Terug

PB Sociaal overleg: eerste analyse en reactie

Sociaal overleg: eerste analyse en reactie

Het ABVV maakte een eerste analyse van de correcties die de regering aanbracht ten gevolge van de acties (2 en 22 december) en de algemene interprofessionele staking op 30 januari. Er blijven nog vragen open die in de loop van de komende dagen een antwoord moeten krijgen. Toch zijn sommige nu al aangebrachte verbeteringen positief.

 

Het doorbreken van bestaande akkoorden was voor het ABVV een groot probleem. Die contractbreuken en hun retroactieve gevolgen zijn nu weggewerkt:

 • iedereen die al in tijdkrediet of brugpensioen was, of in opzeg gezet was daarvoor, vóór de nieuwe maatregelen bekend werden (28-11-2011), blijft recht hebben op volledige pensioenrechten 
 • schoolverlaters in wachtuitkering voor (01-01-2012): worden pas vanaf 2015 uitgesloten


En er werden amendementen ingevoerd die tegemoet komen aan de vragen van het ABVV

 • Beroepsinschakelingstijd
  • verlenging van de uitbetaling van de kinderbijslag tijdens de wachttijd
  • geen uitsluiting van jonge schoolverlaters die deeltijds werken met IGU.
    
 • Pensioenen
  • Soepeler overgangsmaatregelen voor personen die dicht bij het vervroegd pensioen staan;
  • Behoud volledige gelijkstelling voor mensen die al op tijdkrediet of in brugpensioen waren of die al in vooropzeg stonden voor een van beide systemen vóór de nieuwe maatregelen bekend waren
  • Onderhandelingen over een overgangsregime voor speciale stelsels in de privé sector: mijnwerkers, journalisten, vliegend personeel,zeevarenden 
  • Gelijkstellingen voor de berekening van pensioenen:

* Geen toepassing van de maximumgrens inzake pensioenen in de berekening van het minimumrecht per loopbaanjaar (3de periode werkloosheid en landingsbanen vóór 60 jaar – gelijkstelling op basis van het minimum van 21.754 euro, maar geen verloren jaren

* Volledige gelijkstelling voor brugpensioenen aangevraagd vóór 28.11.11

* Bevestiging volledige gelijkstelling voor thematisch tijdkrediet (erkende motieven: kinderen,verzorging,opleiding)

* Volledige gelijkstelling volgens de vroegere regels voor:eenmalige verlenging van tijdskrediet eindeloopbaan;instap tot en met 31.12.11;aanvraag bij de werkgever vóór 28.11.11 én aanvraag bij de RVA vóór 24.12.11; voor halftijds brugpensioen indien nog mogelijk.

 

 • Brugpensioenen
  • Recht op brugpensioen vóór de leeftijd van 60 jaar indien 40 jaar loopbaan. Wie op 17 jaar begon te werken, kan op zijn 57’ste op brugpensioen, wie op 18 begon te werken op zijn 58’ste enz.
  • Herinvoering brugpensioen op 58 jaar met 35 jaar loopbaan, voor wie in ploegen of onderbroken diensten werkt (vb schoonmaaksector).
  • Geen controle meer op de beschikbaarheid voor bruggepensioneerden vanaf 56 jaar
  • De werkgever wordt verplicht de bruggepensioneerde werknemer te vervangen
  • Behoud van de volledige gelijkstelling voor pensioenen en een deel van de brugpensioenen(zware beroepen)vóór 60 jaar; enkel het brugpensioen op 58 jaar en de canada dry genomen vóór 59 jaar worden nog gelijkgeschakeld op basis van het minimumrecht
  • Soepeler overgangsmaatregelen voor personen die dicht bij het vervroegd pensioen staan: werknemers tussen 57 en 61 jaar op 31.12.12, die niet voldoen aan de voorwaarde van 40 jaar loopbaan, zullen maximaal 2 jaar langer moeten wachten dan de vereiste leeftijd alvorens op brugpensioen te kunnen gaan.

 

 • Werkloosheid
  • Deeltijds werkenden met inkomensgarantieuitkering IGU en werklozen met een arbeidsongeschiktheid van 33% vallen niet onder de degressiviteit.
  • Engagement voor werkgelegenheidsplan voor laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen.
  • De versoepeling van de regels om toegelaten te worden tot werkloosheid of om opnieuw een uitkering te krijgen vanaf de eerste periode aan 60% wordt doorgevoerd vanaf 1 juli 2012, tegelijk met de invoering van de degressiviteit, i.p.v. pas vanaf 2013, zoals voorzien in het regeerakkoord.
    
 • Werkgelegenheid

  Het ABVV vindt dat een werkzoekende eerst een werkaanbod moet krijgen vooraleer beoordeeld te worden, laat staan uitgesloten. De minister van Werk zal in overleg met de Gewesten nagaan hoe aan jongeren, langdurig werklozen en 50-plussers die meerdere positieve evaluaties hebben gekregen tewerkstellingsmogelijkheden kunnen aangeboden worden.
   
 • Tijdskrediet
  • Behoud recht op 4/5’de tijdkrediet vanaf 50 jaar voor zware beroepen (nacht, ploegen, onderbroken diensten en bouw) en mensen met 28 jaar loopbaan
  • Behoud van recht op een 4/5de en halftijdse landingsbaan voor ondernemingen en moeilijkheden en/of in herstructurering.


Naast deze verbeteringen betreurt het ABVV dat geen enkele concrete vooruitgang werd geboekt voor de openbare diensten.


Het ABVV zal zich blijven inzetten om:

 • de openbare diensten die een factor van herverdeling van de rijkdom zijn, te versterken
 • het fundamenteel onevenwicht weg te doen wegwerken: de besparingen zijn nog altijd veel groter zijn dan nieuwe inkomsten (die inkomsten uit grote fortuinen en kapitalen zouden aanspreken en de notionele intresten)
 • een echt offensief relanceplan op poten te zetten dat duurzame kwaliteitsvolle jobs kan creëren
 • een duidelijk signaal naar de Europese raad en Commissie te sturen om de uitgifte van euro-obligaties en de invoering van een financiële transactietaks in te voeren.


Naast de aanpassingen, die al werden doorgevoerd dankzij de volharding van de vakbonden, zal de begrotingscontrole bepalend zijn voor de definitieve ABVV evaluatie de socio-economische regeringsmaatregelen.

In het belang van de werknemers en de sociale uitkeringsgerechtigden zal het ABVV overleggen met zijn collega’s van het gemeenschappelijk vakbondsfront om de analyse te verdiepen.

Nieuwe maatregelen mogen in geen geval de werknemers en de uitkeringsgerechtigden opnieuw verzwakken.