Terug

PB Stemming over Economic Governance: naar meer blinde bezuinigingen

Stemming over Economic Governance: naar meer blinde bezuinigingen

Het Europees Parlement heeft het befaamde “six pack", de wetgeving m.b.t. het economisch bestuur, definitief goedgekeurd.

 

Ondanks de vele inspanningen die het ABVV met EVV (Europees Vakverbond) heeft ondernomen om de teksten een sociale richting uit te sturen, blijft de wetgeving in haar huidige vorm voor ons onaanvaardbaar.
Hoewel we in de wetgeving over de macro-economische onevenwichten een sterke clausule hebben gekregen die de autonomie van de sociale partners en de nationale gebruiken over collectieve onderhandelingen respecteert, staan de Europese Commissie en de ECB klaar om onze index, pensioenen en lonen (voornamelijk in de publieke sector) neer te sabelen.

 

Een betere economische coördinatie is belangrijk zowel voor burgers, lidstaten als voor de economie. Het gebrek aan financiële solidariteit is de belangrijkste oorzaak voor het domino-effect van failliete banken naar falende staten. De idee van de versterking van de economische en financiële zuil, naast de monetaire zuil van de muntunie is een aloude syndicale eis.

 

Maar de wetgeving in haar huidige vorm lijkt echter enkel ontworpen om een conservatief-liberale agenda door te voeren van loonmatiging en bezuinigingen. We zien tot wat dergelijk beleid leidt: een algemene economische stagnatie in de Europese Unie en een totale sociaal-economische ontwrichting in Griekenland en Ierland.
Loondeflatie, precaire arbeidsomstandigheden, uitgeholde sociale uitkeringen en gedegradeerde publieke voorzieningen lijken de regel te worden in de EU.

 

Wat Europa nu nodig heeft zijn kordate, moedige politieke beslissingen.
Het ABVV blijft oproepen voor:

  • een snelle invoering van euro-obligaties om de aanvallen van speculanten af te slaan en een solide basis van kapitaal voor lidstaten te voorzien;
  • het aanboren van nieuwe overheidsinkomsten (strijd tegen fiscale fraude op alle gebieden, de invoering van een financiële transactietaks, harmonisering vennootschapbelasting…);
  • een ambitieus Europees investeringsprogramma;
  • een verregaande regulering van de financiële wereld;
  • de invoering van minimumlonen in heel Europa en de versterking van het systeem van collectieve onderhandelingen, om precaire en onderbetaalde jobs te doen verdwijnen. Lonen zijn de motor van de Europese economie!


Zoniet, zal de vicieuze cirkel van wantrouwen, ontwrichte overheidsfinanciën en sociale afbraak het economisch en sociaal weefsel van Europa verder aantasten. Daarom blijft het ABVV ook toekijken op het respect voor de sociale clausules in de wetgeving en zullen we reageren tegen iedere poging tot sociale afbraak.