Terug

PB Persbericht van de vakbonden van Duitsland, België, Nederland en Frankrijk

Persbericht van de vakbonden van Duitsland, België, Nederland en Frankrijk

De Groep van Doorn, gevormd door de vakbonden van Duitsland (DGB), België (ACV, ABVV, ACLVB), Nederland (CNV, FNV) en Frankrijk (CFDT, CFTC, CGT, FO, UNSA), vergaderde in Parijs op 4 en 5 november 2010.

 

Tijdens deze 10de Conferentie werd opnieuw vastgesteld dat de crisis nog niet ten einde is.   De vakbonden waarschuwen hun overheden voor een voorbarige stopzetting van de sociale en economische steunmaatregelen die werden genomen in de strijd tegen de crisis, evenals voor besparingsprogramma’s die de prille groei kunnen afbreken. 
Zij verwijten diezelfde overheden dat ze gebruik maken van de crisis om ons sociaal model, met name de publieke diensten en de sociale bescherming, af te bouwen, door niet-onderhandelde en onrechtvaardige structurele maatregelen.  De lonen staan onder druk en de arbeidsmarkt wordt verzwakt. 
De vakbonden aanvaarden niet dat enkel de werknemers en de werkneemsters opdraaien voor de kost van de crisis, die het gevolg is van de deregulering van het financieel systeem en van een zeer ongelijke verdeling van de rijkdom en de inkomens.

 

In overeenstemming met het Europees Vakverbond (EVV) en  in opvolging van de Europese mobilisatiedag van 29 september laatstleden, onderstrepen ze de noodzaak van een beleid dat gunstig is voor de duurzame groei, werkgelegenheid en sociale samenhang. 
Voor de vakverenigingen is het absoluut nodig om vastberaden strijd te voeren tegen de werkloosheid en de precarisering, die extreem hoog blijven.  In Europa hebben meer dan 23 miljoen mannen en vrouwen geen  werk, naast de miljoenen mensen in precaire arbeidssituaties. 

 

De vakbonden zullen hun coördinatie inzake loon- en arbeidsvoorwaarden versterken, om loon- en sociale concurrentie tussen de Lidstaten tegen te gaan.  Ze eisen dat de Europese Unie en de Lidstaten bij de coördinatie van het economische beleid de autonomie van de sociale partners en de belangen van de werknemers respecteren. 
Zij ijveren voor de invoering van een systeem van minimumlonen in alle landen van de Europese Unie en voor de harmonisering van de fiscaliteit, in het bijzonder inzake de vennootschapsbelasting, om fiscale concurrentie tegen te gaan. 

 

De vakbonden scharen zich resoluut achter de EVV-campagne tegen de besparingsmaatregelen en voor een strategie gericht op duurzame groei en kwaliteitsvolle werkgelegenheid .  Ze vragen dat elke hervorming gebeurt met respect voor de sociale dialoog, zowel Europees als nationaal.