Mantelzorgverlof: voor wie, wanneer, hoe lang?

maandag, 05 Oktober 2020
Nieuws

Vanaf 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers aanspraak maken op mantelzorgverlof. Een nieuw thematisch verlof dat je – net als ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof – in staat stelt om je arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk te onderbreken.

 

Wie komt in aanmerking?

Het is een recht voor werknemers uit de private sector en voor contractuele werknemers uit de publieke sector, mits ze erkend zijn als mantelzorger (zie kader onderaan dit artikel). 
Voor statutaire personeelsleden van diverse overheden is het nog even afwachten voor alles in kannen en kruiken is.
Er is geen anciënniteitsvereiste aan verbonden.

 

Onder welke vorm en hoe lang?

  • Werk je deeltijds, dan mag je enkel voltijds onderbreken. Werk je voltijds dan mag je ook halftijds of met 1/5de onderbreken.
  • Als erkende mantelzorgverlener heb je recht op maximum zes maanden volledige onderbreking, of maximum 12 maanden halftijdse of 1/5de onderbreking.
  •  Volgens de huidige reglementering kan je wel slechts 1 maand voltijds (of 2 maanden halftijds of 1/5de) verlof nemen per zorgbehoevende persoon.

Concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld in totaal 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg kan opnemen, maar dan wel voor 6 verschillende zorgbehoevende personen.

 

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag omvat drie stappen:

  • Een erkenningsaanvraag bij de mutualiteit (zie kader);
  • Een schriftelijk aangetekend of bij overhandiging ondertekend schrijven gericht aan de werkgever met daarin: de vraag voor opname, de opnamevorm, de begin- en einddatum en je erkenningsattest van de mutualiteit. Tenminste 7 dagen voor aanvang, tenzij de werkgever akkoord gaat met een kortere termijn.
  • Een aanvraag voor een uitkering bij de RVA via een online formulier dat binnenkort beschikbaar is op www.rva.be  (C61 Mantelzorg).

 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

De uitkering is forfaitair en staat dus los van je loon. De uitkering is dezelfde als die toegekend bij ‘verlof voor medische bijstand’. De bedragen vind je terug op www.rva.be (Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet).

Opgelet! Informeer je steeds op voorhand over de mogelijke gevolgen, wanneer je deze uitkering combineert met een andere activiteit of inkomen.

 

Geniet je ook een ontslagbescherming?

Net als bij de andere thematische verloven, geniet ook de mantelzorger een ontslagbescherming. Deze gaat in op de dag van de kennisgeving aan de werkgever en eindigt 3 maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof. Tijdens die beschermde periode mag je werkgever je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

 

Wanneer ben je een erkend mantelzorger?

  • Een mantelzorger is iemand die hulp of bijstand verleent aan een persoon die hulpbehoevend is wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap. De hulpbehoevende persoon is niet noodzakelijk een familie- of gezinslid.
  • De erkenning moet aangevraagd worden via de mutualiteit, via een verklaring op eer en met het akkoord van de hulpbehoevende persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze erkenning blijft 1 jaar geldig.

 

=> Voor meer info over de erkenning, informeer je bij je mutualiteit

=> Voor meer info over het mantelzorgverlof surf je naar www.rva.be (Verlof voor mantelzorg).