Vacature: job- en taalcoach bij het ABVV Antwerpen

Mei 2021

 

Het ABVV-regio Antwerpen zoekt voor KOPA Antwerpen vzw een: Job- en taalcoach (m/v)

In het KOPA-team sta je in voor job- en taalcoaching. Je biedt taalondersteuning aan werknemers op de werkvloer en je benadert werkgevers pro actief om job- en taalcoaching voor te stellen.

Jouw taken

 • Je coacht - fysiek en online - werknemers op de werkvloer met oog op het verbeteren van de Nederlandse taal en/of biedt begeleiding met als doel een snelle inwerking op een nieuwe job met het oog op een duurzame tewerkstelling.
 • Je contacteert werkgevers en sectorfondsen proactief om het project job- en taalcoaching te promoten.
 • Je geeft modules op de werkvloer aan werknemers omtrent klare taal en ander thema’s, relevant voor de doelgroep.
 • Je voert administratieve taken uit die verband houden met je begeleidende opdracht.
 • Je geeft mee uitvoering aan de gewestelijke beleidsdoelstellingen van KOPA.
 • Je rapporteert aan de coördinator KOPA.

 

Jouw profiel

 

Diploma: bachelor of masterdiploma, bij voorkeur in een sociale of pedagogische studierichting

 

