Jobs met 0 bijdragen, 0 rechten, 0 garanties en 100% sociale dumping

vrijdag, 19 Januari 2018
Pers

De regering-Michel zet blindelings haar beleid voort van precarisering van jobs en de afbouw van het sociaal overlegsysteem. Ditmaal aan de hand van een slecht opgesteld wetsontwerp waarvan niemand wil weten. Zeer concreet houdt dit nieuwe cadeautje in dat een reeks beroepsactiviteiten zoals de activiteiten via erkende internetplatformen, het verenigingswerk en occasionele ‘klussen’ tussen burgers, voor een maandelijks bedrag van 500 euro of een jaarlijks bedrag van 6.000 euro fiscaal worden vrijgesteld.

Het gaat dus om banen en inkomsten die voor een jaarlijks bedrag van 6.000 euro niet belast zullen worden, waarvoor geen sociale bijdragen zullen betaald worden en die dus volledig aan het domein van het sociaal recht zullen ontsnappen.

Voor het ABVV zijn deze banen met 0 bijdragen, 0 rechten, 0 garanties en 100% sociale dumping onaanvaardbaar en sociaal onrechtvaardig!

Jobs met 0 bijdragen

UberEats, Listminut of Bringr wrijven zich in de handen… Voortaan zullen ze volledig wettelijk hun ‘elastieken werknemers’ kunnen verlonen zonder enige sociale bijdrage te hoeven betalen.

Jobs met 0 rechten

Naast het louter fiscale aspect van de maatregel, zal dit de bescheiden som van 109 miljoen kosten aan de sociale zekerheid en een verlies van 42,5 miljoen aan belastinginkomsten vertegenwoordigen, alleen al voor de zelfstandige werknemers (cijfers van de FOD Financiën). Deze nieuwe ‘mini-jobs’ creëren een zone van wetteloosheid buiten het kader van het arbeidsrecht. Er zal immers geen regelgevend kader zijn voor de duur van de prestaties, het nacht- of het weekendwerk enz. Dit project legaliseert de uitbuiting van werknemers.  

Deze praktijken vindt het ABVV totaal onaanvaardbaar. We kunnen niet tolereren dat de kern van het arbeidsrecht (loonbepaling, arbeidsrooster, minimum- en maximumprestaties enz.) wordt aangevallen en miskend door een slecht opgesteld en sociaal onrechtvaardig wetsontwerp.

Jobs met 0 garanties

Dit is een bijkomende ontsporing, want er is niets voorzien voor de bescherming van de werknemers. De werknemers zullen die ‘vriendendiensten’ immers op eigen risico uitvoeren. Dat betekent dat als een koerier zich bij een levering bijv. verbrandt, hij zich zal moeten verzorgen op eigen kosten! We keren 60 jaar terug in de tijd. Dit is onaanvaardbaar.

Jobs met 100% sociale dumping

Dit laatste punt is even verontrustend. Een van de meest aangeklaagde en unaniem door de sociale partners belichte nefaste effecten, betreft de toename en de facilitering (zelfs aanmoediging) van oneerlijke concurrentie door dit wetsontwerp.

Het risico van sociale dumping is enorm. De regering en minister De Block houden totaal geen rekening met de destructieve effecten van deze wet. Door deze wet kunnen mensen voortaan om hun huis te plamuren zich wenden tot een gepensioneerde, een student enz. in plaats van een beroep te doen op een professioneel en erkend bedrijf.  

Deze van belasting vrijgestelde mini-jobs zouden bovendien een sterk effect van ‘verglijding’ kunnen teweegbrengen. Sommigen zouden immers bewust kunnen kiezen voor een 4/5de-stelsel en dit nieuwe systeem aanwenden om een van belasting vrijgestelde activiteit in bijberoep uit te oefenen.

 

Voor het ABVV moet absoluut een einde worden gesteld aan deze steeds groter wordende precarisering van de tewerkstelling. Rudy De leeuw, voorzitter ABVV: “Het is hoog tijd dat deze regering zich toelegt op het scheppen van kwaliteitsvolle banen”.

Het ABVV is trouwens niet de enige die wijst op de ontsporingen en de vernietigende effecten van deze nieuwe maatregel van sociale achteruitgang. Alle sociale gesprekspartners in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad verwerpen immers unaniem dit wetsontwerp.

Rudy De Leeuw: “De regering blijft doof en blind voor deze kritiek en wil te allen prijze de goedkeuring van dit wetsontwerp doorduwen. Het democratische debat binnen het Parlement wordt tot een minimum herleid”.