Banner pagina pensioen

In één klap 40% van mijn inkomen verliezen, is dit een grap?

Helaas niet. Vandaag komt je pensioen overeen met ongeveer 60% van je gemiddelde inkomen gedurende je hele loopbaan. Je ‘verliest’ dus minstens 40% van de levensstandaard die je gemiddeld tijdens je leven had.

Ter illustratie: meestal is je salaris hoger aan het einde van je loopbaan. De bruto vervangingsratio (de verhouding tussen het laatst ontvangen loon en het wettelijk pensioen) bedraagt dus gemiddeld 46%. De Belgische pensioenen behoren tot de laagste in Europa. Hoe hoger het salaris, hoe lager de vervangingsratio. Het wettelijk pensioen in de privésector is dus geen garantie dat je je levensstandaard kan behouden wanneer je op pensioen gaat. Het niveau van de pensioenen in de privésector moet opschuiven richting het pensioen van statutaire ambtenaren.

→ Wat wil het ABVV? Een vervangingsratio van 75% van het gemiddelde loon over de hele loopbaan, ongeacht de gezinssituatie.

Het ABVV wil dat het plafond voor de berekening van de pensioenen van de werknemers gelijkgetrokken wordt met dat van de zelfstandigen. Werknemers betalen sociale bijdragen op hun volledige loon, maar bouwen slechts pensioenrechten op tot een plafond van 71.519,98 euro per jaar (bedrag 2022). Voor zelfstandigen ligt dit plafond hoger.

45 jaar van mijn leven geven om te werken, is dit een grap?

Nee. Je moet 45 jaar carrière opbouwen om recht te hebben op een volledig pensioen.

In sommige gevallen kan je na 42, 43 of 44 jaren loopbaan met pensioen. Maar dan ga je er financieel op achteruit. Vertrekken na 42 jaar loopbaan betekent 42/45ste van een volledig pensioen.

En als je een zwaar beroep had, kan je dan eerder vertrekken? Op enkele uitzonderingen na in de overheidsdiensten of via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor zware beroepen (nachtwerk, ploegenarbeid, bouw, ...), wordt er geen rekening gehouden met de zwaarte van de beroepen! Er zijn geen specifieke maatregelen om zwaar werk als zodanig te waarderen. Nochtans heeft de zwaarte van het werk een impact op de levensverwachting in goede gezondheid.

→ Wat wil het ABVV? Een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan. En vroeger voor de zware beroepen.

De zwaarte van fysiek werk, nachtwerk, ploegenarbeid, gevaarlijk werk, werk met een grote psychosociale belasting ... moet deel uitmaken van de criteria die een vervroegd pensioen toelaten, zonder verlies van rechten.

Tot 67 jaar, is dit een grap?

Helaas niet.                                                                        

In België is de officiële pensioenleeftijd 65 jaar. Elke werknemer kan op die leeftijd met pensioen gaan, ongeacht het aantal jaren loopbaan. Voor je 65ste met vervroegd pensioen gaan, kan ook als je genoeg jaren carrière hebt. Maar dit zal financiële gevolgen hebben.

Om te genieten van een volledig pensioen, moet je 45 loopbaanjaren kunnen voorleggen.

De wet voorziet voor de komende jaren in een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar: 66 vanaf 2025 en 67 vanaf 2030.

Deze maatregel houdt echter geen steek, aangezien de levensverwachting in goede gezondheid in België momenteel gemiddeld 64 jaar bedraagt.

→ Wat wil het ABVV? Een terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

_________________

Nuttige links :

  • Download hier onze affiches.
  • Sommige regeringsleden willen de toegang tot het minimumpensioen afhankelijk maken van 5.000 dagen feitelijke arbeid gedurende een loopbaan. Voor veel vrouwen zal dit onmogelijk zijn! Waarom? Lees hier ons betoog.
  • Nu de regering de pensioenhervorming voorbereidt, maakt het ABVV – in tien vragen en antwoorden – de stand van zaken op over de pensioenen: leeftijd, voorwaarden, zware beroepen, minimumpensioen, pensioenbonus, enzovoort. Je leest het hier.