Inhoud

Het Federaal ABVV wenst zijn informaticateam uit te breiden. Hiervoor is het op zoek naar een:

Project manager (m/v/x)

Functie

In het algemeen één of meer projecten (of projectonderdelen) beheren volgens de geijkte normen inzake planning, kwaliteit en budget om bij te dragen aan het aanbod van nuttige toepassingen voor de interne medewerkers en klanten.

De Project Manager beheert in een eerste fase een strategisch meerjarenproject met als doel de business applications (RPG) te moderniseren door ze te herschrijven in Java, na re-engineering van de processen. De meeste programma’s die moeten omgezet worden, hebben betrekking op de toepassing van de werkloosheidsreglementering door het ABVV als uitbetalingsinstelling. Naargelang van de ontwikkelingen zal de PM met zijn expertise bijdragen aan de verwezenlijking van andere support-projecten (bijvoorbeeld de implementatie van M365).

Projectleider

Het project (of een deel ervan) van het begin tot het einde beheren en plannen om het tot een goed einde te brengen binnen de geplande termijnen en het voorziene budget, en conform de productspecificaties en instructies.

Taakvoorbeelden

 • De procedure voor de projecten (of delen ervan), hun planning, hun toepassingsgebied, de toegekende middelen en het verwachte resultaat bepalen
 • De uitvoering en de verwezenlijking van de projecten (of delen ervan) plannen
 • Meewerken aan de evaluatie van de projecten
 • De risico’s en wijzigingen in timing identificeren en op basis daarvan voorstellen doen voor wijzigingen in de timing of het opzet van het project 

Coördinator

Instaan voor de operationele coördinatie en de planning van de uitvoering van het project (of een deel ervan), rekening houdend met de menselijke, materiële en budgettaire middelen toegewezen aan het project (of een deel ervan) met het oog op een efficiënte uitvoering

Taakvoorbeelden

 • De concrete planning en timing van de verschillende fasen uitwerken
 • De uitvoering opvolgen en waken over de naleving van de planning en de verwezenlijking van de doelstellingen
 • De taken van de projectmedewerkers coördineren
 • Geregeld verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten
 • De taken verdelen tussen de projectmedewerkers

Analist

De processen en gegevens afkomstig van verschillende bronnen analyseren in functie van de te bereiken doeleinden om de projectgebonden processen (van geheel of gedeeltelijk project) te definiëren op basis van een grondige analyse van deze informatie, of nieuwe processen ontwikkelen

Taakvoorbeelden

 • Statistieken inzamelen en informatie vergelijken
 • Analytische verslagen opstellen over onderwerpen die verband houden met het project (of een deel ervan)
 • De informatiestromen of werkprocessen identificeren
 • De geanalyseerde processen in kaart brengen

Coach

De projectmedewerkers ondersteunen, omkaderen en opvolgen om te waken over een optimaal gebruik van de aanwezige ervaring en competenties

Taakvoorbeelden

 • De medewerkers bijstaan en complexe taken opnemen
 • De medewerkers vorming geven over de projectmethodologie (liefst Prince2)
 • De projectmedewerkers begeleiden in hun ontwikkeling (bijvoorbeeld, toepassing van  Agile/Scrum)
 • Feedback geven aan de medewerkers

Contactpersoon

De rol van contactpersoon vervullen om aan de verschillende partijen informatie te verstrekken over de inhoud en het verloop van het project (of een deel ervan)

Taakvoorbeelden

 • ‘Templates’, vragenlijsten enz. doorsturen
 • Opvolgingsdocumenten en publicaties voor het project (of een deel ervan) opstellen

Adviseur

Advies (onder meer technisch advies) geven en oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning van operationele of strategische beslissingen op basis van gegronde adviezen, rekening houdend met de beschikbare (menselijke, budgettaire enz.) middelen

Taakvoorbeelden

 • Haalbaarheidsstudies uitvoeren
 • Instaan voor de coördinatie en de uitvoering van de analyses
 • Technisch advies verlenen
 • De HR-behoeften melden om het project (of een deel ervan) te kunnen uitvoeren binnen de limieten van het toegestane budget

Kennismanager

Gespecialiseerde kennis verwerven, bijhouden en uitbreiden op basis van de ontwikkelingen om als contactpunt te kunnen functioneren  

Taakvoorbeelden

 • Zich vertrouwd maken met gespecialiseerde kennis m.b.t. de projecten onder zijn/haar verantwoordelijkheid
 • Vormingen volgen
 • De gespecialiseerde literatuur raadplegen

De functie valt onder de leiding van de IT-directeur. De persoon in de functie beheert functioneel een tweetalig projectteam.

Technische expertise

 • Ervaring met Project Management (minstens 5 jaar)
 • Goede kennis van de methodologie Prince2
 • Kennis van de Agile-methodes
 • Kennis van de tool Jira (troef)
 • Kennis van het Nederlands, indien Franstalig

Wij bieden

 • Competitieve loon en extralegale voordelen
 • >40 verlofdagen per jaar

Sollicitaties richten aan het Federaal ABVV: aanwervingen@abvv.be.

Jouw kwaliteiten zijn belangrijker dan je geslacht, leeftijd, handicap of origine.