Tijdelijk werklozen krijgen 200 euro op rekening gestort voor water- en energiefactuur

vrijdag, 22 mei 2020
Nieuws

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalige vast bedrag van 202,68 euro voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Voor wie?

Iedereen die tijdens de corona-noodtoestand een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangt. Het maakt daarbij geen verschil of je voltijds of deeltijds tijdelijk werkloos bent. Iedere rechthebbende krijgt hetzelfde vast bedrag.

De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd zijn / zijn hoofdverblijfplaats hebben).

Twee bijkomende categorieën

Ook werknemers die niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten. Meer bepaald:

 • Werknemers die hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen hebben, maar die in het buitenland werken (met een buitenlandse arbeidsovereenkomst).
  Uitzondering: wie in Nederland werkt en daar in een NOW-regeling zit (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) heeft geen recht op de Belgische vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

 • Werknemers die in Vlaanderen werken, maar hun hoofdverblijfplaats buiten België hebben. Het gaat meer bepaald om mensen die wonen in een EU-lidstaat, een staat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Het Europees recht bepaalt dat ook deze mensen recht hebben op de uitkering.

Deze werknemers moeten een aanvraag indienen, samen met de nodige bewijsstukken, om de vergoeding te kunnen krijgen. De overheid beschikt immers niet over de nodige gegevens en kan de vergoeding dus niet automatisch betalen. (zie hieronder 'Hoe krijg je het geld?)

Overzichtstabel

  Gedomicilieerd in Tewerkgesteld in Statuut Recht op vergoeding?
Categorie 1 Vlaams Gewest België Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen Ja
Categorie 2 Vlaams Gewest buitenland (niet in België) Vergoede tijdelijke werkloosheid Ja
- Vlaams Gewest Nederland NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid) Nee
Categorie 3 Een land van de EU, EER of Zwitserland Vlaams Gewest Tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen Ja
-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië

    Neen

 

Wat als je deeltijds technisch werkloos bent?

Zodra je minstens één dag per week ‘tijdelijk werkloos' bent, heb je recht op hetzelfde vaste bedrag als een voltijds tijdelijk werkloze. De overheid maakte die keuze om het systeem eenvoudig te houden en het bedrag vlot te kunnen uitbetalen.

Wat als twee of meer leden van hetzelfde gezin tijdelijk werkloos zijn?

Elk gezinslid dat tijdelijk werkloos werd, heeft recht op de uitkering. Er zijn dus meerdere uitkeringen per gezin mogelijk.

Wat als je zelf geen factuur krijgt van een water- of energiebedrijf?

Ook in de hierna volgende gevallen heeft een werknemer in tijdelijke werkloosheid recht op de uitkering:

 • De facturen staan niet op jouw naam, maar op die van een ander gezinslid.
 • Je bent geen rechtstreekse klant van de water- of energieleverancier, bijvoorbeeld omdat je een appartement bewoont met een gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus.
 • Je bewoont een appartement of wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming.
 • Je hebt een budgetmeter en krijgt daarom geen facturen van de energieleverancier.

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats?

De vergoeding is voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers en gebeurt dus op basis van de woonplaats van de werknemer.

Wat als je pas technisch werkloos wordt in april of later?

Ook dan heb je recht op de eenmalige vergoeding. Toch voor zover de tijdelijke werkloosheid ingaat tijdens de corona-noodtoestand. Het gaat dus om de werknemers die niet tijdelijk werkloos werden bij het begin van de corona-noodtoestand, maar later. De noodtoestand werd al verlengd. Het is mogelijk dat de overheid de noodtoestand laat doorlopen tot in mei of later.

De vergoeding wordt dan later uitbetaald (zie hieronder: Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?).

Wie krijgt de uitkering niet?

Het blijft mogelijk dat iemand tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht of om economische redenen, maar geen aanspraak op uitkeringen maakt of kan maken, bijvoorbeeld als gevolg van een sanctie, wegens werkhervatting of omdat hij geen uitkeringsaanvraag heeft ingediend.
 

Uitbetaling

Welk bedrag krijg je?

De tegemoetkoming bedraagt in totaal 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis.

