Terug

PB Reactie regeerprogramma asiel en migratie

Reactie regeerprogramma asiel en migratie

Woensdag stelde de Staatssecretaris voor Asiel en Immigratie haar programma ter uitvoering van het regeerakkoord voor. Dit programma lokte nogal wat reacties uit in politieke, sociale en economische kringen, ook in het ABVV.

 

Voor ons liggen de verklaringen van de Staatssecretaris perfect in de lijn van het beleid dat de huidige regering wil voeren, nl. de zwakkeren (werklozen, migranten, mensen zonder papieren …) verantwoordelijk stellen voor hun precaire situatie, zonder dat daarbij het ultraliberale systeem , dat verantwoordelijk is voor de crisis en de huidige sociaal-economische malaise, in vraag gesteld wordt.
Op die manier dreigen we in een gevaarlijke spiraal terecht te komen waarbij de burgers hun rechten verliezen en beschouwd worden als profiteurs of fraudeurs die aangepakt moeten worden.

 

In het kader van het asiel- en migratiedossier pleit het ABVV voor:

 • de invoering van een recht op een kwaliteitsvolle gezinshereniging voor iedereen;
   
 • de opname in de wet van duidelijke, vaste regularisatiecriteria geïnspireerd op de criteria van de onderrichting van 2009, condition sine qua non voor echte rechtszekerheid én de opnieuw in werking stelling van de Regularisatiecommissie. Wij vragen dringend een ontmoeting om de huidige regularisatiecampagne waartoe in 2009 beslist werd, te evalueren en op een efficiënte, rechtvaardige wijze te kunnen voortzetten;
   
 • een klaar en duidelijk antwoord van de Staatssecretaris over het al dan niet voortzetten van de door haar voorganger ingezette regularisatie;
   
 • preciezere maatregelen die moeten zorgen voor een snelle bescherming van de mensen die een regularisatieaanvraag indienen om medische redenen;
   
 • een visie op naturalisatie en verwerving van de Belgische nationaliteit als een recht, een middel tot een betere integratie;
   
 • opstellen van een financieel spreidingsplan als dringende maatregel, en op middellange termijn toepassing van een verplicht spreidingsplan van de materiële hulp, met het oog op een billijke spreiding van de opvanginspanningen over het grondgebied;
   
 • vrije keuze voor vrijwillige terugkeer;
   
 • in het kader van de asielprocedure, handhaving van de effectiviteit van een beroep tegen een beslissing die als onrechtvaardig en ongegrond bevonden wordt;
   
 • de intrekking van het concept van de « lijst met veilige landen », die een bron is van discriminatie en rechteloosheid voor bepaalde bevolkingsgroepen, waaronder de Roma. Die mensen hebben nood aan bescherming zoals die ingevoerd werd door de Conventie van Genève;
   
 • het behoud van de notie « nieuw element » waarbij het vooruitzicht van een negatieve beslissing inzake asiel herzien kan worden, inbegrepen de terugkeer naar de Arbeidsrechtbank in het kader van het arbeidsrecht, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot de bescherming heeft;
   
 • de afschaffing van de gesloten centra die echte zones van rechteloosheid zijn.

 

Het ABVV vraagt dat de regering dat zij het migratiebeleid opnieuw in een globaal perspectief zet, met als evaluatiecriterium het begrip "grondrechten", zoals dit voorzien wordt door de conventies van de EU en van de IAO.