Het corona-virus: wat te doen?

donderdag, 05 Maart 2020
Nieuws

In december 2019 brak in bepaalde delen van China het coronavirus uit. Ondertussen raakt de ziekte wereldwijd meer verspreid. De vrees leeft dat de ziekte zich na de krokusvakantie zich nog meer zal verspreiden. Er worden her en der dan ook drastische maatregelen genomen. Het ABVV wil duidelijkheid scheppen in wat kan en niet kan, in wat je best doet.

Het ABVV informeert.

De vraag stelt zich : wat zijn de gevolgen daarvan voor de werknemers? Wat kan en wat mag niet? Hoe maken we daarover afspraken binnen het bedrijf? Wat kunnen we voorstellen?

Momenteel is de ziekte in het grootste deel van de wereld aanwezig. Ook in België hebben mensen positief getest op het coronavirus. De FOD Volksgezondheid volgt de toestand van nabij op. Want er heerst nog wat onzekerheid. Het maakt dat je natuurlijk met wat vragen zit.

Welke preventiemaatregelen kan de werkgever nemen?

Heel concreet: heel wat werkgevers geven hun personeel duidelijke instructies om eventuele besmettingen te voorkomen. De werkgever moet als een goed huisvader zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kunnen worden.

Het kabinet van de minister van Werk wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

  • De mogelijkheid bieden tot telewerk (zeker op een landschapsbureau) wordt zeer sterk aangeraden.
  • Zoveel mogelijk vergaderen op afstand (teleconferentie, Skype, ...) wordt zeer sterk aangeraden. 
  • Het uitstellen van bijeenkomsten (zoals personeels- en bedrijfsfeesten) wordt zeer sterk aangeraden.
  • Afstand houden op de werkvloer wordt sterk aangeraden. 
  • Flexibel zijn in het toestaan van verlof.
  • Ruime toepassing en eventuele uitbreiding van glijdende werktijden zullen resulteren in minder werknemers die op hetzelfde moment op de werkvloer zijn, en in een meer gespreid gebruik van openbaar vervoer. 
  • Het wordt aangeraden om opleidingen in grote groepen waar mogelijk uit te stellen. 

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vindt u in dit advies van de WHO en op hun website.

Wat kan je als werknemer doen?

Ook als werknemer moet je opletten.

Heb je griepsymptomen, dan blijf je best thuis en bel je jouw arts op. Je volgt dan zijn of haar instructies op.

Was geregeld je handen. Dit zijn dezelfde voorzorgen als er een griepinfectie komt: een goede hygiëne - zoals handen wassen, meer dan anders, en zeker na het werk of gebruik van het openbaar vervoer - en best geen contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden bestaat.

Handen wassen doe je met zeep en water, en je doet dit best een paar keer per dag, ook op de werkvloer. Niezen en/of hoesten doe je best in de binnenkant van je elleboog. Zeker als je vaak in contact komt met andere mensen.

Wat is de situatie van een werknemer die verhinderd is om het werk te hervatten omdat hij in quarantaine is geplaatst of omdat hij niet huiswaarts kan keren wegens een annulering van zijn terugvlucht? (Info afkomstig van werk.belgie).

Een werknemer met vakantie of na de beëindiging van een opdracht om professionele redenen in het buitenland en die daar “vastzit” als gevolg van een annulering van zijn terugvlucht, kan het bestaan van overmacht inroepen waardoor de werkhervatting verhinderd wordt. Hetzelfde geldt wanneer de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht wordt geregeld door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Zo snel mogelijk zijn werkgever verwittigen. Indien de werknemer zijn werkgever niet verwittigt terwijl hij toch de mogelijkheid heeft om dit te doen, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

Wat is de aard van zijn afwezigheid?

De uitvoering van de overeenkomst is geschorst omwille van overmacht en de werknemer is dus niet ongewettigd afwezig. De afwezigheid van prestaties heeft evenwel de afwezigheid van loon tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer echter uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Daarnaast moet hij ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

In voorkomend geval kan de werknemer verkiezen om, mits akkoord van zijn werkgever, deze dagen om te zetten in verlofdagen (onmogelijk in geval van een regime van collectieve vakantie in de onderneming) en zo het recht op zijn loon weer te verkrijgen. 

Verdere info volgt.