De overheid heeft dit bedrag vastgesteld uitgaande van wat een gemiddeld Vlaams huishouden per maand uitgeeft voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Voor water is dit 30,77 euro; voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor elektriciteit 76,86 euro. Samen maakt dit de bedoelde 202,68 euro.

Het gaat om een eenmalig bedrag. Je kan de vergoeding dus maar één keer ontvangen. Tot nader order blijft dat zo, ook als de noodsituatie meerdere maanden zou duren.

Hoe krijg je het geld?

Het bedrag wordt in één keer uitbetaald. Je moet zelf niets doen: de tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De Vlaamse overheid zal van de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) te weten komen wie tijdelijk werkloos is. De betaling gebeurt door het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid.

 • Let op
  Wie niet in België werkt of woont, werknemers die dus niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten, moeten een aanvraag indienen. Bij hen kan de uitbetaling niet automatisch gebeuren. De administratie mist daarvoor de nodige gegevens. Voor hen geldt:
  • Je moet je aanvraag elektronisch (via de computer) indienen bij het Departement Financiën en Begroting.
  • Je moet de nodige bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag, bijvoorbeeld een buitenlandse arbeidsovereenkomst. Het departement bekijkt eerst de bewijsstukken. Pas wanneer blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, betaalt het departement de vergoeding uit.
  • Het aanvraagformulier vind je hier

Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?

Werknemers bij wie de uitbetaling automatisch gebeurt

Je werd tijdelijk werkloos door covid19... uitbetaling water- en energievergoeding
...in de periode van maart tot eind april 2020 en je hebt de uitkering tijdelijke werkloosheid al gekregen ten laatste op 6 juni
...in de periode van eind april - begin mei tot rond einde mei 2020 en je hebt de uitkering tijdelijke werkloosheid al gekregen in de week van 22 juni (onder voorbehoud)

Werknemers die een aanvraag moeten indienen: je moet de vergoeding (uiterlijk op 17 augustus 2020) zelf online aanvragen. De vergoeding wordt uitbetaald binnen twee weken na de goedkeuring van uw online aanvraag.

Rekeningnummer?

De uitbetaling gebeurt door het Departement Financiën en Begroting op het rekeningnummer dat bekend is bij de RVA en gebruikt werd voor de uitbetaling van de uitkering van de tijdelijke werkloosheid.
Als de uitbetaling op dit rekeningnummer mislukt, wordt bekeken hoe dit best opgelost wordt. Op dit ogenblik is er nog geen mogelijkheid voorzien om het rekeningnummer te wijzigen.

 

Meer vragen over de uitbetaling? Check hier de antwoorden op de website van de Vlaamse overheid

 

Wat met je energie- en waterfacturen?

Daaraan verandert er niets: de energie- en waterfacturen die je krijgt, moet je zoals voordien zelf blijven betalen. Kijk naar de uiterlijke betaaldatum op de factuur.

Contacteer je water- of energieleverancier als je het moeilijk hebt om deze facturen te betalen. Er kunnen dan betalingsmodaliteiten worden afgesproken.

Gas, elektriciteit en water mogen niet worden afgesloten

Een netbeheerder mag de elektriciteit, het aardgas of het water niet afsluiten bij gezinnen. Je waterleverancier mag evenmin het debiet van de waterlevering begrenzen. Deze maatregel is van kracht zolang de corona-noodsituatie duurt.

Uitzondering: wanneer er een gevaar is voor de veiligheid (bv. gevaar op een gasexplosie), mag afsluiting wel. Dit zolang het gevaar blijft bestaan.

Tijdens de noodsituatie mag je netbeheerder bij jou geen budgetmeters voor aardgas of voor elektriciteit plaatsen.

Bijzondere gevallen

 • Als je al een (op dit moment niet ingeschakelde) budgetmeter hebt, mag de netbeheerder die niet activeren.

 • Bij gezinnen die onder het systeem van de minimumlevering vallen, mag de netbeheerder de stroombegrenzer in de budgetmeter voor elektriciteit niet uitschakelen. De minimumlevering blijft dus gegarandeerd.

Deze maatregelen hebben een dubbel doel. Ten eerste helpen ze gezinnen die door de crisis te weinig geld hebben. Ten tweede beschermen ze het personeel van de distributienetbeheerders. Die hoeven dan niet in woningen te komen, zodat ze niet in contact komen met de bewoners.