ABVV-congres: voor meer solidariteit en gelijkheid na corona

woensdag, 01 Juni 2022
Nieuws

Het ABVV is klaar voor de toekomst. Tijdens ons congres van 2 tot 3 juni blikken we terug, maken we een stand van zaken op en bepalen we onze koers voor de komende vier jaar. We halen de banden met onze internationale kameraden aan, en (her)verkiezen ons federaal secretariaat.

Wie, wat, waarom?

Om de vier jaar komt het congres van het ABVV bijeen. Dit is het hoogste beslissingsorgaan van de socialistische vakbond, waar vakbondsverantwoordelijken uit het hele land aanwezig zijn en onze leden vertegenwoordigd worden door hun gemandateerden of delegees.  

Dit jaar hebben ongeveer 1.500 ABVV’ers een mandaat om hun vakcentrale of gewestelijke afdeling te vertegenwoordigen. Zij nemen het woord, getuigen over wat er gebeurt op de werkvloer, discussiëren over wat er moet veranderen, en stemmen mee over de resoluties. Deze resoluties (‘krijtlijnen’) worden op voorhand opgesteld in overleg met de ABVV-instanties en onze militanten. Hierin staan onze maatschappelijke standpunten en visie op de toekomst, en onze prioriteiten qua beleid en actiepunten voor de komende vier jaar.

Tijdens dit congres bespreken we resoluties over de staatshervorming, stemmingen op het federaal ABVV-comité, een voorstel tot aanpassing van de statuten met het oog op een toevoeging van een ABVV-gedragscode tegen geweld, seksuele intimidatie en seksisme, pistes ter verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen in het ABVV, en de deelname van de ABVV-jongeren aan de ABVV-besluitvorming.

We bespreken ook moties (discussiepunten) over internationale actualiteit, vakbondsvrijheden, de strijd tegen extreemrechts en het federaal vrouwenbureau van het ABVV. Van zodra we deze resoluties en moties besproken en goedgekeurd hebben, kan je ze op onze site terugvinden.

Tijdens het congres kijken we ook terug op de voorbije periode aan de hand van een statutair rapport (een werkingsverslag) en een activiteitenrapport. Het congres (her)verkiest op vrijdag 3 juni ook het federaal secretariaat dat instaat voor de dagelijkse werking van het ABVV.

Krijtlijnen 2022-2026: meer solidariteit en gelijkheid na corona

Als socialistische vakbond zetten we in op herverdeling van de rijkdom en ‘gelijkmakers’: herverdeling van economische macht, garantie op werk via correct verloonde jobs, sociale bescherming, billijke herverdeling van de vruchten van arbeid en van groei, een inclusieve samenleving in al haar diversiteit en met sterke overheidsdiensten.

Corona heeft de sterktes en zwaktes van ons sociaaleconomisch systeem duidelijk blootgelegd. De werknemers in ons land zijn essentieel gebleken in het rechthouden van de economie. Als socialistische vakbond blijven wij dan ook campagne voeren om de koopkracht te beschermen en voor échte loonsverhogingen, gelijk loon voor gelijkwaardig werk, en werkbaar werk. 

Niet de vrije markt en de miljarden voor de farma-industrie, maar wel de overheid, de openbare diensten en de sociale zekerheid hebben ons door de coronacrisis geloodst. Wij willen dan ook meer overheidssturing en sterke openbare diensten, en een sterkere sociale zekerheid. Dit gaat hand-in-hand met een rechtvaardige, progressievere fiscaliteit.

De wereldwijde gezondheidscrisis laat zien hoe belangrijk vakbondsactie is voor de bescherming van werknemersrechten, ook op Europees en internationaal niveau. We blijven campagne voeren voor de bescherming van onze syndicale vrijheden. Vakbondsacties moeten uitdrukkelijk uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van het gehele strafwetboek (art 406) en van het toepassingsgebied van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Dwangsommen en andere vormen van gerechtelijke tussenkomst horen niet thuis in een collectief arbeidsconflict. In het kader van die campagne schreven we een handige brochure waarin we de nadruk leggen op het belang van sterke vakbonden en respect voor syndicale rechten.

Tenslotte zeggen wij ‘neen’ tegen extreemrechts en bieden we sociale alternatieven voor hun haatspraak. We blijven racisme bestrijden en extreemrechts ontmaskeren, ook in onze parlementen. We hebben nood aan een strategie die gericht is op een positief migratieverhaal en een waardig migratie- en asielbeleid. Sociale dumping – waarbij werknemers uit verschillende landen moeten concurreren en malafide ondernemers er alles aan doen om de belastingdans te ontspringen – moet bij de wortel worden aangepakt.