de Verenigde Staten, waar men rondjes draait voor een gebouw met pancartes in de hand, of gewoon op de stoep…?

We herhalen het nogmaals: het ABVV laat zich niet doen. Welke politieke meerderheid er ook aan de macht mag zijn.

Wij zullen de kritische stem blijven in ons democratisch land. Wij blijven opkomen voor wie de kracht of macht ontbreekt. Wij blijven ijveren voor sociale vooruitgang en rechtvaardigheid. Als het kan door sociaal overleg, als het nodig is door syndicale actie.

Want samen zijn we altijd sterker!

Lees hier onze argumenten

 

Eigenlijke processtukken

De verschillende processtukken van deze zaak kunnen hier teruggevonden worden.

De lijst zal aangevuld worden a rato van de verdere gerechtelijke stappen die ondernomen worden