Hoe verwerkt het ABVV uw persoonsgegevens?

Het ABVV, als syndicale organisatie en als werkloosheidskas (zie 1.3 voor een lijst met de entiteiten die het ABVV uitmaken), hecht groot belang aan de bescherming van de door het ABVV verwerkte persoonsgebonden gegevens van zijn leden en van andere betrokkenen.

De Europese Verordening betreffende de gegevensbescherming (die sinds 25/05/2018 de Belgische privacywet vervangt) verleent de personen meer controle op het gebruik van hun gegevens en versterkt hun rechten in dit opzicht. Wij hebben deze elementen in onze ‘Privacy verklaring ’ verwerkt.

Samengevat

 • Wij beperken ons tot het strikt noodzakelijke i.v.m. de persoonsgegevens die wij bezitten

  1.1 De persoonsgegevens verwerkt in het kader van uw aansluiting zijn de volgende:

  • Uw (elektronische) identificatiegegevens: naam, voornaam, adres en correspondentieadres (+historiek), telefoonnummer en gsm-nummer, e-mailadres, lidmaatschapsnummer, pensioennummer, bisnummer (+ historiek);
  • Uw persoonlijke gegevens: nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, moedertaal en voorkeurtaal (NL/FR), burgerlijke staat;
  • De gegevens in verband met uw bankrekening: rekeningnummer, bank;
  • Gezinssamenstelling (o.m. voor het storten van huwelijks- en geboortepremie);
  • Gegevens m.b.t. uw baan: beroepsstatuut, activiteitensector, identificatiegegevens werkgever (naam, KBO-nummer, nummer paritair comité);
  • Lidmaatschap bij de vakbond: identificatie ABVV-beroepscentrale en uw interprofessionele gewestelijke afdeling (+historiek), vorig lidmaatschap, categorie militant, syndicale mandaten, betalingen (syndicale premie, diverse premies en uitkeringen);
  • Gegevens betreffende het abonnementenbeheer (ABVV-publicaties).

   

  1.2 Gegevens die, indien nodig, achteraf nog bij u of bij derden worden opgevraagd:

  • Gegevens betreffende de uitvoering van de aansluitingsovereenkomst, zoals gegevens m.b.t. uw werkloosheidsdossier of juridische bijstand;
  • Het rijksregisternummer: dit identificatienummer is nodig voor de raadpleging van gegevens binnen het netwerk van de socialezekerheidsinstellingen;
  • Sociale gegevens over u afkomstig van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • Gezinssamenstelling (met name voor de berekening van de werkloosheidsuitkering);
  • Financiële gegevens (inkomsten, uitkeringen, pensioen, enz.), bijvoorbeeld in geval van aanvraag van beslag op uitkeringen;
  • Gerechtelijke gegevens, bijvoorbeeld in geval van beroep, of bij het instellen van een rechtsvordering;
  • Medische gegevens, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, re-integratietraject, arbeidsongeval, beroepsziekte;
  • Gegevens betreffende uw studies en opleiding, bijvoorbeeld in de procedure van de begeleiding van de werklozen;
  • De gegevens betreffende uw beroep en uw tewerkstelling: loopbaan, loon, enz.
  • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze websites: cookies, IP-adres.

  NB: de gegevens die van een derde afkomstig zijn, zijn gegevens die via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid raadpleegbaar zijn via het rijksregisternummer dat u vooraf aan ons heeft doorgegeven.

 • Wij gebruiken uw gegevens bij onze dienstverlening, om u te informeren, om te antwoorden op uw vragen, om onze relatie met u te beheren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om onze websites te verbeteren

  1.5 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

  Het ABVV en zijn Werkloosheidskas verwerken uw persoonsgegevens met het oog op twee grote categorieën van doeleinden:

  • Vakbondsactiviteiten: (verwerkingen die betrekking hebben op vakbondsactiviteiten). Het gaat dan met name over: 
   • Ledenbeheer en beheer van de bijdragen;
   • De voordelen en de diensten (vermeld in de aansluitingsovereenkomst) die we onze leden aanbieden; 
   • De sociale verkiezingen, diensten/hulp aan de vakbondsafgevaardigden enz.;
   • De ideeën waar het ABVV achter staat bij het grote publiek verspreiden.
  • Activiteiten van de Dienst Werkloosheid:
   • Alle verwerkingen m.b.t. de toepassing van de werkloosheidsreglementering met het oog op het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen.

