Terug

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte: nieuwe spelregels voor werknemers

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte: nieuwe spelregels voor werknemers

Re-integratie na ziekte |

De regering heeft een nieuw en strenger re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block (Open VLD) besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ze gaat ervan uit dat zieke mensen sneller terug aan het werk kunnen gaan. Wat moet jij weten over deze ‘back to work’-wetgeving?

Doel van de regering: dit jaar 10.000 langdurig zieken (arbeidsongeschikte werknemers en werkzoekenden) de re-integratieprocedure laten doorlopen en terug aan het werk zetten.

Voor wie?

In eerste instantie gaat het alleen om ‘recente zieken’ (sinds 1 januari 2016). Wie al langer arbeidsongeschikt was, kan wel zelf een re-integratieproject aanvragen.

De nieuwe regelgeving geldt voor wie langdurig ziek is (twee maanden of langer) en werkt in de privésector of als contractuele ambtenaar. Voor vastbenoemde ambtenaren wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste regelgeving. Er is ook een nieuwe regelgeving voor werkzoekenden zonder arbeidsovereenkomst, waar we in deze bijdrage niet verder op ingaan.

De nieuwe reglementering geldt niet voor de slachtoffers van erkende arbeidsongevallen en/of beroepsziekten omdat voor deze groepen werknemers al een re-integratieregelgeving bestaat.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij het begin van je ziekte krijg je gewaarborgd loon (betaald door je werkgever) en moet je ook de mutualiteit op de hoogte brengen. De mutualiteit betaalt namelijk je ziekte-uitkering wanneer de periode van gewaarborgd loon voorbij is.

De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste twee maanden na de aangifte van arbeidsongeschiktheid nagaan of je in aanmerking komt voor re-integratie, of je dus terug aan de slag kunt. Maar ook jijzelf als werknemer, je behandelende arts, of je werkgever (na vier maanden onafgebroken ziekte en enkel voor recente zieken - sinds januari 2016) kan vragen om een re-integratietraject op te starten bij de arbeidsgeneesheer.

Inschatting

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (de door je werkgever aangestelde dokter die op het werk advies geeft rond gezondheid en veiligheid) zal vervolgens de mogelijkheid tot re-integratie onderzoeken. Hij zal inschatten of je terug aan het werk kunt.

Hij doet dat samen met de betrokken partijen (werknemer, behandelend geneesheer, adviserend geneesheer, preventieadviseurs ...). Dit kan via een vragenlijst, een gesprek en een medisch onderzoek.

Op basis hiervan beslist hij of je

  • op termijn opnieuw je job zal kunnen uitoefenen;

  • en of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht;

  • of dat je definitief ongeschikt bent voor dat werk.

In dit laatste geval loop je het risico dat je werkgever je contract beëindigt om medische overmacht, en hij je dus onmiddellijk kan ontslaan zonder opzegvergoeding. Als je voldoende lang hebt gewerkt, heb je na een ontslag wegens medische overmacht wel recht op werkloosheidsuitkeringen.

Aangepast of ander werk

Op basis van deze beoordeling door de arbeidsgeneesheer, moet je werkgever je aangepast werk aanbieden binnen de onderneming. Ga je akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan. Dat kan inhouden dat je bijvoorbeeld eerst minder dagen gaat werken, dat de werkinhoud wordt gewijzigd of dat je een aangepaste werkplaats krijgt.

De werkgever moet over dit plan overleggen met jou, met de arbeidsgeneesheer en eventueel met andere betrokkenen. Je kunt je bij dit overleg laten bijstaan door een ABVV-delegee van het comité voor preventie en bescherming op het werk of door een vakbondsafgevaardigde naar keuze. Doe dit!

Indien je jouw job nog kan uitoefenen (zelfde job of aangepast werk), moet jouw werkgever binnen de 55 werkdagen over een re-integratieplan beslissen en dat aan jou overmaken. Indien je jouw job definitief niet meer kunt uitoefenen en je ander werk nodig hebt, heeft de werkgever meer tijd: hij moet dan binnen twaalf maanden over een re-integratieplan beslissen en dat aan jou overmaken.

Jij hebt vervolgens vijf werkdagen de tijd om dit plan te aanvaarden en te ondertekenen. Je kunt het plan ook weigeren, maar dan moet je schriftelijk motiveren waarom. Dit wordt dan bezorgd aan de arbeidsgeneesheer, die dit ook doorgeeft aan de adviserend geneesheer.

Let op! Als je op ‘onredelijke’ wijze aangepast werk weigert, én eerder al definitief ongeschikt bent bevonden voor je oorspronkelijk beroep, kan je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegvergoeding ontslaan omwille van medische overmacht. ‘Redelijk of onredelijk’ is een feitenkwestie die een rechter kan beoordelen: indien je in aanmerking komt voor aangepast of ander werk, is de werkgever verplicht om ‘redelijke aanpassingen’ voor te stellen. Redelijke aanpassingen gaan zowel over hulpmiddelen aan je werkpost als de wijziging van je arbeidsvoorwaarden.

Werkgever weigert

Het kan ook dat je werkgever weigert om een re-integratieplan op te stellen, omdat hij vindt dat dit technisch of objectief onmogelijk is, of volgens hem niet ‘redelijk’ is. Hij moet dan wel motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Ook hier zal de werkgever ‘redelijke aanpassingen’ moeten voorstellen.

Weigert hij dit, dan kun je naar de arbeidsrechtbank stappen en een schadevergoeding eisen wegens het discrimineren van een gehandicapte werknemer. Deze schadevergoeding kan oplopen tot zes maanden van je loon.

Doordat de werkgever verplicht een re-integratieplan moet opstellen, is hij verplicht na te denken over daadwerkelijke re-integratie. Even bellen naar de arbeidsgeneesheer om te melden dat aangepast of ander werk niet kan, behoort definitief tot het verleden.

Overleg met vakbonden

Dankzij het ABVV is er in de nieuwe wetgeving een belangrijke rol voorzien voor het CPBW, het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid de syndicale delegatie). De werkgever is verplicht om in overleg met de delegees in het CPBW een collectief re-integratiebeleid uit te werken met maatregelen voor aangepast of ander werk.

Minstens jaarlijks moet hierover binnen de onderneming overlegd worden en moet het beleid geëvalueerd worden.

De uitdaging is te zorgen dat ondernemingen écht werk maken van aangepast werk of ander werk door in overleg te gaan met jouw vakbond in je bedrijf. Tot hiertoe werkt re-integratie immers niet altijd omdat werkgevers geen aangepast of ander werk kunnen of willen aanbieden, en omdat de meeste werkgevers eisen dat werknemers honderd procent genezen zijn voordat ze opnieuw komen werken.

Rechten verdedigen

Je vakbond staat klaar om iedere zieke werknemer die opgeroepen wordt voor een re-integratietraject bij te staan en zijn/haar rechten te verdedigen. We zullen er ook over waken dat deze werknemers, rekening houdend met hun gezondheidstoestand, een kwaliteitsvolle job aangeboden krijgen in de onderneming.