Terug

PB Sociale dumping: de regering spreekt er wel over, maar handelt niet

Sociale dumping: de regering spreekt er wel over, maar handelt niet

De federale regering kondigt aan sociale dumping te willen bestrijden, maar wanneer het erom gaat concrete maatregelen te nemen, geeft ze niet thuis. De stemming in het Federaal Parlement over de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn inzake de hervorming van de openbare aanbestedingen, is daar nogmaals het bewijs van.

 

Tot nog toe was het voornaamste gunningscriterium voor een openbare aanbesteding de laagste prijs. Het is echter gebleken dat dit criterium van de laagste prijs leidt tot sociale dumping en ondernemingen ertoe aanzet hun werknemers te onderbetalen om de prijzen naar beneden te halen. De bedoeling van de nieuwe Europese richtlijn inzake overheidsopdrachten was kwaliteit als gunningscriterium te bevorderen en het criterium van de laagste prijs te beperken tot gestandaardiseerde opdrachten zoals leveringsopdrachten.

 

We stellen echter vast dat België geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid om het prijscriterium zoveel mogelijk te beperken. Het blijft dus mogelijk voor een aanbestedende overheid om zich voor de gunning van een openbare opdracht enkel te richten naar het prijscriterium. Dit maakt het onmogelijk sociale dumping op efficiënte wijze te bestrijden.

 

Ook valt te betreuren dat de problematiek van de onderaanneming uit het wetsontwerp werd gehaald om te worden opgenomen in de momenteel ter discussie voorliggende Koninklijke Besluiten. Ook hier worden sterke maatregelen verwacht om de onderaanneming drastisch te kaderen (meldingsplicht in geval van onderaanneming, verplichte erkenning van onderaannemers in de bouwsector, beperking van de onderaanneming tot maximum twee echelons). Ook wat deze cruciale kwestie betreft, vrezen wij dat het alweer gaat om loze beloften.

 

Deze richtlijn biedt doeltreffende instrumenten om de strijd aan te gaan met sociale dumping in het kader van openbare aanbestedingen. Deze instrumenten moeten absoluut worden ingezet. Door sociale dumping gaan jaarlijks duizenden banen verloren. Als de regering niets doet, zal op termijn geen enkele baan nog veilig zijn.