Meer democratie werkvloer noodzaak

maandag, 23 November 2020
Pers

Het Europees Vakverbond (EVV) voert deze week grootschalig campagne voor meer democratie op de werkvoer met het oog op de naleving van de werknemersrechten bij herstructureringen. “Zeker in deze periode waarin werknemers worden geconfronteerd met de enorme sociale en economische gevolgen van de coronapandemie moeten ze worden gehoord en betrokken”, zegt het EVV.

Bedrijven die hun werknemers en hun vertegenwoordigers inspraak geven en betrekken, nemen duurzamere beslissingen die zowel het bedrijf als de werknemers ten goede komen. Dat was zo tijdens de financiële crisis en dat zien we nu ook tijdens de coronapandemie. Maar we zien nog te vaak dat werkgevers zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen om werknemersvertegenwoordigers tijdig te informeren en te raadplegen over plannen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en het inkomen en de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Het EVV, het ACV, het ABVV en de ACLVB  roepen de Europese en nationale overheden dan ook op om tot actie over te gaan en te zorgen dat de informatie-, raadpleging- en medezeggenschapsrechten van werknemers bij herstructureringen worden gerespecteerd. Het EVV, het ACV, het ABVV en de ACLVB roepen de Europese instellingen ook op om te werken aan de versterking van het gebrekkige en beperkte Europese wetgevende kader inzake democratie op de werkvloer en herstructureringen.

Alle werknemersvertegenwoordigers in gans Europa moeten voordat er beslissingen worden genomen:

  • tijdig toegang krijgen tot informatie over de gevolgen van de COVID-19-crisis op de strategie en de economische prestaties van de onderneming, de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden;
  • voldoende tijd en middelen krijgen om een diepgaande analyse te kunnen maken van die verstrekte informatie met de hulp van deskundigen en om te kunnen werken aan alternatieven voor ontslagen of sluitingen; 
  • een reële kans krijgen om die alternatieven te bespreken met het directieniveau dat de beslissingen neemt en een gemotiveerd antwoord krijgen op de voorgestelde alternatieven.

Er valt geen tijd te verliezen. We vragen dringend acties. Massale herstructureringen ten gevolge van Covid-19 vinden nu al plaats. De fundamentele werknemersrechten moeten meer dan ooit worden nageleefd om de democratie op het werk te vrijwaren. 
 
Hier vind je het programma van de actieweek op de EVV-website.