Terug

Zomerakkoord: nieuwe reeks fiscale cadeaus

Zomerakkoord: nieuwe reeks fiscale cadeaus

Door een nieuwe reeks fiscale cadeaus bereidt de regering-Michel nu al verdere besparingen voor. De factuur is dus voor jou.

De regering besliste het begrotingsevenwicht verder uit te stellen. Het huidige tekort verhindert Michel echter niet om nieuwe fiscale cadeaus uit te delen die enkel ‘gecompenseerd’ worden door symbolische taksen en terugverdieneffecten’ die er nooit zullen komen. Zo creëert ze nieuwe gaten in de begroting die ooit wel eens opgevuld moeten worden … Op die manier worden toekomstige besparingen op overheidsuitgaven nu al voorbereid, terwijl het zomerakkoord nu al de onzekerheid vergroot bij de mensen over hun job en pensioen. 

Minder belasting voor bedrijven

Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt geleidelijk van 34 naar 20 procent in 2020 voor kmo’s en naar 25 procent voor de andere vennootschappen.

Pietluttige taks op effectenrekeningen

Ter compensatie komt er een taks van 0,15 procent op effectenrekeningen (aandelen, obligaties en fondsen) van meer dan 500.000 euro. Wie één miljoen euro op zijn effectenrekening heeft, betaalt op die manier 1.500 euro per jaar.

Die luttele 0,15% op 500.000 euro zal in veel gevallen niet eens gelden. Wie zijn 500.000 euro onderbrengt in vennootschappen, ontsnapt er aan. En er komt geen vermogenskadaster om in kaart te brengen wie die schlemielige taks moet betalen. Het is puur nattevingerwerk. En toch staat de opbrengst al ingeschreven in de begroting.

Deze voornamelijk symbolische belasting verhult dus niet dat de door de CD&V gevraagde meerwaardebelasting ter compensatie van een lagere vennootschapsbelasting achterwege blijft. Dit zorgt gegarandeerd voor toekomstige tekorten.

Spaarrekeningen, aandelen, pensioensparen

De fiscale vrijstelling voor intresten op spaarrekeningen is gehalveerd en bedraagt nu 940 euro.

De aankoop van aandelen wordt aangemoedigd door de afschaffing van de roerende voorheffing (30%) op dividenden uit aandelen voor de eerste schijf van 627 euro. Dit betekent een winst van 188 euro per jaar. Dit kan een hoge budgettaire kostprijs betekenen, terwijl dit slechts ten goede komt aan een heel kleine groep.

De pensioenspaarder kan voortaan kiezen tussen ofwel een belastingaftrek van 30 procent op een gespaard bedrag van 940 euro (dat wil zeggen 282 euro) ofwel een belastingaftrek van 25 procent op 1.200 euro (dit wil zeggen 300 euro). Met deze beslissing gaat de regering in op een uitdrukkelijk verzoek van de financiële sector dat de overheid veel centen kan kosten …

De cadeaus voor de kleine spaarders-investeerders worden bekostigd door de andere spaarders via de halvering van de vrijstelling voor de intresten op spaarrekeningen.

Winstdeelname

Op vraag van de werkgevers zorgde de regering ervoor dat vanaf 2018 een werkgever makkelijker, zonder sociaal overleg, een hogere premie (winsdeelname) kan toekennen aan zijn personeel.

Dit lijkt aantrekkelijk voor werknemers die het geluk hebben zo’n premie te krijgen. Dit is echter volledig afhankelijk van de goede wil van de werkgever en de bedrijfsresultaten. Bovendien worden hierop geen sociale bijdragen betaald. Het is dus een stuk loon waarmee je geen sociale rechten (pensioen, werkloosheid …) opbouwt. Kortom, een vergiftigd geschenk ten dienste van de werkgevers, temeer omdat die premie niet meetelt in de berekening van je 13de maand of vakantiegeld.