Terug

ABVV voert op 14 mei actie voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid

ABVV voert op 14 mei actie voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid

Op 14 mei mobiliseert het ABVV met de duidelijke eis voor meer koopkracht en een einde aan de toenemende ongelijkheid.

De officiële rapporten (OESO, IAO, Europese Commissie) tonen aan dat de legislatuur van de regering-Michel synoniem staat met een aanzienlijk verlies aan koopkracht voor de werknemers. De Belgische werknemers zijn bij de weinigen in Europa van wie het reële loon is gedaald.

Bovendien behoort 5% van de actieve werknemers tot de categorie van werkende armen. Met andere woorden, ondanks dat deze werknemers een job hebben, worden zij toch geconfronteerd met armoede.

Gepensioneerden en mensen die van een uitkering moeten leven hebben dan wel – dankzij de sociale gesprekspartners – iets hogere uitkeringen, toch is hun situatie nog altijd precair en zorgwekkend. De gemiddelde Belgische pensioenen behoren immers tot de laagste in Europa (882 euro = V en 1.182 euro = M), terwijl 90% van de minimumuitkeringen nog altijd onder de armoedegrens ligt.

Wat echter alle alarmbellen moet doen afgaan, is de stijgende armoede onder minderjarigen. Een groeiend aantal kinderen en jongeren wordt jaren aan een stuk geconfronteerd met armoede. De FOD Sociale Zekerheid becijferde onlangs nog dat 14,4% van de minderjarigen moet opgroeien in een gezin dat voortdurend onder de armoedegrens leeft. Te lage uitkeringen, laaggeschoolden die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt en de toename van eenoudergezinnen, blijken de belangrijkste factoren te zijn. Als er niet structureel wordt ingegrepen, waarschuwt het ABVV dat deze jongeren ‘vogels voor de kat zijn’. Want wie opgroeit in armoede heeft later ook meer kans om zelf in armoede te leven.

Daarom roept het ABVV op om krachtige en sociaal rechtvaardige maatregelen te nemen zodat de koopkracht voor iedereen in de samenleving - jong en oud, actieven en niet-actieven, mannen vrouwen - kan verhogen. De toenemende ongelijkheid moet weggewerkt worden. De socialistische vakbond benadrukt dat enkel beleid dat sociaal en gerechtvaardigd is hieraan een halt kan maken.

14 mei is overigens geen toevallige datum. ‘14’ staat symbool voor onze strijd voor hogere minimumlonen richting 14 euro per uur: onze ‘Fight for Fourteen’. Op heel korte termijn moeten de sociale gesprekspartners in de Nationale Arbeidsraad afspraken maken over een substantiële verhoging van het interprofessionele minimumloon.

Met deze mobilisatie wil het ABVV de eis naar voren schuiven om na de verkiezingen, ongeacht de partijen en coalities, van koopkracht een centraal thema te maken. Daartoe eisen wij:

  • de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur (of 2.300 euro per maand);
  • de verhoging van de minimumpensioenen naar 1.500 euro netto per maand;
  • de optrekking van de minimumuitkeringen tot 10% boven de armoedegrens;
  • een eerlijker model van herverdeling van de rijkdom via een ingrijpende belastinghervorming;
  • de garantie van een aantal mechanismen die zorgen voor een rechtvaardige loonevolutie (index en barema’s);
  • een herziening van de loonwet (wet van ’96) zodanig dat onze lonen terug op een meer correcte manier kunnen stijgen;
  • een juiste herfinanciering van de openbare diensten en van de sociale zekerheid.