Het ABVV stelt vast dat de heropstart niet overal probleemloos verloopt

dinsdag, 05 mei 2020
Pers

Vandaag, nauwelijks 24 uur na het begin van de geleidelijke opheffing van de lockdown  en van de gedeeltelijke hervatting van de economische activiteiten, stelt het ABVV vast dat sommige werkgevers het nalaten om de nodige maatregelen te treffen die de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen. Erger nog, sommige werkgevers maken misbruik van de situatie en nemen een loopje met de rechten van hun werknemers. In sommige  sectoren is het overleg over een aanvulling op de generieke gids nog lopend. Het ABVV pleit ervoor dat iedereen zijn energie besteedt aan een veilige hervatting van de economische activiteiten, waarbij de beschermingsmaatregelen gewaarborgd worden.

Sinds 4 mei kunnen heel wat werknemers hun beroepsactiviteiten (gedeeltelijk) hervatten. Mede dankzij het sociaal overleg kon die werkhervatting in de regel op een geordende en veilige manier gebeuren. Nauwelijks 24 uur na de geleidelijke opheffing van de afzonderingsmaatregelen en de gedeeltelijke hervatting van de activiteiten, stelt het ABVV wel vast dat sommige werkgevers de regels niet naleven. Hoewel er in meerdere sectoren een akkoord of een protocol gesloten en geïmplementeerd kon worden, moeten we vaststellen dat sommige werkgeversfederaties overleg weigeren of overbodig vinden, bijv. om de algemene maatregelen te vertalen op maat van de eigen sector. Een dergelijke houding maakt het niet mogelijk om (vooralsnog) een sectorprotocol te sluiten. 

Meer nog, sommige werkgevers gebruiken (of zelfs misbruiken) het stelsel van tijdelijke werkloosheid of passen juridische-technische trucs toe om werknemersrechten aan te tasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij werkgevers die tijdelijke werkloosheid gebruiken om hun verplichtingen op vlak van opzegtermijnen niet te moeten nakomen en om hun werknemers goedkoop te kunnen ontslaan. We nemen ook een tendens waar waarbij werknemers bij ziekte op tijdelijke werkloosheid worden gezet zodanig dat het gewaarborgd loon niet betaald moet worden. Tot slot oefenen sommige werkgevers zelfs druk uit op de individuele werknemer door te eisen dat hij/zij een werkhervattingsverklaring ondertekent die de werkgever ontslaat van verantwoordelijkheid in geval van ziekte of van een gezondheidsprobleem als gevolg van een gebrek aan veiligheidsmaatregelen.

Dergelijke misbruiken zijn ontoelaatbaar. Ze brengen de gezondheid van de werknemers in gevaar en treden hun rechten met de voeten. Het ABVV zal deze situaties dan ook aankaarten in de Groep van 10 met de eis dat daar onmiddellijk een einde aan gesteld wordt.

Tot slot wijst het ABVV er op dat de Codex over het welzijn op het werk voorziet dat een werknemer zijn werkpost mag verlaten in geval van ‘een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar’. Ook al kan dit beter en concreter in de wetgeving, dan is dit een optie bij onmiddellijk gevaar voor hun gezondheid en veiligheid,  indien alle andere middelen niet hebben geholpen. Maar uiteraard verdienen alle overlegde oplossingen absolute voorkeur.    

Geen enkele werknemer mag zijn gezondheid in gevaar brengen. De besprekingen moeten nu in de sectoren en in de bedrijven worden voortgezet zodat de werkhervatting gebeurt met waarborg van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Zonder deze essentiële voorwaarde mogen werknemers het werk niet hervatten.