Terug

Pb Regering Michel volhardt in haar antisociale beleid

Regering Michel volhardt in haar antisociale beleid

 

Vandaag bracht het Beheerscomité uitkeringen van het RIZIV een verdeeld advies uit over een ontwerp van KB van de regering waarmee zij zieke werknemers verplicht wil activeren. Het ABVV heeft een negatief advies uitgebracht.

Voortaan zullen de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen verplicht worden hun leden na twee maanden ziekte-uitkering een re-integratieplan op te leggen.

Momenteel worden er al in ruime mate ondersteunende maatregelen genomen om arbeidsongeschikte (cf. eerste 6 maanden ziekte na de periode van gewaarborgd maandloon) of invalide (na deze 6 maanden) werknemers opnieuw aan het werk te zetten:

  • via een deeltijdse werkhervatting of een hervatting van een aangepast werk na akkoord van de arbeidsgeneesheer en de werkgever;
  • ofwel via een begeleidingsplan waarbij de werknemer een vormings- en begeleidingsprogramma van VDAB of Actiris kan volgen dat door het RIZIV gefinancierd wordt.

In het regeringsontwerp is er geen sprake meer van vrijwilligheid, het re-integratieplan zal immers automatisch opgelegd worden na amper twee maanden arbeidsongeschiktheid, en wel door de adviserend geneesheer die op dat moment vaak nog niet in de mogelijkheid is om de evolutie van de ziekte te kunnen beoordelen. De ziekenfondsen zullen om medische redenen van die verplichting kunnen afwijken, maar op termijn zullen ze wel beoordeeld worden op hun efficiëntie om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen.

De betrokken werknemers zullen gevraagd worden een overeenkomst te tekenen waarbij ze zich ertoe verbinden de in een programma opgenomen integratiemaatregelen te volgen. Weigeren ze “zonder geldige reden” (begrip dat niet gedefinieerd wordt in de tekst) of werken ze onvoldoende mee, dan zal hun uitkering met 10% verminderd worden!

Dit nieuwe activeringsbeleid valt samen met het moment waarop de uitgaven van het RIZIV voortdurend stijgen. Een verschijnsel dat ongetwijfeld nog zal toenemen doordat de voorwaarden op het vlak van het loopbaaneinde (tijdskrediet, brugpensioen, vervroegd pensioen …) verstrengd werden en de arbeidsvoorwaarden voor veel werknemers minder en minder werkbaar worden!

Bovendien worden de werkgevers niet geresponsabiliseerd. Niets verplicht hen in de voorwaarden voor een werkhervatting te voorzien. Erger nog, ze zullen werknemers die ongeschikt bevonden worden om hun vroeger werk te hervatten, zonder opzeg en zonder opzegvergoeding kunnen ontslaan.

Deze maatregel van de regering zal de terugkeer van zieke werknemers zeker niet beter ondersteunen. Het enige doel is besparen op de kap van de zwaksten en zieke werknemers naar de werkloosheid en actieve beschikbaarheid doorverwijzen.

Volgens het ABVV moet de regering integendeel maatregelen nemen voor een echte terugkeer naar de werkvloer, meer bepaald via een grotere responsabilisering van de werkgevers die moeten zorgen voor aangepast werk.

Willen die maatregelen echt doeltreffend zijn, dan mogen ze in geen geval opgelegd worden. Ze moeten absoluut hun vrijwillig karakter behouden. Bovendien moeten de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur nauw betrokken worden omdat zij de realiteit van de onderneming en de werkplek van de betrokken werknemer veel beter kennen.

Het ABVV wijst er ten slotte nog op dat twee derde van de Belgische bedrijven te maken heeft met psychosociale en musculoskeletale risicofactoren en dat er dus absoluut preventief opgetreden moet worden om deze risico’s te voorkomen. Het is de taak van de werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers in werkbare omstandigheden kunnen werken.