Terug

PB Ontwerp-IPA 2011-2012 verworpen

Ontwerp-IPA 2011-2012 verworpen

Met het federaal comité van 4 februari beëindigde het ABVV zijn ruime informatie – en consultatieronde over het ontwerp-IPA 2011-2012.

 

Het federaal comité feliciteert de ABVV onderhandelaars die in volledige transparantie met hun opdrachtgevers en in zeer moeilijk en onzeker politiek en economisch klimaat grote inspanningen hebben geleverd om hun mandaat tot een goed einde te brengen. IPA-onderhandelingen zijn nooit gemakkelijk, maar de neo-liberale uitgangspunten van de werkgevers maakten een akkoord bijzonder moeilijk.

 

Het ontwerp-IPA kwam er in een zeer moeilijke sociaal-economische context waarin de werknemers zwaar moesten betalen voor een crisis die zij niet veroorzaakten. Maar ze zijn wel in gevaar. We denken dan meer bepaald aan projecten die in de Europese Commissie op stapel staan en aan de recente verklaringen van Angela Merkel die de index wil afschieten, de pensioenleeftijd wil verhogen en de belasting voor bedrijven naar beneden wil afzwakken. Dat alles heeft zeker niet geholpen om het ontwerp-IPA goed te keuren.

 

Na het (anti)generatiepact steekt het nieuwe competitiviteitspact op zijn Duits de lont aan het vuur en stelt de wetten van financiële wereld nog maar eens centraal. De werknemers zijn gekant tegen een maatschappij-model gebaseerd op individualisme en puur winstbejag. Het ABVV blijft geloven in een politiek project dat de werknemers centraal stelt.

 

Een grote meerderheid (75%) binnen het ABVV vindt dat de voorgestelde IPA tekst niet kan goedgekeurd worden omdat de werkgevers niet bereid waren om een eervol en evenwichtig compromis te zoeken met de vakbonden.

 

Ondanks vooruitgang in enkele dossiers was de globale balans negatief:
 

 • Geen solidariteit met de laagste lonen, noch door een verhoging van het minimumloon, noch door de afschaffing van de loondiscriminaties ten aanzien van de jongeren.
   
 • Opleggen van een quasi loonstop door de beperking van de reële loonsverhogingen tot 0,3% . Dit terwijl de winsten in verschillende sectoren en ondernemingen stevig groeiden en de aandeelhouders en topmanagers hier volop konden van genieten en verschillende winstgevende ondernemingen geen belastingen betalen dankzij royale fiscale vrijstellingen (bijv. notionele intrestaftrek die oploopt tot 5,7 miljard voor 2009).
   
 • Gevaar dat de automatische koppeling van de lonen aan de index op termijn op de helling wordt gezet door de aankondiging van een studie die, nog voor ze gestart is, door de werkgevers wordt voorgesteld als een groen licht voor een vertraging van de indexatie van lonen en uitkeringen.
   
 • De actieven worden gegijzeld door de koppeling die de werkgevers opdringen van de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen met de loononderhandelingen, terwijl de wet nochtans voorziet dat deze discussie in september afgerond had moeten zijn.
   
 • Een verbetering van de sociale uitkeringen is maar verzekerd voor dit jaar.
   
 • Er worden stappen gezet inzake de verbetering van het arbeidersstatuut, maar te weinig en te traag, terwijl de werkgevers wel grote besparingen realiseren door de invoering van economische werkloosheid voor bedienden en deze laatste op lange termijn zwaar inleveren.


Het federaal comité waarschuwt de regering dat het niet zal aanvaarden dat dit ontwerp IPA onverkort wordt uitgevoerd en geeft een sterk signaal aan de werkgevers dat we zullen sensibiliseren en mobiliseren voor de uitvoering van onze doelstellingen.

 

Er wordt een sensibiliserings- en mobilisatiecampagne opgezet op basis van deze doelstellingen. Dit zal in een eerste fase uitmonden in een nationale actiedag.

 

Van de werkgevers eisen we:


Behoud en verbetering van de koopkracht
Vrijwaring van de automatische indexatie en van de vrijheid van onderhandelen, op basis van een indicatieve loonnorm over loonsverhogingen en verhoging van het bruto gewaarborgd minimuminkomen.

 

Verlenging van de brugpensioenregelingen
De bijzondere brugpensioenregelingen (20 jaar nachtarbeid, verminderde arbeidsgeschiktheid in de bouwsector, halftijds brugpensioen); CAO nr 92 (brugpensioen lange loopbanen).

 

Dossier arbeiders bedienden

 • De ontwerptekst is geen basis voor verdere onderhandelingen.
  De discussie over het dossier arbeiders/bedienden moet wel verder worden gezet zonder sociale achteruitgang, niet voor de arbeiders en evenmin voor de bedienden.
   
 • De algemene doelstelling mbt. de opzegtermijn:
  we willen dat het wegwerken van de verschillen in opzegtermijnen van arbeiders en bedienden gebeurt via een programmatie voor de arbeiders van een minimale opzeggingstermijn van drie maanden, per begonnen schijf van vijf jaar dienst. Voor alle werknemers moet boven een bepaalde loondrempel, de mogelijkheid bestaan om een hogere opzegtermijn te bedingen, ofwel bij collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel bij individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer, ofwel door de rechtbank.
  Ontslagkosten mogen niet afgewenteld worden op de sociale zekerheid.
   
 • Op korte termijn streven we naar:
  - Bescherming van het inkomen van de werknemers die getroffen zijn door economische werkloosheid door het behoud van de 70 en 75% vergoeding (mits criteria worden afgebakend voor de toepassing);
  - verbetering van de opzegtermijnen voor de arbeiders naar 3 maand per 5 jaar minimum en dit binnen een aanvaardbare termijn en voor elke arbeider.
  - Afschaffing van de carenzdag.

Dit betekent gelijke rechten van alle werknemers als einddoel.


Aan de regering zeggen we: 

 1. Welvaartsvastheid van de uitkeringen
  We eisen de toepassing van de wet op de welvaartsvastheid die een enveloppe moet voorzien voor 2011 en 2012 zodat de verbeteringen voor de sociaal gerechtigden gewaarborgd worden.
   
 2. Neen aan een soberheidsbeleid, handen af van de federale sociale zekerheid.
   
 3. Ja aan een rechtvaardiger fiscaliteit op federaal niveau, o.a. ter versterking van alle kwalitatieve openbare diensten.
   
 4. Geen overheidssteun zonder werkgelegenheidsverbintenissen (o.a. afschaffen van de notionele intrestaftrek)