Terug

Re-integratietraject ontslaginstrument voor werkgevers

Het re-integratietraject van zieken: een ontslaginstrument voor werkgevers

 

Onder het mom de langdurig zieken te helpen om sneller het werk te hervatten, heeft de regering op 1 december 2016 een nieuwe re-integratieprocedure ingevoerd. Eigenlijk gaat het om een besparing in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

Het ABVV heeft de eerste cijfers over dit re-integratietraject (1ste trimester 2017) kunnen bekijken via de sectororganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (Co-Prev).

Deze cijfers bevestigen wat het ABVV al vreesde.

  • In 72% van de beslissingen van de arbeidsgeneesheer wordt de werknemer definitief ongeschikt verklaard om het overeengekomen werk of elk ander werk in de onderneming uit te voeren (Traject D). De arbeidsovereenkomst van deze werknemers wordt dan verbroken wegens medische overmacht. Zonder ontslagvergoeding. Zoals het ABVV aan de kaak heeft gesteld, biedt het re-integratietraject de werkgevers de gelegenheid om zich kosteloos ‘te ontdoen’ van zieke werknemers.
  • De sectororganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk heeft in percentages ook aangegeven wie het re-integratietraject opstart. In 32% van de gevallen starten werkgevers de procedure op. De werknemers starten in 57% van de gevallen hun re-integratie op. Deze cijfers weerleggen het vooroordeel dat zieken het werk niet wensen te hervatten.

Sanctioneren is onverantwoord

Het ABVV heeft het steeds gezegd en blijft het herhalen: zieken sanctioneren door hun uitkering af te nemen, zoals de regering heeft beslist, is culpabiliserend, beledigend, nutteloos en geeft aan de re-integratie van werknemers in de onderneming een bijzonder negatieve weerslag. Terwijl de inzet belangrijk is voor iedereen. In het bijzonder voor de werknemers in moeilijkheden. Wat zij nodig hebben en wat altijd ontbrak, is een aangepaste, geleidelijke en voorbereide terugkeer.

Volgens de informatie die we van de werkvloer krijgen blijkt bovendien dat het beleid van de ondernemingen m.b.t. de re-integratie van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, uitermate slecht gekend is bij de werknemers. Dit doet de vraag rijzen of dergelijk beleid wel bestaat … Sanctioneren is in deze context dus totaal onverantwoord.
 

Gevaren

Gezien het hoge percentage van de door de arbeidsgeneesheer genomen beslissingen, wenst het ABVV, tot slot, de aandacht te vestigen op de gevaren van het re-integratietraject.

Des te meer omdat het ABVV informatie heeft gekregen over schandalige praktijken van werkgevers die de werknemers aanzetten om zelf het proces op te starten, soms via typebrieven, zonder te vermelden dat dit kan leiden tot de verbreking van hun arbeidsovereenkomst wegens overmacht en zonder vergoeding.

Er bestaan andere mogelijkheden om de werknemer te helpen die zijn werk wenst te hervatten.

Het ABVV staat ter beschikking van zieke werknemers om de nefaste effecten van deze nieuwe procedure te counteren en om hen te helpen hun werk te hervatten.
 

Beter voorkomen dan genezen

De cijfers van de sectororganisatie van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk tonen opnieuw aan dat hier gaat om een kwestie van gezond verstand: beter voorkomen dan genezen.

Eind 2015 waren er 346.971 langdurig zieke werknemers, waarvan 26% sinds meer dan 10 jaar. In vergelijking met 2009 is dit een stijging met 41,5%. Deze evolutie heeft gedeeltelijk te maken met de vergrijzing van de actieve bevolking en de toename van het aantal vergoedbare werknemers, omdat de bevolking aangroeit.

Maar deze evolutie is ook en vooral het resultaat van een betekenisvolle toename van het aantal ‘psychische stoornissen’ (depressies, burn-out enz.), maar ook van ‘musculoskeletale aandoeningen’ (tendinitis, rugpijn enz.) die voor het merendeel te wijten zijn aan slechte arbeidsomstandigheden.

Op 28 april, op de internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk, herinnert het ABVV eraan dat de werknemers in de eerste plaats een preventiebeleid nodig hebben.