Geboorteverlof: 15 dagen vanaf dit jaar

donderdag, 21 Januari 2021
Nieuws

Het geboorteverlof wordt stapsgewijs opgetrokken. Je hebt nu als werknemer-vader of mee of co-ouder recht op 15 dagen geboorteverlof wanneer je kind geboren is op of na 1 januari 2021.Hoe neem je dit op? Wat moet je doen? Welke vergoeding ontvang je?

Wat?

Als werknemer in de privésector met een contract, heb je het recht om afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van je kind. Je kan geboorteverlof opnemen wanneer je een wettelijke afstammingsband met het kind hebt (vader of gehuwde meemoeder), of je bent op het moment van de geboorte gehuwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat (mee-ouder), of je woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon, of je woont minstens 3 jaar voorafgaand aan de geboorte onafgebroken samen met de moeder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft (co-ouder).

Slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof voor het kind. Bestaat er een wettelijke afstammingsband langs vaderszijde, dan kan enkel de natuurlijke vader het verlof opnemen.

Hoeveel dagen?

Je hebt recht op

  • 10 dagen als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021;
  • 15 dagen als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023;
  • 20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.

Hoe opnemen?

Je mag de dagen zelf vrij kiezen en spreiden. Je hoeft niet het volledig verlof (in één keer) op te nemen. Enige voorwaarde: je moet de dagen geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling (de dag van de bevalling geldt als de eerste dag van deze termijn). Bij een tweeling of een meerling worden de dagen geboorteverlof slechts 1 maal toegekend.

Vergoeding

Tijdens de eerste drie dagen behoud je jouw volledig loon. Verwittig je werkgever vooraf van de bevalling en je voornemen om je recht op geboorteverlof te nemen. Verwittig hem opnieuw bij de geboorte. Bezorg de nodige bewijzen: een kopie van de geboorteakte (die ontvang je wanneer je de geboorte aangeeft bij de gemeente), desgevallend een huwelijksakte, een bewijs van samenwonen of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Tijdens de volgende dagen van het geboorteverlof (max. 7 dagen voor geboortes voor 1/01/2021, max. 12 voor geboortes vanaf 1/01/2021, max. 17 voor geboortes vanaf 1/01/2023) ontvang je geen loon, maar een uitkering via je ziekenfonds. Dien een aanvraag in bij je ziekenfonds en bezorg de gevraagde informatie. Je werkgever geeft het loon door waarop de uitkeringen berekend worden. Je ziekenfonds checkt alles, berekent en betaalt je uitkering.

Goed om weten:

  • Deze uitkering is vastgelegd op 82% van het gederfde brutoloon, met een (bruto) plafond van 120,52 euro per dag. Van dit bedrag houdt jouw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11%). Dit bedrag wijzigt bij indexaanpassingen en vind je terug op de website van het RIZIV;
  • De uiteindelijke belastingen op deze uitkering worden pas 2 jaar later in rekening gebracht bij de eindafrekening van je belastingen.

Sommige sectoren of bedrijven voorzien bij cao meer dan 3 dagen met loonbehoud. De werkgever legt dan voor de overige dagen het verschil tussen het loon en de uitkeringen van het ziekenfonds bij. Informeer je bij je werkgever, je delegee en/of je ABVV-afdeling.

Ontslagbescherming

Je werkgever, behalve om een reden die vreemd is aan het geboorteverlof, mag je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen vanaf het moment dat hij schriftelijk ingelicht werd (houd daarom een bewijs bij) tot 3 maanden na die kennisgeving. Bij niet-naleving zal je werkgever een forfaitaire vergoeding moeten betalen gelijk aan het loon voor drie maanden, bovenop de verbrekingsvergoeding die desgevallend verschuldigd is.