Koopkracht versterkt - statutair congres ABVV

woensdag, 01 Oktober 2014
Nieuws

Tijdens ons congres (van 1-3 oktober) bepalen we onze strategie, actiepunten en prioriteiten voor de komende vier jaar en kiezen we onze verantwoordelijken. Een uitgebreid verslag. 

Wat?

Internationaal Vakbondswerk 

Koopkracht versterkt 

Nieuwe verantwoordelijken 

 

Wat?

Het federaal congres is het hoogste beslissingsorgaan van het ABVV, zeg maar de algemene vergadering. Dit federaal congres komt om de vier jaar bijeen, kijkt terug op de voorbije periode met een statutair rapport (of werkingsverslag) en een activiteitenrapport. Maar het congres zet meteen ook de politieke en syndicale beleidslijnen uit voor de toekomst. Het congres debatteert over de globale strijd- en actiepunten. 

Zo'n 1500 ABVV'ers zijn dit jaar gemandateerd door hun ABVV-vakcentrale of ABVV-gewest om deel te nemen aan het congres, het woord te nemen, te discussiëren, te stemmen over resoluties op 2 oktober. Die resoluties, die vooraf opgesteld zijn in samenspraak met alle ABVV-instanties en onze militanten, vormen ons strategisch rapport: onze visie op de huidige economische en sociale omstandigheden, onze visie op de toekomst, onze beleidslijnen en actiepunten voor de komende 4 jaar.

 

Het congres verkiest op 3 oktober ook een nieuw federaal secretariaateen nieuwe dagelijkse leiding, waaronder de voorzitter en de algemeen secretaris. Rudy De Leeuw is opnieuw kandidaat als voorzitter, Anne Demelenne stopt als algemeen secretaris.

 

Internationaal vakbondswerk                                                            | dag 1

Vakbond ABVV | Guy Ryder

Guy Ryder, algemeen directeur Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

De stem van de werknemers

Sharan Burrow, de algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond (IVV) benadrukte hoe belangrijk het is dat syndicalisten de stem van alle werknemers laten horen, werknemers die vandaag slachtoffer zijn van de neoliberale politiek en de blinde bezuinigingen.

“De blinde besparingen hebben 80% van de wereldbevolking geraakt en diepe wonden geslagen. Met het oog op de vorming van een nieuwe regering hier in België, hebben jullie de belangrijke taak om alle werknemers van het land te vertegenwoordigen, die collectieve stem zal luid moeten weerklinken.”

 

Rechtvaardigheid

De topvrouw van het IVV wees er op dat vakbonden wereldwijd de wereld rechtvaardiger trachten maken zodat de gefortuneerden het niet nog beter krijgen ten nadele van diegenen die al minder hebben.

Wij syndicalisten zijn de stem van verandering en oppositie. Wij willen dat de regeringen de financiële wereld ter verantwoording roepen en aan banden leggen. De recepten van het Internationaal Monetair Fonds (nvdr. dat miljarden leent aan landen gekoppeld aan verregaande neoliberale voorwaarden) zijn niet de onze. Die recepten hebben afgedaan. De wereld wil een ander sociaal economisch model, een duurzaam evenwichtig en eerlijk model. Wij moeten een krachtige tegenmacht vormen, wij zijn de stem van alle werknemers.”

 

Internationale syndicale rechten, syndicale vrijheden en stakingsrecht

De syndicale rechten en actierechten staan op de helling. Denk maar aan de wetgeving rond de GAS-boetes, de inmenging van rechters op vraag van werkgevers bij sociale conflicten, de dwangsommen bij staklingspiketten, het toekennen van een premie aan niet-stakers, het voeren van een procedure in naam van werkwilligen in plaats van in naam van het bedrijf, het laten bespioneren van vakbondsvergaderingen via balpencamera’s tot zelfs het sturen van een in het buitenland ingehuurde knokploeg.

 

"Syndicale vrijheden, syndicale rechten zijn mensenrechten. Het doen naleven van deze rechten, door overheden en werkgevers, in noord en zuid, kan enkel wanneer werknemers zich internationaal daar onderling toe verbinden."
Rudy De Leeuw, ABVV-voorzitter

 

Als er in ons land al zaken gebeuren in strijd met het nationaal en internationaal recht, hoe zit het dan elders in de wereld? En wat kunnen we daar als vakbonden aan doen?

Samenwerken! Zo luidde het antwoord van de deelnemers aan een panelgesprek: Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV), Sharan Burrow (algemeen secretaris Internationaal Vakverbond), John Evans (algemeen secretaris van het Trade Union Advisory Committee – OESO), Modeste Ndongala N’sibu (voorzitter van de Congolese vakbond UNTC) en Jean-Claude Mailly (algemeen secretaris van de Franse vakbond FO)

 

Toespraak Bernadette Segol, algemeen secretaris Europees Vakverbond
 

Syndicale rechten en werknemersrechten

Om de rechten van werknemers wereldwijd te doen respecteren, moeten syndicalisten samenwerken. Op het terrein met concrete initiatieven rond vorming en opleiding, maar ook in alle instanties.

