Terug

Zomerakkoord: flexi-jobs, mini-jobs en nepjobs

Zomerakkoord: flexi-jobs, mini-jobs en nepjobs

Het zomerakkoord van de regering-Michel legt je nog meer flexibiliteit op. In ruil krijg je meer onzekerheid, oneerlijke concurrentie en wordt onze sociale zekerheid verder uitgehold.

De regering zegt maatregelen te nemen om de jobmotor te doen draaien, zodat premier Michel nogmaals ‘jobs jobs jobs’ kan roepen. Het gaat echter om flexi-jobs, mini-jobs en nepjobs … die je een pensioen van hetzelfde kaliber verzekeren.

Sommige maatregelen gaan gepaard met verminderde sociale bijdragen, ten nadele van onze sociale zekerheid. Die is volgens de regering te duur en op lange termijn niet in staat de pensioenen te betalen. Toch snoeit de regering nog eens voor een bedrag van 500 miljoen in die sociale zekerheid.

Flexi-jobs

In 2015 werden de flexi-jobs ingevoerd, waardoor werknemers die minstens (4/5de) werken, in de horeca kunnen werken, met verminderde forfaitaire sociale bijdragen.

De regering besliste deze zomer het systeem uit te breiden naar andere sectoren: bakkerijen, slagerijen, voedingsnijverheid, zelfstandige kleinhandel, grote kleinhandelszaken, supermarkten en kapperszaken. Vanaf januari 2018 worden de flexi-jobs ook opengesteld voor gepensioneerden om hun armzalig pensioen aan te vullen.

Een ander soort flexi-jobs, de zogenaamde ‘vrijetijdsjobs’ in de social-profit (sportcoaches, kindermonitoren of ziekenverzorger ...) krijgen een belastingvrijstelling voor bijverdiensten tot 500 euro per maand. Zo verhoogt de regering de concurrentie tussen werknemers.

Deze maatregelen zorgen niet voor meer jobs, maar zetten kwalitatieve tewerkstelling met stabiele contracten zwaar onder druk. De flexi-maatregelen laten enkel toe lage inkomens aan te vullen, zonder dat daar bijkomende inkomsten voor de staatskas en onze sociale zekerheid tegenover staan.

 

Nacht- en zondagswerk in e-commerce

Gedurende twee jaar kunnen bedrijven in de e-commerce nacht- en zondagswerk invoeren via het arbeidsreglement, zonder overleg. Wenst de onderneming het systeem te verlengen, moet er een syndicaal akkoord worden gesloten, maar het akkoord van één enkele vakbond zal volstaan.

Vanaf 2018 krijgen andere sectoren (zoals de kleinhandel) een uitzondering op het verbod op zondagswerk voor werknemers onder de 18 jaar(studentenjob). Hiervoor is evenwel een akkoord nodig tussen werkgevers en vakbonden in het paritair comité.

Nachtwerk schaadt de gezondheid en bemoeilijkt, net zoals zondagswerk, een gezonde balans tussen werk en privéleven. Van ‘werkbaar’ werk, waarbinnen deze maatregel zogezegd kadert, is geen sprake.

 

Interim en ambtenarenstatuut

Uitzendwerk is verboden in bepaalde sectoren en in het openbaar ambt. Voortaan zal het overal toegelaten zijn, dus ook in overheidsdiensten, in drie gevallen: bij vervanging van een statutair of contractueel personeelslid, of bij een tijdelijke vermeerdering van werk, of voor de uitvoering van uitzonderlijk werk.

Bij nieuwe aanwervingen in de openbare diensten krijgen contractuelen (zelfde statuut als in de privésector) nu voorrang.

Naast de neerwaartse gelijktrekking van de pensioenstelsels (privé-publiek) zet de regering haar afbraak van het ambtenarenstatuut voort.

 

Starterjobs

Het brutoloon en de ‘loonkost’ van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar zal lager zijn voor de werkgever dankzij een verhoogde fiscale aftrekbaarheid, of via een premie van de RVA. Het nettoloon blijft ongewijzigd.

De sociale zekerheid of de belastingbetaler betaalt nogmaals de factuur voor de cadeaus aan ondernemingen. Via stages, mini- en flexi-jobs bouwen jongeren steeds minder sociale rechten op (pensioen, werkloosheid …).

 

Herinvoering proefperiode

In het kader van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden werd de proefperiode afgeschaft. Op verzoek van de werkgevers wordt ze opnieuw ingevoerd via de inkorting van de opzegtermijnen tijdens de eerste vier maanden van de arbeidsovereenkomst.

 

 Anciënniteit

 

Minder dan 3 maanden

Minder dan 4 maanden

Minder dan 5 maanden

Minder dan 6 maanden

Opzegperiode

(in weken)

Nu

2

4

4

4

In de toekomst

1

3

4

5

 

De herinvoering van de proefperiode betekent meer onzekerheid voor werknemers en maakt met name jongerenbanen precairder.

 

Werkloosheid en ‘passende dienstbetrekking’

Het begrip van de ‘passende dienstbetrekking’, een job waarvan een werkloze verplicht is om deze te aanvaarden, wordt uitgebreid. Er zal niet alleen rekening gehouden worden met de laatst uitgeoefende job, maar ook met de ‘competenties’ (studie, opleidingen) van de werkzoekende.

Men heeft de kans om iets positief te doen met deze maatregel zodat bijv. een bouwvakker niet meer verplicht wordt om op basis van zijn ervaring weer een job in de bouw te moeten aanvaarden ondanks een kapotte rug. Maar het risico bestaat dat ‘competenties’ heel breed worden ingevuld of dat het enkel zal worden gebruikt om mensen sneller eender welke job voor te schotelen.

 

‘Landingsbaan’

Naast de bestaande landingsbanen, een vorm van tijdskrediet voor oudere werknemers die pensioenrechten garandeert, wil de regering een nieuw en met name voor werkgevers voordelig systeem opstarten om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Werkgevers zullen een aanvullende vergoeding kunnen toekennen aan de oudere werknemer die minder gaat werken. Maar die vergoeding telt niet mee voor je sociale rechten (pensioen, werkloosheid …). Dit is dus opnieuw een maatregel die onze sociale zekerheid en bescherming ondergraaft.