10 pistes voor sociale zekerheid

dinsdag, 19 November 2019
Pers

Het ABVV schuift 10 pistes naar voor om onze sociale zekerheid te verankeren, verbeteren en verdiepen. We verbreden de financieringsbasis met oog op ‘de sociale zekerheid van morgen’.

‘De sociale zekerheid van morgen’, was vandaag onderwerp van debat bij een honderdtal ABVV-vertegenwoordigers die deelnamen aan een studiedag bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De studienamiddag met verschillende experten en academici was een reflectiemoment met als doel pistes te formuleren om ons systeem van sociale zekerheid te verankeren, verbeteren en verdiepen.

Rekening houdend met de maatschappelijke evoluties en nieuwe uitdagingen, bogen de vakbondsverantwoordelijken, militanten en delegees zich over de vraag hoe onze sociale zekerheid duurzaam gefinancierd moet worden. Pijnlijke vaststelling is dat de laatste vijf jaren de capaciteit van de sociale zekerheid om te beschermen verzwakt is en dat vandaag honderdduizenden mensen uit de boot vallen. Daarom pleit het ABVV vastberaden voor een sociale zekerheid van morgen die aan iedereen de garantie biedt altijd beschermd te zijn.

Het ABVV schuift 10 pistes naar voor om de sociale zekerheid te versterken en duurzaam te financieren.

  • De evenwichtsdotatie, sluitpost van de sociale zekerheid, moet verlengd worden om zo de sociale zekerheid in evenwicht te brengen en een langetermijnpolitiek te kunnen voeren.
  • De overheidsdotatie moet in verhouding staan met de bijkomende kosten van de vergrijzing.
  • Een gegarandeerde alternatieve financiering die minstens alle verminderingen en vrijstellingen van socialezekerheidsbijdragen dekt en de ‘gaten’ dicht die door ingrepen van de regering werden veroorzaakt. Deze alternatieve financiering van onze sociale zekerheid moet worden versterkt en moet deels voortkomen uit btw-inkomsten en roerende voorheffing (zoals momenteel het geval is), en deels uit de inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Zo kunnen winstgevende ondernemingen hun bijdrage leveren ter compensatie van de verlaagde bijdragen voor ondernemingen.
  • Een alternatieve financiering voor de gezondheidszorg voorzien om zo een budget vrij te maken voor gezondheidzorg dat de evolutie van de noden volgt en iedereen toegang garandeert op kwaliteitsvolle gezondheidzorg.
  • Voldoende inkomsten waarborgen uit sociale bijdragen door de bestaande kortingen op sociale bijdragen te koppelen aan doelstellingen en verplichtingen voor jobcreatie. Het moet daarbij gaan om kwaliteitsvolle jobs met volwaardige statuten en volwaardige bijdragen, en er moet een rem komen op de ontwikkeling van banen met een ‘low-social-cost’ (flexi-jobs en andere aanwervingsformules waarmee de correcte/volledige betaling van sociale bijdragen wordt omzeild).
  • Het brede gamma aan extralegale voordelen en alternatieve verloningsvormen (cafetariaplannen) niet verder uitbreiden en de bestaande loonvormen toetsen aan het billijkheidsprincipe.
  • De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid hervormen en eerlijker maken. Met name door het vrijgestelde bedrag op te trekken en de laagste en middeninkomens te vrijwaren, en door andere inkomens evengoed te laten bijdragen (ook toepassen op de inkomsten van zelfstandigen, op de inkomsten van vennootschappen, op de roerende en onroerende inkomsten en op de meerwaarden gerealiseerd op die inkomsten), waarbij de eerste woning buiten beschouwing blijft.
  • Belastingvoordelen evalueren en de mogelijke uitgespaarde bedragen opnieuw in de sociale zekerheid investeren.
  • Het bankgeheim opheffen en een vermogenskadaster aanleggen.
  • Sociale fraude en belastingfraude doeltreffend bestrijden door de inspectiediensten te versterken.

Deze 10 pistes zouden een leidraad moeten zijn voor de volgende regering. Op die manier kan onze federale sociale zekerheid waar we trots op mogen zijn, een krachtig instrument blijven dat bescherming biedt en armoede en ongelijkheid bestrijdt.

#altijdbeschermd