Sharan Burrow: “We zijn er in geslaagd om het onzichtbare huishoudpersoneel, de meer dan 100 miljoen mensen die koken, schoonmaken, voor de kinderen zorgen in privéwoningen, als ‘echte werknemers’ te laten beschouwen. De conventie waardig werk en de aanbevelingen van de IAO zijn een belangrijke sociale doorbraak. Meer en meer landen erkennen de IAO-conventie die het huispersoneel een recht op een minimumloon (in landen waar dit bestaat) geven, een maandelijkse betaling van dit loon, toegang tot sociale zekerheid (ook bij zwangerschap), een vrije dag per week, afspraken rond arbeidstijd en het recht om zich te verenigen in een vakbond. Onze strijd voor waardig werk, voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid, en onze strijd voor syndicale rechten gaan dus hand in hand. We kunnen er dus als vakbondsbeweging wel degelijk in slagen om wereldwijd het verschil te maken en werknemers te verenigen.” 
 

Door meer en beter samen te werken kunnen vakbonden niet alleen de rechten van werknemers verdedigen, maar ook de vakbondsrechten.

 

Vorming en vereniging

Ook Modeste Ndongala N’sibu uit Congo geeft aan dat de strijd tegen armoede en de strijd voor vakbondsrechten elkaar versterken. “Ons vakbondswerk raakt moeilijk verankerd, omdat we eerst moeten strijden om te overleven, strijden tegen armoede. Maar de mensen begrijpen wel dat het noodzakelijk is om zich te verenigen om zo sociale vooruitgang te bekomen. Ook in de informele economie (werknemers die niet officieel geregistreerd zijn zoals marktkramers, schoenpoetsers, …)."

"Dit ‘verenigingswerk’ is cruciaal en dankzij de steun van het ABVV kunnen we betekenisvolle projecten opstarten. Zo heeft het ABVV een uniek samenwerkingsverband met de Zweedse, Afrikaanse en Braziliaanse vakbonden. Samen werken we aan een groot netwerk van basisvorming voor de arbeiders, via de invoering van studiekringen in de bedrijven, waardoor de leden hun rechten beter leren kennen. Met 15 miljoen Afrikaanse leden maakt dit netwerk het mogelijk om elk jaar 70.000 mensen vorming te geven. In Congo zelf heeft het ABVV vorig jaar zo bijgedragen tot de vorming van 7.000 werknemers en werkneemsters. Dergelijke samenwerking is de enige weg naar sociale vooruitgang.”

 

Relance, het Europees sociaal model en sociale dumping

In een panelgesprek werd duidelijk dat de besparingspolitiek, fiscale rechtvaardigheid, sociale dumping, en de relance van de economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Scharniermoment

Bernadette Segol, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond (EVV): “Ja, commissievoorzitter Juncker lanceert goeie ideeën, maar we willen nog zien wat hier echt van uitgevoerd wordt. Overal horen we dat de crisis achter ons ligt, maar dit is voor ons niet het geval zolang de tewerkstelling niet hersteld is mét kwalitatieve jobs. Er zijn zo’n 26 miljoen Europeanen op zoek naar werk, de ongelijkheid en de armoede stijgen, de problemen liggen dus niet achter ons. Het EVV en het ABVV zien elke dag de gevolgen van de crisis… Laat één ding duidelijk zijn: het zijn niet de werknemers die de oorzaak zijn van de crisis, maar het casinokapitalisme.”
 

"We staan voor een scharniermoment in Europa. De nieuwe commissie heeft de keuze: een nieuwe richting inslaan of de oude - onsuccesvolle - recepten verder zetten."
Bernadette Segol, algemeen secretaris Europees Vakverbond

Investeren i.p.v. besparen

Het EVV heeft een duidelijk alternatief: een investeringsplan dat meer dan 11 miljoen jobs in de EU kan opbrengen. Hoe? Door gedurende 10 jaar 260 miljard per jaar te investeren (dat is jaarlijks maar 2% van het bruto binnenlands product, het totaal aan geproduceerde rijkdom). Het ABVV en de andere Europese vakbonden steunen dit plan want zijn investeringen nodig om kwaliteitsvolle, duurzame jobs te scheppen en banenverlies te stoppen.

 

Onze welvaart hangt af van de kwaliteit van de jobs die komende jaren gecreëerd zullen worden en het loon dat hiervoor wordt betaald.

Geld ophalen

Bovendien gaat jaarlijks zo’n 1.000 miljard verloren door fiscale fraude en belastingontwijking… “Laat ons dit geld gebruiken om jobs te creëren!”, pleitte Anne Demelenne. “Voer de strijd tegen fraude op, schaf de belastingparadijzen af, zorg voor een financiële transactietaks, een belasting op het flitskapitaal die de speculatie tegengaat, de financiële wereld reguleert en een pak geld opbrengt. Verander het systeem waarbij de Centrale Bank om lidstaten geld te lenen passeert via de privébanken die hier een pak geld mee verdienen. De vennootschapsbelasting mag geen middel zijn om te concurreren, maar een middel om inkomsten op te brengen. Die vennootschapsbelasting moet geharmoniseerd worden rond met een minimum van 25%.”

