Terug

Minimumloon: werkgevers blijven doof voor verwachtingen werknemers

Minimumloon: werkgevers blijven doof voor verwachtingen werknemers

Vandaag kon de ontwerp-cao die een verhoging voorziet van het interprofessioneel minimumloon nog niet worden getekend in de Nationale Arbeidsraad. De werkgevers kwamen immers de afspraak niet na om bovenop de eerder overeengekomen 1,1% een substantiële verhoging af te spreken. De werkgevers vragen bovendien dat de volledige kost hiervan door de gemeenschap zou worden gedragen. Als ABVV hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt dat we geen vrede nemen met die schamele 10 eurocent per uur extra. En dat een verhoging van het minimumloon een gedeelde verantwoordelijkheid is, dus ook van de werkgevers.

De achterban van het ABVV verwierp het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) omdat er te weinig verhoging van de lonen inzat, in het bijzonder van het minimumloon. Slechts 1,1% op een uurloon van nog geen 10 euro en dus amper 10 eurocent per uur extra, getuigt niet van respect voor wie met een minimumloon moet proberen rond te komen. Het ontwerp van IPA werd daarop deels door de regering uitgevoerd (de loonnorm), deels via cao’s over deelaspecten waar wel een consensus over bestond (zoals werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen). Er werd ook afgesproken dat een werkgroep van de Nationale Arbeidsraad op korte termijn voorstellen zou formuleren voor een aanzienlijke verhoging van het interprofessioneel minimumloon.

De werkgroep kwam diverse malen bijeen in serene sfeer en er werd aan de RSZ gevraagd om de impact van diverse scenario’s te berekenen. Het ABVV legde constructieve voorstellen op tafel. We waren zelfs bereid om een verdere verhoging voldoende te spreiden in de tijd. Zonder succes, want de werkgevers wilden zich op dit ogenblik tot niets engageren én eisten zelfs een subsidiëring die verder gaat dan de extra loonkosten die met een verhoging van het minimumloon gepaard gaan. Pistes om die verhoging te solidariseren onder de werkgevers waren dan weer taboe.

We betreuren dat er op dit ogenblik geen concrete stappen kunnen worden gezet. Wat op sectoraal vlak mogelijk is (zie diverse (protocol)akkoorden), met name een verhoging van het sectoraal minimumloon, is op dit moment niet mogelijk op interprofessioneel vlak met Unizo en het VBO.

We blijven aandringen op verder constructief interprofessioneel sociaal overleg om antwoorden te bieden op de gerechtvaardigde verzuchtingen van de werknemers. Een substantiële verhoging van het interprofessioneel minimumloon voor meer dan 60.000 werknemers moet een feit worden tijdens deze overlegperiode 2019- 2020. Maar hiervoor moeten alle partijen dan wel de wil hebben om tot resultaten te komen.

Het ABVV blijft verder sensibiliseren zolang niet alle werknemers over een loon beschikken dat hen toelaat waardig te leven, en blijft werken aan concrete maatregelen die het minimumloon naar 14 euro per uur of 2300 euro per maand brengen.