Terug

PB Vakbondsfront bezorgd over nieuw pakket Europese regelgeving

Vakbondsfront bezorgd over nieuw pakket Europese regelgeving

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is bezorgd over het nieuwe pakket 'betere Europese regelgeving' van de Europese Commissie


Op 19 mei heeft de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, zijn plan voor een lichter Europees wetgevend arsenaal, bekendgemaakt. Dit pakket stemt tot grote ongerustheid bij zowel ACLVB, ACV, ABVV, als talrijke ngo’s en andere syndicale organisaties.Het past volledig in het ‘Better Regulation Package’ van de Europese Commissie, dat in feite neerkomt op een 'dereguleringsprogramma', al verantwoordelijk voor de verwerping van het voorstel inzake een langer betaald zwangerschapsverlof – 18 weken binnen de hele Unie – en het behoud van het beperkte aantal gevaarlijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers – drie in plaats van de door de Europese vakbonden gevraagde vijftig!

 

De maat was al vol en nu is de spreekwoordelijke druppel bereikt : het 'betere Europese regelgeving'-pakket van de Europese Commissie wil het Europees wetgevend proces door mekaar schudden door macht weg te nemen bij het Parlement en de Raad, ten voordele van de inbreng van niet-verkozen experten. De Commissie wil een evaluatie-orgaan voor de regelgeving in het leven roepen, dat eerst alle voorstellen analyseert om de weerslag ervan in te schatten. Bovendien pleit de Commissie voor eenzelfde impactanalyse bij elk ‘belangrijk’ amendement door de Raad of het Parlement.

 

We weten, vanuit het verleden, dat die onderzoeken enkel focussen op de kosten voor de bedrijven, zonder aandacht te besteden aan eventuele positieve gevolgen voor mens en milieu. Zo zal een maatregel die de vermindering van de CO2-uitstoot tot doel heeft, zeker een meerkost voor de bedrijven betekenen, maar de voordelen op lange termijn, zowel voor het milieu als voor de publieke gezondheid, zouden veel zwaarder moeten doorwegen. Hetzelfde geldt m.b.t. voorstellen ter vrijwaring van de gezondheid en veiligheid van de werknemers op het werk.


Het is niet de eerste keer dat de 'betere Europese regelgeving' meer deregulering dan regulering in de hand werkt. Een 15-tal jaren geleden al werden verschillende cruciale wetten ter bevordering van de levenskwaliteit van de werknemers verworpen of op de lange baan geschoven. Het eerder aangehaalde voorstel van zwangerschapsverlofrichtlijn – dat moest herzien worden om het minimale verlof op te trekken tot 18 vergoede weken binnen de hele EU – waarover geen goedkeuring kon worden bereikt binnen de Raad en het Parlement, zal eind mei ingetrokken worden, cf. de belofte van Frans Timmermans eind 2014.

 

Een ander concreet gevolg van het RETIF-programma is het afblazen van de herziening van de richtlijn inzake kankerverwekkende en mutagene stoffen. Sinds eind 2013 wordt de goedkeuring van bindende grenswaarden voor de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen of substanties die schadelijk zijn voor de voortplanting uitgesteld. Slechts voor 3 kankerverwekkende stoffen werd een Europese bindende grenswaarde vastgelegd.

 

In samenspraak met het Europese Vakverbond heeft het Belgische gemeenschappelijke vakbondsfront de Europese Commissie en de Minister van Werk Kris Peeters om steun gevraagd ter gelegenheid van de 'internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk' die plaatsvond op 28 april. Er werd ook een website gecreëerd www.rethinkrefit.eu waarop alle informatie m.b.t. dit onderwerp terug te vinden is en die de mogelijkheid biedt de Europese volksvertegenwoordigers rechtstreeks te interpelleren over deze kwestie.

 

Daarnaast werd door een 50-tal vakbonden en ngo's een observatorium voor het Better Regulation-programma opgericht 'Better Regulation Watchdog' www.betterregwatch.eu. Dit netwerk wil elk stap die terzake door de ondernemingen wordt gezet identificeren en controleren op potentiële risico’s voor de toekomstige sociale normgeving inzake arbeid, leefmilieu, consumptie, financiële reglementering en openbare gezondheid. Met één doel: het algemeen belang boven de economische belangen van de bedrijven stellen!

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront verzet zich tegen dit dereguleringsprogramma en zal uiterst waakzaam zijn voor alle mogelijke aanvallen op sociale normen en verworvenheden.