  1.6 Op basis van welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

  Uw persoonsgegevens worden conform de volgende rechtsgronden verwerkt:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de aansluitingsovereenkomst (inschrijving, beheer, uitvoering);
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk de toepassing van de werkloosheidswetgeving;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen van het ABVV dat in zijn hoedanigheid van vakbond zijn ideeën bij het grote publiek en bij zijn leden wenst te verspreiden via de geëigende communicatiekanalen. Wanneer het, bijvoorbeeld, het versturen van info aan niet-leden betreft (bijv. een newsletter), gebeurt de verwerking op basis van de toestemming van de bestemmeling.
 • Wij schrappen uw gegevens wanneer die niet langer nodig zijn om de doelstellingen in hierboven vermeld punt te vervullen

  1.9 Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  • Syndicale activiteiten: uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent en tot het verstrijken van de  verschillende wettelijke verjaringstermijnen die beginnen te lopen nadat uw lidmaatschap werd stopgezet (zoals beschreven in de aansluitingsovereenkomst).
  • De gegevens in uw werkloosheidsdossier worden gedurende uw hele beroepsloopbaan bewaard en tot 5 jaar na het moment dat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen binnen onze organisatie en delen die enkel en alleen met overheidsinstellingen en andere organismen indien strikt nodig voor de uitvoering van punt 2

  1.7 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? Met wie delen wij die?

  • In het kader van het doeleinde betreffende de "toepassing van de werkloosheidswetgeving": uw gegevens worden verwerkt door de ABVV-medewerkers in de entiteiten die instaan voor de toepassing van de werkloosheidswetgeving en voor de behandeling van uw uitkeringsaanvraag. Zie 1.3 voor de lijst met de betrokken entiteiten.

  Deze gegevens worden - in overeenstemming met de wettelijke bepalingen

  • via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt aan de socialezekerheidsinstellingen (meer bepaald de RVA),
  • aan de belastingdiensten,
  • aan de bankinstellingen die de betalingen uitvoeren voor rekening van de werkloosheidskas van het ABVV.
  • In het kader van het doeleinde betreffende de "vakbondsactiviteiten": uw gegevens worden verwerkt door de ABVV-medewerkers die instaan voor het ledenbeheer en het beheer van de bijdragen, voor het aanbieden van voordelen en diensten (zoals opgesomd in de aansluitingsovereenkomst) aan onze leden of voor de sociale verkiezingen en de diensten/hulp aan de vakbondsafgevaardigden.

  Deze gegevens worden, in voorkomend geval, doorgegeven aan verschillende overheidsinstanties, conform de wettelijke bepalingen:

  • aan de socialezekerheidsinstellingen: dit omvat met name de openbare instellingen die zich bezighouden met: pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag, jaarlijkse vakantie en ziekte-invaliditeit, Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, RSZ, Fonds voor Bestaanszekerheid, RVA, Forem, VDAB, Actiris, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • aan de arbeidsrechtbanken en –hoven, de rechtbanken van koophandel en administratieve rechtbanken alsmede aan de juridische raadsheren die gemachtigd zijn om u te vertegenwoordigen voor deze rechtbanken, en ook aan de tegenpartijen en hun vertegenwoordigers, aan gerechtsdeurwaarders;
  • aan de verschillende Federale Overheidsdiensten en andere openbare instanties van verschillende bevoegdheidsniveaus, al naargelang van hun respectievelijke bevoegdheden. Bijvoorbeeld in het kader van de sociale verkiezingen, voor de benoeming van de rechters in sociale zaken, in geval van een klacht, voor opleidingen, enz.
  • In geen enkel geval worden uw gegevens doorgegeven aan uw werkgever, en allerminst als het over uw syndicaal lidmaatschap bij het ABVV en zijn Centrales gaat (behalve wanneer een wettelijke bepaling dit voorziet: sociale verkiezingen, syndicale vorming,…).

   

  1.8 U wordt geïnformeerd dat uw persoonsgegevens niet zullen doorgegeven worden aan derde landen of aan internationale organisaties.

