Begroting 2013

SD-News

Begroting 2013 - MEDEDELING VAN DE VOORZITTER EN DE ALGEMEEN SECRETARIS AAN DE LEDEN VAN HET ABVV

 

Kameraden,
Beste Vriendinnen,
Beste Vrienden,

Het ABVV nam kennis van de eerste info over de begroting 2013-2014.

Naar aanleiding van een persbericht waarin het ABVV, het ACV en het ACLVB samen de regering waarschuwen (vlak vóór de laatste onderhandelingsronde) gaven wij gisteren, 20 november, een eerste onmiddellijke reactie in de media .

Onze studiedienst werkt nu aan een grondige analysenota over alle door de regering besliste maatregelen.
Wij willen volledige klaarheid scheppen, niet alleen over de maatregelen zelf, maar ook over de concrete gevolgen ervan voor u, voor de werknemers, voor de uitkeringstrekkers.

De analyse van het ABVV betreft aan de ene kant de materies die in verband staan met het sociaal overleg (tussen vakbonden en werkgeversorganisaties) van de groep van 10 – waaronder de wijzigingen van de wet van 1996 mbt de lonen – maar ook alle begrotingsmaatregelen die met uw koopkracht te maken hebben!

Wanneer dit werk af zal zijn en ook aan de Centrales en Gewestelijke Afdelingen meegedeeld zal zijn, wordt er in alle structuren van het ABVV een evaluatieproces opgestart zodat ook uw mening gehoord kan worden met het oog op ons volgend Federaal Bureau ter besluitvorming.

Deze nieuwe ontmoeting met uw vertegenwoordigers zal een antwoord moeten geven op de vraag hoe we de antwoorden van de regering en de werkgevers mbt onze vakbondseisen zullen evalueren en hoe wij zullen reageren.
In afwachting van een volledige analyse kan het ABVV nu al zeggen dat de regering onder druk van de werkgeversorganisaties is gezwicht voor de lokroep van zware bezuinigingen. Daarom
 

  • had het ABVV gelijk de voorbije maanden te mobiliseren en tot actie op te roepen, zoals o.m. op 14 november.
    • in de eerste plaats omdat de index werd behouden, ook al wordt de samenstelling van de gezinskorf (die de index bepaalt) ter discussie gesteld. We zullen dus op onze hoede moeten zijn voor elke nieuwe poging tot uitholling van de index via deze herziening!
    • vervolgens omdat onze ongerustheid gegrond was: er blijven te veel antisociale maatregelen over en de afschaffing van de index vervangen door een loonmatiging die zich uitstrekt over de komende zes jaar is totaal onaanvaardbaar!
  • tot slot omdat de werknemers dus opnieuw in de buidel moeten tasten, maar er anderzijds niets gedaan wordt voor een betere herverdeling van de rijkdom via een meer rechtvaardige en progressieve fiscaliteit: van de meest gegoeden wordt geen enkele belangrijke bijdrage gevraagd! Erger nog, de grote fraudeurs krijgen fiscale amnestie.
  • De regering heeft geen enkel ambitieus economisch herstelplan om kwaliteitsvolle banen te creëren en onze reële economie op basis van duurzame groei weer op gang te brengen.
    Bovendien zullen de werkgevers, in tegenstelling tot wat het ABVV al sinds maanden eist, verder gesteund worden door de overheid, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn wat betreft het behoud of het scheppen van kwaliteitsvolle banen!

De werkgevers maakten enige discussie onmogelijk en gaven er de voorkeur aan te lobbyen bij bepaalde regeringspartijen teneinde een loonmatiging te verkrijgen. Op die manier hebben ze het sociaal overleg op de helling gezet, terwijl flexibiliteit nog altijd hoog op hun agenda staat.

Daarom is het legitiem dat het ABVV zich afvraagt of het in het belang van de werknemers nog opportuun is met de werkgevers aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

 

Anne Demelenne

Algemeen Secretaris

Rudy De Leeuw

Voorzitter