Kwaliteitsvolle re-integratie voor langdurig zieken: bal ligt in kamp regering

woensdag, 26 September 2018
Pers

Het ABVV is verheugd over het unaniem advies van de sociale gesprekspartners dat is uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht die garanties inhouden voor een kwaliteitsvolle re-integratie. Het is nu aan de regering om dit uit te voeren.

Het door de regering-Michel ingevoerde systeem ‘return to work’ dat langdurig zieken weer aan het werk wil zetten om de RIZIV-kosten te drukken, heeft ervoor gezorgd dat op een totaal van 16.000 beslissingen 68% van de werknemers eind 2017 definitief werd ‘afgeschreven’ door hun werkgever. Uiteraard zijn de gevolgen voor de werknemers rampzalig (einde contract zonder vergoedingen en zonder vooropzeg).

Voor het ABVV moet de doelstelling van dit systeem duidelijk en ondubbelzinnig zijn. We zijn van mening dat het wetgevend kader de zieke werknemers die het werk willen én kunnen hervatten, moet begeleiden en niet bestraffen.

In die optiek oordeelt de Nationale Arbeidsraad dat

  • Het wettelijk kader moet zo opgesteld zijn dat er meer overeenstemming is tussen de regels voor ziekte en invaliditeit en de bepalingen rond welzijn op het werk, teneinde de werknemers niet te bestraffen.
  • De cumulregel tussen een inkomen van een job toegelaten in het kader van een re-integratie en de uitkering voor arbeidsongeschiktheid moet hervormd worden, want de nieuwe regel, zoals de regering-Michel die opstelde, is problematisch. Met name voor de werknemers met een laag inkomen en diegenen met een specifieke en/of wisselende gezondheidstoestand. 

Het gaat om zieke werknemers, dus werknemers in een kwetsbare situatie. Precies daarom moet het wettelijk kader een gepaste en uitvoerige begeleiding van de zieke werknemer mogelijk maken om de gepaste omstandigheden te creëren voor de re-integratie wanneer de betrokken werknemer dit wenst en dit aankan.

Het ABVV wou dan ook dringend correcties aanbrengen in de reglementering. We hebben gisteren 25 september in de Nationale Arbeidsraad de volgende verbeteringen verkregen:

  1. Een voorafgaandelijk en systematisch overleg tussen de arbeidsarts, de werkgever en de werknemer vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen over de arbeidsongeschiktheid. De werknemer zal zich bij dit overleg kunnen laten vergezellen door de afgevaardigde van zijn keuze.
  2. Het door de werkgever voorgestelde re-integratieplan zal zo nauw mogelijk het advies van de arbeidsarts moeten volgen en zal dus afgestemd zijn op de gezondheidstoestand van de werknemer.
  3. De termijn waarover de werknemer beschikt om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van ongeschiktheid is van 7 werkdagen verhoogd naar 20 kalenderdagen.
  4. Elke arbeidsongeschikte werknemer die opnieuw aan de slag wil moet de kans krijgen op een individueel aangepaste begeleiding (rekening houdend met zijn behoeften, gezondheidstoestand en ‘restcapaciteiten’- fysieke en mentale vermogens en vaardigheden)

 

Het ABVV is verheugd over het unaniem advies van de sociale gesprekspartners dat nu is uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad.

Het was hoog tijd om niet langer lichtjes over de beslissingen van definitieve ongeschiktheid te gaan en garanties in te bouwen voor een kwaliteitsvolle re-integratie. Het advies van de sociale gesprekspartners gaat in die richting. Nu ligt de bal in het kamp van de ministers.