Jouw competenties

 • Je bent klantgericht: je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen. Je luistert aandachtig naar de wensen en noden van de klant en vraagt verduidelijking indien nodig. Je biedt - rekening houdend met de bestaande procedures - de best mogelijke oplossing. Je geeft een helder beeld van de wederzijdse verwachtingen en maakt duidelijke afspraken met de klant en komt deze na. Je vraagt expliciet of de klant een oplossing heeft gekregen voor zijn vraag of probleem. Je bent ook in staat om in coachings een gepaste twee klantenbenadering te hanteren.
 • Je werkt betrouwbaar: Je brengt regels, afspraken, sociale en ethische normen in de praktijk. Je controleert je eigen werk op een correcte toepassing van regels en afspraken. Je komt op een respectvolle manier tussen wanneer een probleem opduikt dat de samenwerking met een collega bezwaart. Je handelt consequent, je neemt in soortgelijke situaties soortgelijke standpunten in. Je kunt inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid.
 • Je werkt samen: je bouwt actief mee aan een goede samenwerking en pleegt overleg met collega’s met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Je steunt de voorstellen van collega's en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je stemt de eigen inbreng, prioriteiten en aanpak af op de behoeften van de groep. Je deelt ervaringen en expertise op een actieve manier met collega’s. Je helpt spontaan collega’s indien het werk dit vereist. Je overlegt met collega’s en maakt duidelijke afspraken als je samen een opdracht moet doen.
 • Je analyseert informatie en je baseert je hierbij op een aanpak en/of technieken die je kent vanuit je ervaring en/of expertisedomein. Je benadert een probleem of situatie vanuit verschillende invalshoeken en bronnen. Je brengt een geheel aan informatie op een inzichtelijke en methodische manier samen. Je ontleedt een vraag of probleem in verschillende onderdelen zodat je deelaspecten van het probleem of de situatie kan onderscheiden. Je legt logische verbanden tussen verschillende situaties en problemen.
 • Je bent pedagogisch vaardig: Je hanteert aangepaste en competentiegerichte leermethodieken. Je analyseert de opleidingsvraag en – nood. Je past de inhoud en de aanpak van de vorming aan in functie van het doelpubliek. Je reageert inhoudelijk op moeilijke vragen zonder het doel van de opleiding uit het oog te verliezen. Je past je stijl aan het publiek aan. Je evalueert je leermethodes en leerdoelen op een systematische manier.
 • Je coacht klanten: Je helpt en ondersteunt klanten bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je begeleidt klanten naar zelfstandigheid door ze optimaal te ondersteunen en aan te moedigen. Je waardeert en stimuleert positieve evoluties in gedrag van klanten. Je geeft op een opbouwende manier feedback en komt samen met klanten tot verbetervoorstellen. Je schept de juiste sfeer om klanten in hun ontwikkeling te stimuleren.
 • Je leeft je in. Je onderkent de gevoelens en behoeften van de klanten en houdt daarmee rekening in je aanpak en handelen. Je houdt rekening met de geuite gevoelens of behoeften en speelt in op de omstandigheden waarin de ander zich bevindt. Je gaat adequaat in op persoonlijke en emotionele boodschappen. Je betrekt sociaalmenselijke aspecten in je analyse van een situatie.
 • Je plant en organiseert eigen doelen, taken en opdrachten op middellange termijn, rekening houdend met de impact die ze op anderen kunnen hebben. Je hebt een duidelijk beeld van het werkproces waarvan je deel uitmaakt. Je organiseert het eigen werk op een overzichtelijke en doelgerichte manier over tijd en middelen. Je past je werkschema aan in geval van een gewijzigde planning of bij veranderende omstandigheden. Je kunt prioriteiten stellen voor het eigen werkproces en je houdt daarbij rekening met de invloed die dit op het werk van anderen heeft. Je toetst de voortgang van je werkproces.
 • Je vernieuwt: Je staat open voor nieuwe werkwijzen en ideeën en je onderneemt verbeteracties. Je onderneemt acties om de eigen aanpak te verbeteren. Je geeft aan waar er zich problemen voordoen en denkt mee over oplossingen. Je staat open voor ideeën van anderen en neemt die mee.
 • Je overtuigt anderen door het geven van inhoudelijke argumenten en door je aanpak. Je denkt vooraf aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben en anticipeert hierop. Je beklemtoont de voordelen en meerwaarde van je plan of visie. Je draagt er zorg voor dat je mening aanvaard wordt in een discussie of overleg door sterke argumenten aan te brengen. Je houdt rekening met de tegenwerpingen van anderen en neemt ze mee of countert ze indien nodig. Je anticipeert op mogelijke kritiek of weerstand en formuleert hierop een antwoord.
 • Je handelt met inzicht in de organisatie. Je past het eigen gedrag aan de waarden, de belangen en de doelstellingen van het ABVV, alsook KOPA vzw, aan en past deze waarden ook toe in je eigen werkomgeving. Je spreekt op een constructieve manier over de eigen organisatie ten aanzien van derden. Je bent bereid je extra in te zetten wanneer de noodwendigheden dit vereisen; het vervangen van een zieke collega, een onverwachte gebeurtenis, een lange wachttijd.

 

Jouw kennis

 • Je hebt een goede kennis van de methodische aanpak inzake job- en taalcoachen van volwassenen uit de kansengroepen.
 • Je kent de principes van tweede taal-didactiek in een face-to-face coaching.
 • Je beschikt over een gezonde dosis commerciële feeling die je kan aanwenden om contacten te leggen met werkgevers, partners, …  Je drukt je foutloos en begrijpbaar uit in het Nederlands, zowel in gesproken als geschreven vorm.
 • Je kunt een eenvoudig gesprek voeren in een andere relevante taal.
 • Je hebt een goede kennis van courante informaticatoepassingen, in het bijzonder tekstverwerking en presentatie. Je gebruikt het internet en e-mailtoepassingen zonder problemen. Goede kennis van online coachingsinstrumenten en digitale leermiddelen is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van pedagogische principes.
 • Je hebt basiskennis van de structuur en de werking van het ABVV.

Rijbewijs B en een eigen wagen is een pluspunt.

 

Wij bieden

Een prettige werksfeer, opleiding en bijscholing, een enthousiaste organisatie die je in je werk ondersteunt.

