Vrouwen zijn geen koorddansers!

donderdag, 08 Maart 2018
Nieuws

Op deze internationale vrouwendag benadrukken we als ABVV nogmaals dat vrouwen geen koorddansers zijn. Het zijn vooral vrouwen die lijden onder de moeilijke combinatie van werk en gezin. En dat terwijl ze 20% minder verdienen dan hun mannelijke collega. Dat moet anders.

Laat daarom vandaag, op deze dag van de vrouw, je stem horen op samenkanhetanders.be.

De beste manier om dat evenwicht tussen privé en werk te bereiken is via collectieve arbeidsduurvermindering. Want zoals onze ABVV-enquête Modern Times in 2017 bewees, zijn de grenzen van de flexibiliteit bereikt. De kortere werkweek dient zich aan. We mogen niet wachten tot vrouwen (en mannen) het evenwicht verliezen.

Lees hier het verhaal van Narjess en hoe zij een evenwicht zoekt tussen haar werk en privéleven. 

Kortere werkweek

Wij houden een pleidooi voor meer kwali-tijd en korter werken. Een werkweek van 32 uur is goed voor iedereen. Zo combineer jij vlotter werk en privé, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en komen meer mensen aan de bak. Zo hebben we meer tijd voor onszelf én elkaar.

Hoe we dat organiseren, overleggen we graag met de werkgevers. We schuiven alvast de werkweek van 4 dagen naar voren. Omdat het voordeel voor werknemers dan het grootst is.

Om de collectieve arbeidsduurvermindering te financieren, vragen we de regering om de kortingen in de werkgeversbijdragen afhankelijk te maken van arbeidsduurvermindering met loonbehoud en met compenserende aanwervingen.

Europa

Momenteel wordt in de Raad van de Europese Unie een richtlijn van de Europese Commissie besproken  over “het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers”. De Europese vakbonden verenigd in het Europees vakverbond (EVV) zien de richtlijn als een unieke kans op meer sociale rechtvaardigheid.

Op Europees niveau en in de meeste lidstaten volstaat het wettelijk kader niet om in te spelen op de dagelijkse problemen van ouders en mantelzorgers. Er moeten nochtans dringend pistes gevonden worden om te reageren op de huidige maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking, het loon- en pensioenverschil tussen vrouwen en mannen en de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

De verantwoordelijkheid voor het evenwicht tussen werk en privéleven moet in geen geval alleen op de vrouwen rusten. Een deel van de oplossing zou kunnen liggen in het verplicht maken van het vaderschapsverlof en het ontwikkelen van collectieve en openbare opvangstructuren.

Een heuse verbetering

EVV en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verklaart: “Het voorstel van een richtlijn-werk/privé gaat de goede richting uit en zou best zo snel mogelijk goedgekeurd en toegepast worden. Zeker voor België kan dit positieve gevolgen hebben.” Daarom dat de Belgische vakbonden bij de minister van Werk Kris Peeters (cd&v) ook benadrukken dat België zijn steun moet uitspreken.

Het zou een heuse verbetering zijn voor het leven van werknemers als deze richtlijn wordt aangenomen. “Toch blijven sommige landen er zich halsstarrig tegen verzetten. Deze maatregelen zijn bijzonder positief voor een hele reeks Europese landen, waaronder België. Betaald verlof voor zorg of het betaald ouderschapsverlof volgens hetzelfde niveau als de ziekte-uitkeringen. En dit uiteraard telkens met een garantie dat deze verloven gelijkgesteld kunnen worden en dus meetellen in functie van de opbouw van sociale rechten zoals pensioen en werkloosheid”, besluit De Leeuw.

Gendergelijkheid

Meer gendergelijkheid dient zich dus aan. Want, heel vaak gaan, door de moeilijke combinatie van werk en gezin, vrouwelijke werknemers over tot deeltijds werk. Ze bouwen minder sociale rechten op en komen minder vaak aan een volledige loopbaan. Omdat ze bovendien minder verdienen dan mannen, ook al doen ze hetzelfde werk, valt hun pensioen lager uit. De loonkloof v/m leidt dus onvermijdelijk tot een pensioenkloof v/m. Kijk in deze maar naar de campagne #EqualPayDay dit jaar.

Een mogelijke oplossing voor dit teveel aan deeltijds werkenden bij vrouwen? Bied een voltijdse baan aan en zorg dat deeltijdse uurroosters verlengd worden voor vrouwen. Ondernemingen zouden verplicht moeten worden om beschikbare uren bij voorrang voor te stellen aan deeltijds werkenden die hun arbeidstijd willen verhogen. Ook het beter regelen van het geboorteverlof zodat meer vaders / ouders hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen kunnen opnemen, is een aandachtspunt.

Een andere factor: het gebrek aan toegankelijke kinderopvang maakt dat werknemers, en dan vooral vrouwen omdat zij de meeste zorgtaken op zich nemen, werk en privéleven moeilijk kunnen combineren. Overheden moeten dus investeren in toegankelijke kinderopvang en betaalbare ouderenzorg.

Investeren in betere kinderopvang is een maatschappelijke en politieke keuze. Lees op samenkanhetanders.be waarom.