 • Wij houden rekening met uw rechten inzake privacy, uw persoonsgegevens en hun verwerking

   1.10  Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

  U kunt uw gegevens op elk moment en kosteloos raadplegen, wijzigen, overdragen of wissen. U kunt ook de verwerking weigeren of beperken. Richt uw aanvraag tot de DPO (zie punt 1.4) of tot de verwerkingsverantwoordelijke  (zie punt 1.3)

  NB: Er kunnen u eventueel bijkomende stappen of informatie gevraagd worden, nodig om uw identiteit evenals uw recht om toegang te verkrijgen tot de desbetreffende informatie te bewijzen.

  U kunt de volgende rechten doen gelden:

  • Het recht om inzage te vragen tot uw persoonsgegevens en het recht om er gratis een kopie van te krijgen. U kunt voortaan uw gegevens “werkloosheid” en uw identificatiegegevens raadplegen op de site my.abvv.be . U kunt ook via die weg uw telefoonnummer en uw e-mailadres wijzigen;
  • U kunt de rechtzetting van niet-correcte of onvolledige gegevens vragen;
  • U kunt vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden. Dit is alleen in een beperkt aantal gevallen mogelijk, voornamelijk wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het vervullen van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
  • Het recht op de beperking van verwerking van uw gegevens maakt het mogelijk de verwerking ‘te bevriezen’ in volgende 4 situaties:
   • de juistheid van de gegevens wordt betwist,
   • de verwerking is onrechtmatig,
   • de persoonsgegevens worden niet langer verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke, maar ze zijn wel noodzakelijk voor het uitoefenen van een recht voor het gerecht,
   • wanneer het recht van bezwaar tegen de verwerking uitgeoefend wordt (zie hierna);
  • Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen;  
  • Het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens geeft u de mogelijkheid uw gegevens op te vragen en die aan een andere operator door te geven;
  • Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 
 • Wij nemen maatregelen van technische en organisatorische aard om de beveiliging van uw gegevens en van onze informaticastructuur te verzekeren

  1.11 Beveiliging

  Wij hechten veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en we nemen de gepaste maatregelen van technische en organisatorische aard om de ongeoorloofde, per ongeluk of onrechtmatige inzage van uw gegevens of ook het verlies, het vernietigen, het wijzigen of het verspreiden ervan te verhinderen.

  1.12 Wijzigingen  

  U bent verplicht iedere wijziging van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te melden aan de gewestelijke afdeling van uw Centrale of bij de Gewestelijke Afdeling van het ABVV.

  1.13 Herziening

  De laatste wijziging van onderhavig document dateert van 24/05/18.

 • Wij zijn transparant inzake het gebruik van cookies op onze website en geven u de keuze die al dan niet te aanvaarden -> zie /cookies

 • Wij zullen met genoegen antwoorden op uw vragen met betrekking tot onze ‘privacy verklaring’

  Voor de verwerkingen m.b.t. uw lidmaatschap en uw syndicale activiteiten:
  Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.) 
  Federaal Secretariaat
  Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

  Voor de verwerkingen m.b.t. uw werkloosheidsdossier:
  Werkloosheidsdienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond
  Raad van Bestuur
  Hoogstraat  42 - 1000 Brussel

   

  Hierna de lijst met de entiteiten die het ABVV uitmaken, meer bepaald m.b.t. de syndicale activiteit en de werkloosheid. 

