Voor een minimumpensioen van 1.500 euro

dinsdag, 27 Maart 2018
Nieuws

Iedereen heeft recht op een pensioen dat betrouwbaar, voorspelbaar, solidair en correct gefinancierd is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om ons pensioenstelsel te verbeteren. Zodat we de gepensioneerden van vandaag én die van morgen in staat stellen op een waardige manier oud te worden.

Hieraan gaat de regering voorbij. Het pensioenbeleid is een besparingsbeleid. Nochtans hebben pensioenen slechts één doel: een waardig inkomen verzekeren voor de oude dag. Daarvoor staan wij als werknemers een deel van ons loon af. De regering grijpt eenzijdig en onafgebroken in. Dit moet stoppen. Het gaat om de centen van werknemers.

Onze Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Daarom willen we dat het wettelijk pensioen 75% van je gemiddelde loon is, in plaats van 60% vandaag en eisen we een minimumpensioen van 1.500 euro. De niet-gewerkte perioden, zoals bij ziekte en werkloosheid, laten we graag meetellen. Omdat onze sociale zekerheid een solidair systeem moet blijven, solidair met wie pech heeft gehad. Ook in de toekomst moet iedereen op 65 jaar met pensioen kunnen gaan en vroeger als je 40 jaar hebt gewerkt. Ook wanneer je een zwaar beroep hebt, mag je, als het aan ons ligt, al vroeger met pensioen.

Onze alternatieven voor betere pensioenen

 • Wettelijke pensioenleeftijd terug naar 65 jaar.
  Dit komt beter overeen met de levensverwachting in goede gezondheid.
 • Minimumpensioen van 1.500 euro per maand om waardig te leven.
  Vandaag bedraagt het minimumpensioen voor alleenstaanden die 45 jaar gewerkt hebben 1.212 euro. Een verhoging naar 1.500 euro voor de werknemers uit de privésector zou iets minder dan 1,6 miljard euro kosten. 1500 euro is een minimum om van te leven.
 • Een degelijk eindeloopbaanbeleid voor werknemers met belastend werk.
  Een objectief en meetbaar systeem moet mensen met belastend werk in staat stellen om
 • Vanaf 60 jaar met pensioen te gaan zonder inkomensverlies.
 • Van een hogere pensioen te genieten als ze langer aan het werk blijven.
 • Hogere pensioenen: berekend op 75 procent van je gemiddeld loon in plaats van 60 procent nu.
  Een gelijkschakeling van het pensioen van alleenstaanden met het gezinspensioen (één pensioen voor een koppel) zou 3,3 miljard euro kosten. Doen we hetzelfde voor het overlevingspensioen, dan stijgt de jaarlijkse meerkost naar 4,9 miljard.
 • Herwaardering van berekeningsplafond.
  Brutolonen boven een bepaald bedrag of plafond leveren geen bijkomend pensioen op. Dit plafond, nu 54.648,7 euro, moet worden opgetrokken naar 57.415,68 euro, het plafond voor zelfstandigen. Zo wordt het wettelijk pensioen een echte verzekering tegen het inkomensverlies voor de oude dag.
 • Welvaartsvaste pensioenen - automatische aanpassing voor behoud koopkracht.
  Elke twee jaar geeft de aanpassing van de welvaartsenveloppe aanleiding tot beknibbelen op de sociale uitgaven. De regering ziet dit als een post die kan dienen om de gaten in de begroting op te vullen: ze verminderde de enveloppe met 40%. Wij willen dat de sociale uitkeringen welvaartsvast zijn zodat de koopkracht van gepensioneerden gegarandeerd is. Kan je vandaag 500 broden kopen met je pensioen, dan moet je dat binnen 10 jaar ook nog kunnen.

Het is dringend nodig te investeren in betere pensioenen. Want een euro in de pensioenen is een euro in de Belgische economie waardoor die weer opnieuw opleeft.

Betere pensioenen zijn betaalbaar

De vergrijzing wordt al jarenlang misbruikt om de sociale bescherming af te bouwen. Toch is er genoeg rijkdom aanwezig om de vergrijzing op te vangen én de wettelijke pensioenen te versterken.

 • De vergrijzing is een tijdelijk en een geleidelijk fenomeen. Vanaf 2030 neemt de vergrijzingskost af. 
 • Door een correct integratie- en migratiebeleid kan de vergrijzingskost, die tegen 2040 1,7% van het bruto binnenlands product (de door de werknemers geproduceerde rijkdom) bedraagt, met 0,5% afnemen.

Er is geld genoeg

 • De meerwaarde op aandelen wordt niet belast. Via fiscale ‘optimalisatie’ ontsnappen multinationals aan belastingen. Het is hoog tijd om de fiscale rechtvaardigheid te herstellen: billijke belastingen op inkomsten uit kapitaal zullen miljarden opbrengen
 • Een echte strijd tegen fiscale fraude levert zo’n 20 miljard euro op.
 • Het probleem in de sociale zekerheid is een inkomstenprobleem dat de regering zelf gecreëerd heeft. De voortdurende verlaging van de werkgeversbijdragen en de aanhoudende uitbreiding van netto werkvormen (zonder bijdragen, zonder belastingen) hebben een nefaste impact op de financiering van de sociale zekerheid. Ze verzwakken de sociale zekerheid die ons allemaal beschermt. 
 • De middelen die werden toegekend om de patronale bijdragen te verlagen naar 25% zouden volstaan om ons pensioenalternatief uit te voeren.
 • Als de werkgeversbijdragen met 1% worden verhoogd, levert deze bijzondere pensioenbijdrage elk jaar 1,3 miljard euro op.

Het gaat dus om politieke keuzes, en niet om budgettaire beperkingen. Keuzes die respect tonen voor werknemers en gepensioneerden, of voor de meest vermogenden. Wij kiezen voor solidariteit en rechtvaardigheid.

Wijs anderen op deze keuzes door de verhalen en alternatieven op www.samenkanhetanders.be te delen.