Trek uitkeringen tijdelijk werklozen op

vrijdag, 20 Maart 2020
Pers

De regering vaardigt straks een aantal maatregelen uit die de inkomenspositie verbetert van werknemers die tijdelijk werkloos worden. Dat vernamen we gisteren uit een contact tussen de sociale partners en de regeringstop. De regering geeft gehoor aan een aantal afspraken tussen sociale partners. Toch is het werk niet af.

“Heel veel mensen maken zich ongerust over hun inkomen de komende maanden”, stelt algemeen secretaris Miranda Ulens. “Het is dan ook goed dat de regering-Wilmès gehoor geeft aan de eisen van de sociale partners om de inkomens van tijdelijk werklozen op te krikken.” Concreet gaat het om verbeteringen van het stelsel van tijdelijke werkloosheid: tijdelijk werkloos door overmacht is versoepeld, toeslagen voor alle werknemers, gelijkstelling voor berekening vakantiegeld, opheffen toelaatbaarheidsvoorwaarden, …

Dat is een goede zaak en in lijn met onze voorstellen, maar het werk is niet af.

3 pistes dienen zich aan voor de regering.
 

Ten eerste: het inkomensverlies blijft te groot, zeker als de werkloosheid van langere duur is. Tijdelijke werklozen op basis van overmacht krijgen van de RVA een toeslag van 5,63 euro per dag  bovenop de 70% van het begrensde brutoloon. Miranda Ulens: “Toch lijkt het ons aangewezen om de uitkeringen tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april op te trekken van 70% naar 80% van het gederfde loon. Ook in onze buurlanden gaat men hierin stappen verder. Mensen hebben nood aan een inkomensbuffer voor de komende maanden.”

Daarnaast is het belangrijk dat niemand mag achterblijven. Ook interimwerknemers en tijdelijke werknemers moeten recht hebben op tijdelijke werkloosheid. Het staat buiten kijf dat wie zwanger is en op tijdelijke werkloosheid komt, in geen geval aan postnataal verlof mag inboeten (de periodes tijdelijke werkloosheid moeten gelijkgesteld worden met gewerkte periodes met het oog op verlenging van het postnataal verlof).

Een derde belangrijke gaat over de opvang van kinderen. “Veel ouders moeten hier zelf voor instaan”, merkt Ulens terecht op. “Dan biedt een flexibel op te nemen overbruggingsouderschapsverlof een belangrijke uitweg.”

We willen toch ook nog even melden dat onze ABVV-medewerkers, delegees en dienstverleners alles op alles zetten in om ervoor te zorgen dat de verwerking van de dossiers tijdelijke werkloosheid vlot en professioneel te laten verlopen. Wij blijven ten dienste van onze leden en het spreekt voor zich dat de veiligheid en gezondheid van werknemers in de vele sectoren primordiaal van belang is voor ons.