  1. Voor de syndicale activiteiten

  • Algemeen Belgisch Vakverbond (A.B.V.V.) - Hoogstraat 42 te 1000 Brussel
  • Beroepscentrales:
   • Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden ( BBTK - SETCa) - Joseph Stevensstraat 7/5 te 1000 Brussel
   • Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD-CGSP) - Fontainasplein, 9-11 te 1000 Brussel
   • Centrale de l’Industrie du Métal  de Belgique – Métallurgistes de Wallonie-Bruxelles (MWB) - Rue de Namur, 49 te 5000 Beez
   • Centrale der Metaalindustrie van België (CMB) - Jacob Jordaensstraat 17 te 1000 Brussel
   • Centrale van de Voeding, Horeca & Diensten (HORVAL) - Cellebroersstraat 18 te 1000 Brussel
   • Belgische Transportbond (BTB - UBT) - Paardenmarkt, 66 te 2000 Antwerpen
   • Algemene Centrale (AC- CG) - Hoogstraat, 26-28 te 1000 Brussel
  • 3 Intergewestelijken:
   • Interrégionale Wallonne van het ABVV – Hoogstraat 42 te 1000 Brussel
   • Brusselse Intergewestelijke – Zwedenstraat 45 te 1000 Brussel
   • Vlaams ABVV – Hoogstraat 42 te 1000 Brussel
  • 16 Gewestelijke Afdelingen:
   • ABVV Antwerpen - Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen
   • ABVV Limburg - Gouverneur Roppesingel 55 - 3500 Hasselt
   • ABVV Mechelen – Kempen - Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
   • ABVV Oost-Vlaanderen - Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
   • ABVV Vlaams Brabant - Maria-Theresiastraat 119/121 - 3000 Leuven
   • ABVV West-Vlaanderen - Zilverstraat 43 - 8000 Brugge
   • ABVV Brussel - Zwedenstraat 45 - 1060 Brussel
   • FGTB Brabant Wallon - Rue du Géant 4 bte 3 - 1400 Nivelles
   • FGTB Centre - Maison syndicale - rue H. Aubry 23 - 7100 Haine-St-Paul
   • FGTB Charleroi et Sud Hainaut - Boulevard Devreux 36/38 - 6000 Charleroi
   • FGTB Liège - Huy – Waremme - Place St-Paul 9/11 - 4000 Liège
   • FGTB Luxembourg - Rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon
   • FGTB Mons – Borinage - Rue Lamir 18/20 - 7000 Mons
   • FGTB Namur - Rue Dewez, 40 - 5000 Namur
   • FGTB Verviers - Pont aux Lions 23 - Galerie des Deux Places - 4800 Verviers
   • FGTB Wallonie Picarde - Rue du Crampon 12A - 7500 Tournai

  2. Voor de werkloosheidsactiviteiten

  • De Dienst Werkloosheid van het Federaal ABVV met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat  42
  • Gedecentraliseerde Werkloosheidskassen:
   • Caisse de chômage de la F.G.T.B. de Charleroi et Sud-Hainaut - Boulevard Emile Devreux 36-38 te 6000 Charleroi

   • Caisse de chômage FGTB Mons Borinage - Rue Lamir 18/20 te 7000 Mons

   • Caisse de chômage FGTB Verviers - Pont aux Lions 23 te 4800 Verviers

   • ABVV Brussel Uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen - Zwedenstraat 45 te 1060 Brussel

   • FGTB Centre Office de paiement régional des indemnités de chômage - Rue Henri Aubry 23 te 7100 La Louvière

   • FGTB Organisme de Paiement de la Wallonie Picarde - Rue du Crampon 12 / A te 7500 Tournai

   • FGTB, Service de chômage - Rue Dewez 40 te 5000 Namur

   • A.B.V.V. Provinciale werkloosheidsdienst Limburg - Gouverneur Roppesingel 55 te 3500 Hasselt

   • A.B.V.V. Provinciale werkloosheidskas West-Vlaanderen - Conservatoriumplein 9 te 8500 Kortrijk

   • A.B.V.V. Werkloosheid Regio Mechelen-Kempen - Zakstraat 16 te 2800 Mechelen

   • ABVV Regio Antwerpen uitbetaling werkloosheid - Ommeganckstraat 35 te 2018 Antwerpen

   • ABVV Werkloosheidskas Vlaams-Brabant - Maria-Theresiastraat 119 te 3000 Leuven

   • Regionale Werkloosheidskas A.B.V.V. Oost-Vlaanderen - Vrijdagmarkt 9 te 9000 Gent

   • Caisse régionale de paiement d'allocations de chômage FGTB Liège Huy Waremme - Place Saint-Paul  9-11 te 4000 Liège

   • Fédération Générale du Travail de Belgique Caisse Chômage du Luxembourg – Syndicat - Rue des Martyrs  80 te 6700 Arlon

  1.4  Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO)

  Onze DPO is uw bevoorrechte gesprekspartner voor alles wat te maken heeft met het respect van uw privéleven, de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten.

  U kunt contact met hem opnemen per e-mail op dpo@abvv.be of per brief op volgend adres:

  ABVV Federaal
  Data Protection Officer (DPO)
  Hoogstraat, 42 - 1000 Brussel