Terug

PB VAKBONDSRECHTEN ZIJN MENSENRECHTEN

Vakbondsrechten zijn mensenrechten

Persbericht naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december)

 

65 jaar na de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" (UVRM) herinnert het gemeenschappelijk vakbondsfront eraan dat nog steeds miljoenen mensen wereldwijd uitgesloten worden van art. 23 van de UVRM “Everyone has the right to form and to joint rade unions for the protection of his interests".

 

Naast wetten die een vrije organisatie in de weg staan, of bedrijven die vakbonden intimideren en weigeren te erkennen, leert de rauwe realiteit ons dat de schending van deze rechten vaak gepaard gaat met bureaucratische tegenwerking, brutale repressie, bedreigingen tot zelfs de moord op vakbondsmensen.

 

Daarom grijpt de internationale vakbondswereld de Dag van de Mensenrechten aan om de beleidsmakers eraan te herinneren dat arbeids- en vakbondsrechten ook mensenrechten zijn. Maar niet alleen art.23 van de UVRM, ook andere mensenrechten, zoals het recht op onderwijs, het recht op bescherming, het recht om je vrij te verplaatsen … worden nog dagelijks geschonden.

 

Het ABVV, ACV en de ACLVB (samen met het Internationaal Vakverbond IVV en zijn federaties) brengen op 10 december in herinnering dat de erkenning van vakbondsrechten dé basisvoorwaarde is voor de versterking van de democratische vakbeweging en van een sociaal rechtvaardige maatschappij wereldwijd.

 

Het IVV rapporteert jaarlijks over schendingen van vakbondsrechten, van vrijheid van vereniging en van het recht op collectieve onderhandelingen. Het document “Countries at risk: 2013 Violations of trade Union rights" (Engelstalige publicatie 10/06/2013) lees je op de site van het IVV www.ituc-csi.org.

 

Het rapport behandelt 80 landen en richt zich in het bijzonder op zeven van hen waar de situatie voor vakbonden ronduit dramatisch is: Bahrein, Fiji, Guatemala, Swaziland, Zimbabwe, Birma/Myanmar en Georgië. In meer dan de helft van de onderzochte landen, werden werknemers die lid zijn van een vakbond ontslagen of gediscrimineerd enkel en alleen omwille van het feit dat zij aangesloten zijn bij een vakbond. Het verslag bevat gedetailleerde informatie over fysiek geweld tegen vakbondsleden in vierentwintig landen. Maar ook vandaag nog moeten syndicalisten hun engagement met het leven bekopen: in 2012 werden 18 vakbondsleden in Colombia vermoord; in januari 2013 werden twee werknemers tijdens een demonstratie voor betere arbeidsomstandigheden in de mijnen in Sierra Leone door de politie gedood.

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil op deze Internationale Dag van de Mensenrechten, dan ook de blijvende discriminatie van vakbondsmensen en de niet erkenning van de fundamentele mensenrechten opnieuw aankaarten. Tegelijkertijd zetten wij vandaag ook de strijd om erkenning en naleving van vakbondsrechten en mensenrechten in het algemeen, extra in de verf.