Geen opvang tijdens de schoolvakantie?

maandag, 03 Juni 2019
Nieuws

Vanaf 1 juni kun je ouderschapsverlof opnemen in halve dagen om bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag thuis te blijven.Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden.

Ouderschapsverlof kan nu per week opgenomen worden.

  • Voltijds ouderschapsverlof kun je voortaan per week opnemen. Door het opnemen van kortere periodes kun je tijdens schoolvakanties een week thuis blijven voor je kind. Het inkomensverlies is op die manier ook minder groot want de rest van de maand ontvang je gewoon je loon.
  • De opname in weken is geen recht want je werkgever moet akkoord gaan.
  • Wil je halftijds ouderschapsverlof opnemen? Dan kan dat vanaf 1 juni per (veelvoud van een) maand. Dat kon voordien enkel per twee maanden. Ook hier moet je het akkoord van je werkgever hebben.

Ook zorgverlof kan voor kortere periodes opgenomen worden.

  • Net als het voltijds ouderschapsverlof kan ook het voltijds verlof medische bijstand vanaf nu opgenomen worden in periodes van één week of een veelvoud daarvan.  Tot nu toe kon dat enkel per maand. Ook hier weer moet je werkgever hier wel mee akkoord gaan.

Niet elke week een onderbrekingsdag nodig?

1/10de ouderschapsverlof eindelijk ingevoerd. Vanaf 1 juni is het mogelijk om een halve dag ouderschapsverlof per week of zelfs een volledige dag elke twee weken op te nemen. Dit kan je 40 maanden lang doen.

Opgelet: dit kan enkel voor werknemers die voltijds werken én wanneer je het akkoord van de werkgever hebt. Hoe dan ook, dit is al een stap in de goede richting.

Werk-Zorg: Op deze manier kunnen werknemers de combinatie werk-zorg veel beter combineren. Voor (jonge) ouders is dat superbelangrijk.

Hoe aanvragen en voorwaarden

Wil je dit aanvragen, dan kan dat met een kennisgeving van de onderbrekingsvorm en de aanvangsdatum aan je werkgever vanaf 1 juni 2019.

  • Dit kan per aangetekend schrijven of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever best wordt ondertekend voor akkoord en als ontvangstbewijs).
  • Zeker doen, want anders wordt de aanvraag geweigerd.
  • Die kennisgeving moet maximum 3 en minimum 2 maanden op voorhand gebeuren. In onderling akkoord kan die termijn verkort worden.
  • De werkgever kan ook weigeren. Het is dus geen recht.
  • Gaat de werkgever akkoord, dan volstaat een handtekening op het aanvraagformulier aan de RVA.
  • Na de kennisgeving bij de werkgever dien je bij de RVA een aanvraag tot uitkeringen in, ondertekend door de werkgever (formulier C61).  Deze aanvraag mag ten vroegste 6 maanden op voorhand worden ingediend tot ten laatste 2 maanden na de aanvang.

De gewone tewerkstellings- en anciënniteitsvoorwaarden blijven gelden. Dat betekent dat je voor een 1/10de ouderschapsverlof bijvoorbeeld nog steeds 1 jaar anciënniteit moet hebben bij je werkgever én voltijds zijn tewerkgesteld.

Welke uitkering? De uitkeringen worden verhoudingsgewijs aangepast. Voor de 1/10de onderbreking krijg je de helft van de 1/5de uitkering, met name 70,81 € bruto per maand of 58,67 € netto. Voor alleenwonende werknemers wordt dit 131,34 € bruto of 108,82 euro netto.

Voor de opname in weken deelt men het maandbedrag door 26 en vermenigvuldigd men dat met het aantal dagen.

Opgelet:

De mogelijkheid van een 1/10de ouderschapsverlof en de flexibele opname van het ouderschapsverlof en de medische bijstand zijn niet van toepassing in alle sectoren.

Dit wil zeggen dat voorlopig enkel de werknemers van de privésector, de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen (of van een dienst die ervan afhangt) gebruik kunnen maken van het 1/10de ouderschapsverlof en de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand.

De personeelsleden van de federale overheid, gewesten en gemeenschappen, onderwijs, etc., kunnen (nog) geen gebruik maken van deze nieuwe maatregelen