Terug

PB Pensioenen: echt overleg of pure misleiding op de rug van de werknemers?

Pensioenen: echt overleg of pure misleiding op de rug van de werknemers?

Woensdag werd op vraag van de minister van Pensioenen een buitengewone vergadering van het Beheerscomit√© van de Rijksdienst voor Pensioenen bijeengeroepen om de sociale gesprekspartners te raadplegen over twee maatregelen in verband met de pensioenen:


De schrapping van de pensioenbonus

Hierdoor zullen de betrokken werknemers tot 247 euro per maand verliezen. Bovendien druist deze maatregel in tegen de plannen van de regering om werknemers tot langer werken aan te sporen zodat ze een volledige loopbaan kunnen bereiken.


De hervorming van de toegelaten arbeid na 65 jaar

De afschaffing van de inkomensgrens waardoor werknemers van 65 jaar en ouder kunnen blijven werken en tegelijkertijd hun pensioen behouden, zal onvermijdelijk leiden tot een grote groep van goedkope gepensioneerde arbeidskrachten die voor dumpinglonen werken om hun veel te laag pensioen wat aan te vullen. Een nieuwe, zoveelste vorm van sociale dumping!

 

Hoewel de vakbonden in gemeenschappelijk front op grond van bovenstaande argumenten een negatief advies over beide maatregelen uitbrachten, zijn ze toch ingegaan op de uitnodiging van de minister van Pensioenen om te tonen dat zij het sociaal overleg wel degelijk een kans willen geven.

 

Het is nu afwachten of met het advies van de vakbonden rekening gehouden zal worden.

 

Het ABVV twijfelt aan de goede bedoelingen van de regering aangezien de maatregelen waarover het advies van de sociale gesprekspartners bij hoogdringendheid gevraagd werd, al op 7 november in eerste lezing aan de Ministerraad werden voorgelegd.


De vraag is dus: echt overleg of pure misleiding?