Welvaartsenveloppe: vakbonden dringen aan op hogere sociale uitkeringen vanaf 1 januari 2023

donderdag, 15 September 2022
Pers

In het midden van een ongekende koopkrachtcrisis vragen de vakbonden de regering snel werk te maken van de verdeling van de welvaartsenveloppe 2023-2024. Hierdoor zouden heel wat sociale uitkeringen al op 1 januari 2023 kunnen stijgen.

Tegen 15 september van elk even jaar moeten de sociale partners een advies formuleren over de besteding van de zogenaamde ‘welvaartsenveloppe’ voor de twee daaropvolgende jaren. Die wettelijk verankerde enveloppe garandeert sinds 2007 een budget voor verhogingen van de sociale uitkeringen (boven index).

Vandaag bezorgden ACV, ABVV en ACLVB hun gemeenschappelijk advies over de verdeling van de welvaartsenveloppe aan de federale regering. Een gezamenlijk advies van de sociale partners tegen de wettelijk deadline van 15 september 2022 bleek onmogelijk. De werkgevers weigerden de afgelopen maanden systematisch de werkzaamheden op te starten. Met een zeer moeilijke winter voor de deur, dringen de vakbonden erop aan dat zo veel mogelijk beschikbare middelen vanaf 1 januari worden benut.  We vragen de regering om snel een beslissing te nemen om een tijdige uitvoering mogelijk te maken.

De vakbonden adviseren voor de sociale zekerheid van de werknemers een evenwichtige verhoging van minimum- en maximumuitkeringen. ACV, ABVV en ACLVB bepleiten een verhoging van de minima met minstens 2% over twee jaar, met bijzondere aandacht voor de minima die zich sterk beneden de Europese armoedegrens en soms zelfs beneden het leefloon bevinden. Om het verzekeringskarakter van de sociale zekerheid te bewaren vragen de vakbonden ook voldoende aandacht voor de berekeningsplafonds (dit is het loon waarop de uitkeringen worden berekend). Zo bepleit het advies een verhoging van de berekeningsplafonds voor de pensioenen over twee jaar tijd met 4%. Tot slot bevat het advies een verhoging van de lopende uitkeringen (waaronder de oudste pensioenen), het vakantiegeld voor gepensioneerden en de inhaalpremie voor langdurig zieken.

Naast de bijstandsgerechtigden, hebben ook zeer veel gepensioneerde, arbeidsongeschikte en werkloze werknemers almaar meer moeite om de eindjes aaneen te knopen. De vakbonden vragen de regering om binnen de maand een beslissing te nemen in het kader van de begrotingsopmaak voor 2023. Die oproep staat mee centraal op de gezamenlijke actie van ACV, ABVV en ALCVB op 21 september in Brussel.