Effectentaks onvoldoende

dinsdag, 12 Januari 2021
Pers

Het wetsontwerp dat handelt over een taks op effectenrekeningen, is voor het ABVV een stap in de goede richting van een belasting op kapitaal en vermogen. Maar tegelijkertijd wijzen we erop dat die stap te klein is. Meer nog kunnen we niet akkoord gaan met het feit dat de inspanningen die gevraagd worden aan de houders van een effectenrekening, niet in verhouding staan tot wat de werknemers moeten bijdragen.  

Het ABVV wijst de regering erop dat hetgeen voorligt, niet beantwoordt aan haar eigen formatienota waarin wordt gesteld dat “de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen”.

Dat kapitaal en vermogen ook zouden bijdragen tot de financiering van onze samenleving, zou evident moeten zijn. Nochtans stellen de plannen van de regering-De Croo teleur. Naast het feit dat de Raad van State reeds opmerkingen heeft gegeven op vlak van discriminatie (o.a. vanwege het feit dat houders van verschillende effectenrekeningen met een totale waarde van meer dan 1 miljoen euro niet onderworpen zullen zijn aan deze taks), ontbreekt het aan juridische garantie en kan de juridische geldigheid van de maatregelen voor fraudebestrijding in vraag worden gesteld (o.m. de opsplitsing van rekeningen om ze onder de drempel van een miljoen euro te houden). Voor het ABVV is het van essentieel belang dat de tekst die momenteel op tafel ligt, bestand is tegen een beroep bij het Grondwettelijk Hof en dat alle achterpoorten waardoor fraude mogelijk blijft - zoals bij het splitsen van rekeningen - daadwerkelijk worden gedicht. 

Elke stap in de richting van een billijke bijdrage van de grote vermogens is een stap in de goede richting, als er ook effectief volgende stappen worden gezet! Is deze effectentaks het enige initiatief om grote vermogens en kapitaal meer te laten bijdragen, dan is dat zwaar onvoldoende. Laat ons hopen dat deze taks meer succes heeft dan eerdere versies en daarnaast ook doeltreffend kan zijn voor het belasten van grote vermogens. Want laten we niet vergeten dat 0,15% op een kapitaal van meer dan 1 miljoen euro eerder symbolisch is. Dit is bijgevolg maar een eerste aanzet voor een billijke 'solidariteitsbijdrage' op alle grote vermogens.

Het ABVV verzoekt de regering om de principes van globalisatie en transparantie te hanteren als de hoekstenen voor de belastinghervorming die in de regeringsverklaring werd aangekondigd.