Terug

PB Vakbonden stappen uit de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid

Vakbonden stappen uit de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid

De Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid geeft aan het Vlaams Subsidieagentschap advies over het toekennen van erkenning aan uitzendkantoren. Uitzendkantoren hebben die erkenning nodig om activiteiten te kunnen ontplooien in Vlaanderen. De vakbonden stellen vast dat er echter veel te weinig rekening wordt gehouden met de adviezen van de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid. Terwijl een gedegen opvolging van de sector zeer belangrijk is: recente protestacties van jongeren tegen dagcontracten en oude vacatures, cijfers over een verhoogd risico op arbeidsongevallen voor uitzendkrachten, berichten over discriminatie… Cowboys in de uitzendsector worden nog te vaak met fluwelen handschoenen aangepakt.

 

De vakbonden hebben zich in de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid altijd constructief opgesteld. Maar na een reeks recente beslissingen van het Vlaams Subsidieagentschap is de maat echt vol. Vanuit de Vlaamse adviescommissie uitzendarbeid werden trouwens al herhaaldelijk negatieve signalen uitgezonden over het functioneren van het Vlaamse Subsidieagentschap.

 

De bonden menen dat het niet langer zinvol is in de werking van de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid te investeren. Zo lang het Vlaams Subsidieagentschap zich niet engageert om ernstig om te gaan met input van alle partners in de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid en met de adviezen van de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid zullen ze niet meer deelnemen aan deze commissie. De vakbonden willen ook dat het Vlaams Subsidieagentschap zijn beslissingen telkens grondig en correct motiveert. De bonden vragen aan minister Muyters om in dit kader gepaste maatregelen te nemen.

Een paar recente cases om de gang van zaken te illustreren:
 

De case ‘People Interim’

 • Op 25 maart 2010 adviseert de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid unaniem om de erkenning van People Interim in te trekken wegens zeer aanzienlijke schulden bij de RSZ en de fiscus. Schuldenvrij zijn bij de RSZ en de fiscus is een erkenningsvoorwaarde.
 • Op 8 december 2010 zetten de werkgevers in de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid een stapje terug en nemen afstand van dit unaniem advies. 
 • Op 11 januari 2011 beslist het Vlaams Subsidieagentschap de erkenning niet in te trekken.
 • Op 31 mei 2012 legt People interim de boeken neer. Het kantoor laat een schuld van bijna 300.000 euro bij de RSZ achter, naast schulden bij de fiscus en de BTW


De case ‘bouwinterim’

 • Uitzendkantoren die uitzendkrachten in de bouwsector willen te werk stellen hebben hiervoor een aparte erkenning nodig. Bovendien stelt de cao van 8 december 2011 dat een uitzendkantoor voor deze activiteiten een aparte juridische entiteit moet oprichten. Gespecialiseerde uitzendkantoren met uitzendconsulenten die specifiek voor de bouwsector werken kennen de sectorale wetgeving rond bv. arbeidsveiligheid beter. Gezien het hoge risico op arbeidsongevallen in de bouwsector is dit geen overbodige luxe.
 • Toch heeft het Vlaams Subsidieagentschap een aantal uitzendkantoren erkend voor uitzendactiviteiten in de bouwsector. Terwijl deze kantoren niet beschikken over een aparte juridische entiteit en niettegenstaande negatieve of verdeelde adviezen van de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid. 
 • Het subsidieagentschap stelt dat een dergelijke voorwaarde niet kan als gevolg van de Dienstenrichtlijn. De Dienstenrichtlijn is echter niet van toepassing op de uitzendsector. Beperkingen op het vrij verkeer van diensten kunnen wel degelijk als ze bepaalde specifieke en legitieme doeleinden dienen. Zoals de bescherming van werknemers bijvoorbeeld.


De case ‘Uitzendkantoor X’
(dit kantoor is nog actief, daarom vermelden we de naam niet)

 • Uitzendkantoor X krijgt in 2010 een erkenning. Voor één jaar, want de oprichtster van Uitzendkantoor X kwam met andere uitzendkantoren die door haar werden opgericht al in aanvaring met de Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid. Deze erkenning voor bepaalde duur ging daarna over in een erkenning voor onbepaalde duur.
 • Na een inspectie in januari 2012 brengt de sociale inspectie een vernietigend verslag uit over Uitzendkantoor X. Men stelt tewerkstelling van buitenlandse werknemers zonder arbeidskaart vast. Het ontbreekt Uitzendkantoor X ook aan de essentiële kennis van de wetgeving inzake uitzendarbeid. Daarop stelt de sociale inspectie voor om de erkenning in te trekken. 
 • De Vlaamse Adviescommissie uitzendarbeid brengt een verdeeld advies uit. De vakbonden stellen een tijdelijke erkenning van 6 maanden voor. Op die manier krijgt Uitzendkantoor X de kans om orde op zaken te stellen, daarna kan een nieuwe evaluatie volgen. De werkgevers pleitten voor een onvoorwaardelijke erkenning van onbepaalde duur. 
 • Het Vlaams Subsidieagentschap beslist dat Uitzendkantoor X een erkenning voor onbepaalde duur krijgt.