 

Meer sociaal Europa, geen sociale dumping

Uit het debat bleek duidelijk dat we Europa niet moeten afbouwen, maar dat we net méér Europa nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo gaf Anne Demelenne (ABVV) mee dat er sociale minima nodig zijn, een gelijkschakeling of een harmonisering naar beneden is uit den boze. “Er moeten gemeenschappelijke normen komen, zoals de veralgemening van een deftig Europees minimumloon, regels die zorgen voor een gelijk loon voor gelijk werk, en een sociale Europol, een sociale politie die een halt toeroept aan malafide werkgevers en kan optreden tegen misbruiken en sociale fraude.”

 

Erich Fogla, voorzitter van de Oostenrijkse vakbondskoepel ÖGB gaf mee dat we naast de vrijheden (vrijheid van kapitaal, mensen,...) er een Europees sociaal protocol nodig is om sociale dumping te vermijden. Het principe? Gelijke arbeid op een gelijke plaats moet steeds aan gelijke omstandigheden en aan een gelijk loon gebeuren. Noorwegen, vertegenwoordigt door Gerd Kristiansen, voorzitter Noorse vakbond LO, kan blijkbaar als inspiratiebron dienen, want vakbonden en werkgeversorganisaties buigen zich momenteel samen over een plan om sociale dumping te bestrijden.

 

Ignacio Fernandez Toxo, algemeen secretaris van de Spaanse vakbond CCOO en voorzitter van het Europees Vakverbond, besloot het debat door te stellen dat ook hier samenwerking tussen vakbonden cruciaal is. “Zowel qua loonsvoorwaarden als arbeidsmobiliteit is coördinatie essentieel. We moeten trots zijn op ons sociaal model en het blijven verdedigen tegen de aanvallen van buitenaf, er is dringend een nieuw sociaal contract nodig. Hoe lang zullen onze scholen en ziekenhuizen nog echt openbaar blijven?” 

 Vakbond ABVV | Panel

 

ABVV-projecten in het Zuiden

Wta doet het ABVV in het Zuiden? Hoe helpen we er krachtige vakbonden uit te bouwen die sociale vooruitgang kunnen brengen?

 

 

Statutair rapport

Op het congres wordt ook het statutair rapport voorgesteld. Het is het werkingsverslag van de afgelopen 4 jaar.

  Lees en download op www.abvv.be/leidinggevende-instanties 

Enkele hoofdpunten:


 

Koopkracht versterkt                                                                       | dag 2

Het ABVV wil een ander maatschappij model. We kiezen (duurzame) koopkracht als rode draad de komende jaren. Koopkracht die bekeken moet worden in functie van de bron ervan:
 

  • kwaliteitsvol werk –met het bijhorend loon– en fatsoenlijke vervangingsinkomens, maar ook duurzaam werk in het vooruitzicht van een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie die banen schept, en ons in staat moet stellen de klimaatuitdaging aan te gaan;
     
  • herverdeling van de rijkdom via een rechtvaardige fiscaliteit, een doeltreffende sociale zekerheid en kwalitatieve openbare diensten;
     
  • positieve vergijzing: een degelijk pensioen, een waardig bestaan en een goede gezondheid na het actieve beroepsleven.

 

Deze standpunten worden verder uitgewerkt en omgezet in concrete actiepunten in de resoluties van dit congres die eerst onderwerp waren van discussie op donderdag 2 oktober en goegekeurd werden op vrijdag 3 oktober. Daarnaast neemt het ABVV ook positie in ten aanzien van enkele actuele hangijzers: de actualiteitsmoties.

Lezen en downloaden op www.abvv.be/leidinggevende-instanties

 

Nieuwe verantwoordelijken                                                            | dag 3

Tijdens een statutair congres verkiezen we ook de leden van het federaal secretariaat, de dagelijkse leiding van het ABVV.

 

Rudy De Leeuw begint aan zijn derde mandaat van 4 jaar als ABVV-voorzitter.

 

Marc Goblet volgt Anne Demelenne op als algemeen secretaris. Marc Goblet is een vakbondsman van in de wieg. Hij werkte enkele jaren als arbeider en werd op zijn 25ste al secretaris voor het ABVV in zijn regio Luik. Jaar na jaar nam hij steeds meer verantwoordelijkheden op binnen onze vakbond.

 

De andere leden van het federaal secretariaat werden bevestigd in hun mandaat: Caroline Copers (Vlaams ABVV), Jef  Maes (federaal secretaris), Jean-François Tamellini (federaal secretaris), Thierry Bodson (Waals ABVV), Philippe Van Muylder (ABVV Brussel).

Vakbond ABVV | Slottoespraak Rudy De Leeuw