Het aangeboden contract is contract onbepaalde duur. We werven aan in een voltijdse baan in een 35uren-werkweek. Het loon past in de barema’s van Kopa Antwerpen vzw. Naast het loon is er een maaltijdcheque per gewerkte dag, een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. De werkgever komt 100% tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (of fietsvergoeding). Jaarlijks betalen we ook ecocheques en een syndicale premie.

 

Sollicitatieprocedure

Je gemotiveerde sollicitatiebrief en jouw CV bereikt ons voor vrijdag 21 mei 2021. Je stuurt deze per e-mail naar vacature@abvv.be | t.a.v. Mehdi Koocheki – algemeen secretaris ABVV-regio Antwerpen.

Een jury selecteert de kandidaten voor een eerste gesprek en nodigt via e-mail de kandidaten uit. Het eerste gesprek en schriftelijke proef is gepland op dinsdag 1 juni ‘21. Na dit gesprek wordt er beslist wie deelneemt aan de screening bij Ascento in de week van 7 juni. De kandidaten met een positief advies worden uitgenodigd voor een laatste gesprek met de jury en de algemeen secretaris van ABVV-regio Antwerpen. Na deze gesprekken wordt er beslist over de aanwerving. De start van de tewerkstelling is voorzien zo spoedig mogelijk na de beslissing.

Informatie over het profiel, arbeidsvoorwaarden en procedure krijg je bij vacature@abvv.be of telefonisch bij Anne Remery op 03 220 67 12.

Wij selecteren op basis van kwaliteiten en competenties.

+++

 

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE SOLLICITANTEN

1. Werken binnen het groter geheel van de vakbond

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 16 lokale afdelingen van het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond (meer info op: www.abvv.be) en goed voor 10% van het totale ledental. Met meer dan 150 werknemers en een netwerk van 12 kantoren staat het ABVV-regio Antwerpen ten dienste van de actieve en niet-actieve werknemers in het gebied dat loopt van Essen tot Rumst en van Oostmalle tot Kallo. Het hoofdkantoor en de zetel van ABVV-regio Antwerpen bevinden zich in de Ommeganckstraat 35 te 2018 Antwerpen. Dat is op 5 minuten stappen van het Centraal Station en het busstation van de Rooseveltplaats.

Meer info over het ABVV-regio Antwerpen vind je op www.abvv-regio-antwerpen.be In het ABVV-regio Antwerpen is Kopa Antwerpen vzw ingebed in het groter geheel van de dienst syndicale ondersteuning en dienstverlening. Deze dienst overkoepelt een aantal werkingen die:

 • dienstverlening aanbieden aan werkzoekenden en werkenden,
 • syndicale acties en culturele activiteiten organiseren voor onze leden en militanten,
 • en vorming en ondersteuning aanbieden aan militanten.

 

2. Werken voor Kopa

Kopa staat voor ‘Kans op Arbeid’. We organiseren, in samenwerking met de VDAB, beroepsopleidingen voor werkzoekenden uit de kansengroepen, voornamelijk gesitueerd in de verkoopssector. Daarnaast biedt Kopa modules aan omtrent digitalisering en het leren werken met het online VDAB dossier ‘Mijn Loopbaan’. Elke opleiding heeft een verantwoordelijke die instaat voor de selectie, opleiding en begeleiding van de cursisten, maar van elk teamlid wordt verwacht hieraan in meer of mindere mate mee te werken.

Daarnaast geeft Kopa job- en taalcoaching aan werknemers op de werkvloer.

Het project werkt kleinschalig, zodat cursisten kunnen genieten van een persoonlijke begeleiding. Kopa werkt vanuit een competentiegerichte aanpak en werkt voor coaching vanuit een oplossingsgerichte aanpak die focust op de kracht van de cliënt.

Het Kopa-team in Antwerpen bestaat uit 9 mensen. Het Kopa-team is bovendien onderdeel van een koepelstructuur binnen het Vlaams ABVV. Meer informatie: www.kopa.be.