Terug

PB Syndikale troïka ontmoet Europese president

EVV en syndikale troïka ontmoeten Herman Van Rompuy

"Voor een sociaal Europa dat perspectief biedt aan de werknemers en de werklozen."

Vandaag om 16u30 is een belangrijke ontmoeting gepland tussen Dhr. Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, en de Europese vakbeweging (het Europees Vakverbond - EVV) vertegenwoordigd door de leiding van het Europees Vakverbond en leidinggevenden van de syndicale “troïka", de vakbonden van België, Spanje en Hongarije.

ACV, ABVV en ACLVB scharen zich voluit achter de oproep van het EVV om in deze dramatische crisis nu alles te zetten op werkgelegenheid en niet voortijdig een einde te stellen aan het stimuleringsbeleid, op een ogenblik dat de werkgelegenheidscrisis voortwoekert.

Europa moet opnieuw het initiatief nemen om de economisch beleidsmaatregelen op elkaar af te stemmen en een beleid van ieder-voor-zich te vermijden. In die zin moet Europa heel vlug een solidariteitsplan met de Griekse regering uitwerken. De inspanningen van Griekenland moeten ondersteund worden in plaats van dit land over te laten aan de internationale marktspeculatie.

ABVV, ACV en ACLVB zullen in het contact met Herman Van Rompuy in het bijzonder het volgende benadrukken.

 
  1. De ongemeen diepe werkgelegenheidscrisis verplicht tot dringende en bijkomende relancemaatregelen, die gezien de budgettaire problemen in de meeste Lidstaten, vooral vanuit Europa zelf zullen moeten komen. Te financieren door het kanaliseren van het spaargeld van de Europese burgers naar productieve investeringen enerzijds en door extra fiscale inkomsten, in het bijzonder door de invoering van een heffing op financiële transacties anderzijds. In het bijzonder voor de zo nodige ecologische transitie.
     
  2. De nieuwe strategie naar 2020 (EU 2020) dreigt nog meer dan de Lissabonstrategie uit balans te geraken, met een eenzijdige focus op competitiviteit, flexibilisering en deregulering (“better regulation") en op activering van werklozen en in het bijzonder van ouderen. ACLVB, ABVV en ACV eisen een ander Europees groeimodel, met evenwicht tussen en verstrengeling van de economische, sociale en ecologische pijler. Met veel meer aandacht ook voor de doelstellingen van jobcreatie (inz. voor jongeren), kwaliteit van de arbeid, inkomensherverdeling, arbeidsbescherming, sociale zekerheid en armoedebestrijding. Dit is enkel mogelijk als de sociale partners enerzijds en de Ministers van Werk en Sociale Zaken anderzijds ten volle betrokken worden in zowel voorbereiding als implementatie.
     
  3. Internationaal zijn er de komende maanden enkele belangrijke afspraken: de G20 van de Ministers van Werk in Washington DC in april en de G20 zelf in Toronto (Canada) in juni. België heeft daar geen directe vertegenwoordiging, zomin als 22 andere EU-lidstaten. We verwachten dat de Europese Unie daar spreekt met één stem, gericht op een nieuw model van internationale ontwikkeling. En met de hoogste prioriteit voor werkgelegenheid, waardig werk en sociale bescherming, in het verlengde van het Global Jobs Pact van de Internationale Arbeidsorganisatie. Met een adequate voorbereiding, in overleg met de Europese sociale partners.