Terug

PB Wat hebben vrouwen misdaan in de ogen van de regering Michel?

Wat hebben vrouwen misdaan in de ogen van de regering Michel?

 

Met een betoging in de straten van Brussel, heeft het ABVV vandaag nogmaals de besparingspolitiek van de regering Michel aangeklaagd. Op initiatief van ABVV-vrouwen voerden werknemers en werkneemsters actie tegen de oneerlijke, onrechtvaardige en onaanvaardbare maatregelen die vooral vrouwen hard treffen.

 

Het ABVV wil dit onrecht onder de aandacht brengen. Vandaag al behoren vrouwen tot de risicogroepen om in armoede terecht te komen. Met de maatregelen van de huidige regering zal hun situatie niet verbeteren, integendeel, het ABVV waarschuwt voor een neerwaartse spiraal.

 

Vandaag verdienen vrouwen al minder dan mannen. De loonkloof V/M bedraagt nog altijd 20%. Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken (wat in de meeste gevallen geen vrijwillige keuze is), is één van de oorzaken van deze ongelijkheid. Met een lager inkomen, zal de indexsprong voor hen dan ook zwaarder doorwegen.
Het halveren van de inkomensgarantieuitkering (IGU) na 2 jaar, betekent concreet dat 40.000 werknemers regelrecht in financiële moeilijkheden komen. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2017. Vermits vrouwen vaker onvrijwillig deeltijds werken, zijn zij diegenen die met deze ‘besparings’maatregel het hardst worden getroffen.
Sinds 1 januari 2015 werden meer dan 18.600 werkzoekenden uitgesloten van de werkloosheidsverzekering. 2/3de daarvan zijn vrouwen…


De nieuwe regeling voor wie werkloos is en (mantel)zorg verleent, is veel beperkter dan de oude regeling waardoor heel wat mensen uit de boot vallen. Ook hier zijn vrouwen de dupe, want de vrijstelling omwille van sociale of familiale redenen wordt voor 95% toegekend aan vrouwen. Maar het is niet enkel diegene die mantelzorg verleent die de gevolgen draagt; ook diegene die de zorg krijgt, wordt door deze maatregel in de steek gelaten.
En alsof dat nog niet genoeg is, zal de periode tijdskrediet zonder motief niet langer meetellen voor de pensioenberekening en dreigen alle gelijkgestelde periodes (werkloosheid, tijdskrediet…) afgeschaft te worden. Het zijn nog steeds voornamelijk vrouwen die hun loopbaan onderbreken om bijvoorbeeld het evenwicht gezin/werk gezond te houden.


De blinde besparingen hebben de kinderopvang duurder en minder toegankelijk gemaakt. Vrouwen zijn het kind van deze rekening want zij zijn de eersten om voor de kinderen te zorgen. Dit verkort dan weer hun loopbaan waardoor ze minder pensioenrechten opbouwen.
En als we het dan over pensioen hebben, de wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Vervroegd met pensioen gaan kan pas vanaf 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen in België slechts 34 jaar is en het minimumpensioenbedrag berekend wordt op 45 jaar, dan weet je meteen dat de regering al deze vrouwen richting armoede drijft.

 

Deze oplijsting is uiteraard niet exhaustief. Zie hiervoor ook het document als bijlage.


Het ABVV geeft alle argumenten om dit regeringsbeleid ernstig in vraag te stellen. Wij eisen dat er rekening wordt gehouden met de reële positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en wij blijven inzetten op een collectieve arbeidsduurvermindering waardoor bij herverdeling meer mensen aan de slag kunnen. Er is een solidair alternatief: waardig werk voor iedereen, gelijkheid V/M, een beter evenwicht werk/privéleven, volledige opbouw van individuele rechten voor mannen én vrouwen, een eerlijke verdeling van de rijkdom door een rechtvaardige fiscaliteit, sterke openbare diensten en een sterke federale sociale zekerheid.