Internationale Strijddag voor de Rechten van Vrouwen

DIT IS NOG STEEDS NIET NORMAAL.

We herhalen: 8 maart is geen vrouwenfeestdag. Geen bloemen of kransen. Het is wel een strijddag voor de rechten van vrouwen. De ongelijkheid achter de cijfers moet op de schop.

Op 8 maart STAAKT het ABVV. Neem contact op met je centrale of gewest om deel te nemen aan de verschillende acties.

42%

42% van de vrouwen werkt deeltijds. Dit heeft grote gevolgen voor hun loon, uitkering en pensioen. Vrouwen doen 80% van de deeltijdse banen in het land.

Daarom willen we:

 • collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen om de beschikbare werktijd op de arbeidsmarkt eerlijker te verdelen. Om dat werk beter te verdelen pleiten we voor een doelstelling van 32 uur per week (progressief te onderhandelen per sector) en vijf extra betaalde verlofdagen per jaar.;
 • een herziening van het systeem van meeruren (uren bovenop het deeltijds contract maar nog steeds onder de totale maximaal toegelaten arbeidsduur), zodat de verloning ervan geleidelijk op het niveau van die van overuren wordt gebracht

21,6%

Dit is wat vrouwen minder verdienen dan mannen op een jaar tijd in België, niet in het minst omwille van deeltijds werk. Als we de lonen v/m vergelijken in voltijdse equivalenten, blijkt dat dit verschil 8,5% blijft.

 • De loonkloofwet van 2012 moet dringend aangescherpt worden met duidelijke sancties bij niet-naleving. Een eerste stap is hierbij een volledige transparantie van de verloning en het wegwerken van alle geheimhoudingsclausules.

20

De regering vraagt 20 jaar effectieve tewerkstelling om van een minimumpensioen te genieten. Om alle redenen die verband houden met de carrière van vrouwen, zullen sommigen er nooit recht op hebben. Enkel moederschapsrust, borstvoedingsverlof, palliatief verlof en inactiviteit door handicap tellen nog mee als effectieve tewerkstelling.

Daarom willen we:

 • dat periodes van ouderschapsverlof, deeltijds werk met aanvullende uitkering (IGU), thematisch verlof en ziekte volledig blijven meetellen (= gelijkgesteld) voor de berekening van de toegang tot het minimumpensioen, zoals nu het geval is;
 • een wettelijk pensioen na 40 jaar werken, waarbij het pensioen wordt berekend op 1/40 in plaats van 1/45;
 • flexibelere toegang tot vervroegd pensioen bij belastend werk;
 • de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar;
 • de opheffing van de discriminatie tussen deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkeringen (IGU) en die zonder.

2/3

In 2/3 van de gevallen wordt ouderschapsverlof nog steeds door moeders opgenomen.

Daarom willen we:

 • hogere uitkeringen voor geboorteverlof en ouderschapsverlof om iedereen toegang te geven tot dit recht, vooral eenoudergezinnen (80% vrouwen) die er vandaag al te vaak om financiële redenen van af zien.
 • een uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders, dat nu al dankzij ons is verhoogd naar 20 dagen, tot 15 weken, waarvan een gedeelte verplicht op te nemen.

24

De blog StopFeminicide telde 24 vrouwenmoorden (vrouwen voornamelijk vermoord door hun partner of ex-partner) in 2022. België is het eerste land in Europa dat een wet-#StopFeminicide aanneemt.

 • Geweld is een vicieuze, verderfelijke en soms stille cirkel. Politie en de rechtbanken moeten meldingen van partnergeweld zeer ernstig nemen en zorgen voor betere opvolging en zorg voor slachtoffers in de eerste uren na het indienen van een klacht, voordat het te laat is.

32,8%

In 2018 verkeerde 32,8% van de eenoudergezinnen in energiearmoede (wie meer dan 10% van zijn inkomen spendeert aan energie, verkeert in energiearmoede) en bijna 30,4% in waterarmoede. In meer dan 80% van de gevallen gaat het om alleenstaande vrouwen. Energierenovatie van gebouwen moet een politieke prioriteit zijn. Fiscale gunstregimes moeten ook de laagste inkomens ten goede komen.

 • Het uitgebreide sociale tarief voor energie en de 6% btw op gas en elektriciteit moeten permanent worden. Lage inkomensgroepen en eenoudergezinnen mogen niet het slachtoffer worden van hogere accijnzen.

335

Vandaag kan je werkloosheidsuitkering, alleen omdat je samenwoont, na één jaar dalen met €335 per maand (of meer, afhankelijk van de situatie). Vooral vrouwen worden benadeeld door het statuut van samenwonende, vanwege hun plaats op de arbeidsmarkt, hun rol in het gezin ... en omdat ze vaker financieel afhankelijk zijn van hun partner.

Daarom willen we: 

 • de afschaffing van het statuut van ‘samenwonende’;
 • individualisering van rechten, waarbij iedereen zijn eigen rechten opbouwt en als autonoom individu op de arbeidsmarkt wordt beschouwd.

71%

Vrouwen vertegenwoordigen 71% van de gevallen van burn-out. In 2020 telden we 22.000 langdurig zieke vrouwelijke werknemers door burn-out, tegenover 9.000 mannen.

Daarom willen we:

 • de erkenning van burn-out als beroepsziekte en niet alleen als werkgerelateerde ziekte. Getroffen werknemers moeten een degelijke uitkering, financiële steun voor hun behandeling en een begeleiding naar omscholing krijgen. Werkgevers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen voor het welzijn van de werknemers.

500

Jaarlijks moeten 500 vrouwen naar Nederland om er op een veilige manier abortus te laten uitvoeren omdat in België de 12 weken overschreden zijn.

Daarom willen we:

 • de volledige depenalisering van abortus, de uitbreiding van het recht op abortus tot 20 weken en de afschaffing van de 6 dagen bedenktijd.

8 maart 2023