Terug

Mystery calls

'Mystery calls': noodzakelijk in de strijd tegen discriminatie

Het ABVV is sterk voorstander van ‘mystery calls’ om discriminatieproblemen aan te pakken. Wij geven voorrang aan het sociaal overleg om dergelijke aspecten van aanwervingen te regelen, op voorwaarde dat dit sociaal overleg constructief gebeurt.

Wij zijn niet verrast over het feit dat de minister van Werk actie onderneemt en dat Open VLD als reactie dit dossier nu koppelt aan andere dossiers zoals de versoepeling van de proefperiode en de startersbanen. Wanneer de werkgevers het sociaal overleg ter zake blokkeren, snellen hun politieke vrienden hen ter hulp. De vraag is of de regering een echt geloofwaardige diversiteitspolitiek wil opzetten of niet.

Wij herinneren graag aan onze actieve medewerking in de commissie die de federale wetgeving inzake discriminatie evalueerde en citeren het rapport van februari 2017 van deze commissie: “De commissie beveelt aan dat de overheid de mogelijkheid onderzoekt om op basis van relevante informatie, praktijktests uit te voeren of door derden te laten uitvoeren teneinde de naleving van de antidiscriminatiewetten na te gaan, met het oog op monitoring ervan. De Commissie beveelt in het bijzonder aan dat zou worden nagedacht over de toekenning aan de arbeidsinspectie van de uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheid om zelf gerichte controles uit te voeren door middel van praktijktests, in voorkomend geval op basis van ‘mystery clients’ (‘mystery shopping’ of ‘mystery calling’).”

Wanneer nu gesteld wordt dat de sociale gesprekspartners geen vooruitgang boeken, moet in de richting van de werkgevers gekeken worden. De werkgevers vragen om meer diversiteit in de bedrijven, maar verhinderen de invoering van concrete maatregelen. Deze houding is niet nieuw en beperkt de ruimte van alle sociale gesprekspartners om te strijden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het is net deze houding die de werkgevers ook aangenomen hebben wanneer minister Peeters het advies vroeg van de Nationale Arbeidsraad (NAR) over zijn wetsvoorstel rond ‘mystery calls’. “We moeten de tijd nemen om dit te overwegen”, klonk het, maar eigenlijk bedoelde men “We willen geen actie ondernemen”.

Wij begrijpen dan ook dat de minister tot actie wil over gaan. Zeker omdat in het kader van het Europees semester ons land opnieuw op de vingers is getikt over de situatie op de arbeidsmarkt van personen met een immigratie-achtergrond: “De resultaten qua arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond, zelfs gecorrigeerd voor andere individuele kenmerken, behoren tot de slechtste in de Unie.” De aanbeveling was duidelijk: “Ervoor zorgen dat de meest achtergestelde groepen, met inbegrip van mensen met een migratieachtergrond, gelijke kansen hebben op toegang tot kwaliteitsonderwijs, beroeps-opleidingen en de arbeidsmarkt.”