De bal ligt in het kamp van de regering

dinsdag, 23 Januari 2018
Nieuws

Verenigd in een Federaal Comité deze ochtend veroordeelden de instanties van de socialistische vakbond het asociaal en onrechtvaardig beleid van deze regering. Het ABVV veroordeelt de hardnekkige opstelling van de regering ten opzichte van werknemers en gepensioneerden.

De boodschap van de nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront van 19 december voor waardige pensioenen, was nochtans duidelijk: de Belgische werknemers verwerpen de huidige politiek van sociale achteruitgang. Werknemers hebben rechten en die rechten dienen gerespecteerd te worden.

Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV: “De bal ligt in het kamp van de regering. We verwachten van de regering dat ze het plan van een pensioensysteem met punten van tafel veegt, net als haar voorstellen in het kader van de zware beroepen."

Recht op een waardig pensioen

Voor het ABVV is het pensioen een fundamenteel recht. Een pensioen moet iedereen in staat stellen een waardig leven te kunnen leiden. Daarom eist het ABVV de aanvallen op ons pensioensysteem onmiddellijk te stoppen en werk te maken van een eerlijk pensioenbeleid.

Vandaag worden we geconfronteerd met stijgende rusthuisfacturen, een groter risico op armoede bij gepensioneerden en bruggepensioneerden, hoge zorgkosten en een algemeen hoge kostprijs van het dagelijks leven. Een pensioensysteem dat het mogelijk maakt om waardig te leven, is daarom meer dan noodzakelijk.

Helaas zet de regering schaamteloos haar aanval verder op het recht op een waardige oude dag.

Het ABVV gaat dan ook verder met de strijd voor deftige pensioenen en een waardige oude dag. Het ABVV eist:

  • een minimumpensioen van 1.500 euro bruto voor iedereen
  • een pensioen van 75 procent van je gemiddeld loon
  • de pensioenleeftijd op 65 jaar

Recht op bescherming tegen willekeur

Het Federaal Comité van het ABVV veroordeelde ook de toenemende aanvallen door werkgevers op werknemersvertegenwoordigers. Recent vernamen we dat afgevaardigde Laurent bij het bedrijf Vandemoortele zonder reden werd ontslagen. Deze onrechtvaardige en onaanvaardbare beslissing vormt slechts het topje van de ijsberg. Want deze patronale aanval richt zich niet enkel tegen Laurent, maar ook tegen het ABVV en het geheel van syndicale waarden.

Ook hier sprak het Federaal Comité met één stem: onze afgevaardigden staan niet te koop. Een aanval op één van ons is een aanval op ons allen. Werkgevers en regering zullen het ABVV op hun weg treffen als ze de aanval inzetten op onze vertegenwoordigers of op het recht om onze verontwaardiging te uiten.

Recht op een waardig loon

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: “De regering komt niet tegemoet aan de sociale uitdagingen: kwaliteitsvolle tewerkstelling, een antwoord op de vele herstructureringen, de daling van de koopkracht, of het gerommel met de wet op de concurrentiepositie.”

Dankzij syndicale strijd en toewijding van onze voorgangers ging industriële vooruitgang gepaard met sociale vooruitgang in de vorm van bijkomende sociale rechten. De zogenaamde vierde industriële revolutie gaat nu gepaard met historische sociale achteruitgang. Onder het mom van de digitale evolutie breekt men nu de statuten van werknemers af en laat men ze werken aan slechtere voorwaarden voor lagere lonen.

Het Federaal Comité heeft ook hier een duidelijke boodschap. We strijden samen met de koeriers en met werknemers in onzekere statuten voor een sociale evolutie in de digitale revolutie.

Actieplan: de regering moet van koers wijzigen

Om die sociale basisrechten te verdedigen en met het oog op een beleid van sociale vooruitgang, nam het ABVV deze ochtend een actieplan aan.

Geconfronteerd met een koppige afbraakpolitiek ten opzichte van de werknemers en gepensioneerden, versterkt het ABVV het sociaal verzet, in de komende weken en maanden wanneer de regering de pensioenen verder afbreekt. Als de regering haar politiek van sociale achteruitgang voortzet, als ze het sociaal overleg en de vertegenwoordigers van de werknemers negeert door een slecht opgestelde wet over zwaar werk door te drukken of een puntensysteem invoert dat ontworpen is om te besparen op de rug van de gepensioneerden. Het Federaal Comité geeft het mandaat om alle noodzakelijke actiemiddelen in te zetten.

De intensiteit van de acties zal afhangen van de houding van de regering. Het ABVV kan, na een beslissing van het Federaal Bureau, regionale of nationale acties voeren, of indien de voorwaarden vervuld zijn, een 24-urenstaking organiseren.

Lees ook