Terug

PB Memorandum informateur

Gemeenschappelijk memorandum van ABVV en ACV aan de formateur en informateur

Vandaag werden de voorzitters van ABVV en ACV, Rudy De Leeuw en Luc Cortebeeck - afzonderlijk - ontvangen bij informateur De Wever.
Zij hebben bij deze gelegenheid het gemeenschappelijk memorandum van ACV en ABVV toegelicht.
 


ABVV – ACV memorandum aan de informateur en de formateur van de nieuwe federale regering

Voor solidariteit - tegen toenemende ongelijkheid


ABVV en ACV vragen dat de toekomstige regering een toekomstgericht project uitwerkt en concretiseert met solidariteit als sleutelwoord en dus gericht op een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Hun gemeenschappelijke prioriteiten worden ingeschreven in de koepeldoelstellingen om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen weg te werken en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.

ACV en ABVV vragen eerst en vooral dat de nieuwe regering het eigen actieterrein van de sociale partners ten volle respecteert. Ze vragen:

 • erkenning en bevordering van het eigen initiatief van de sociale partners (ook inzake het statuut arbeiders/bedienden) en respect voor de wet en het overlegmechanisme voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen;
 • respect voor de vrijheid van onderhandelingen en het recht op collectieve actie;
 • reële inspraak in zowel het sociaal beleid als het economisch - financieel beleid, via de formele inspraakkanalen.


ABVV en ACV leggen volgende prioriteiten voor aan de komende regering:


1. Meer en betere banen in het kader van een nieuw groeimodel

Het eerste antwoord op de werkloosheid, zowel als de vergrijzing is een krachtig en doelmatig werkgelegenheidsbeleid, gericht op een sterke, duurzame groei en een maximale jobcreatie. Met prioriteit voor de strijd tegen de werkloosheid en werkonzekerheid bij jongeren.
Een louter defensief verhaal, gericht op loonkosten en flexibiliteit, moet plaats maken voor een meer offensief sociaal-economisch beleid:

 • dat berust op kwaliteit en concurrentie door innovatie, onderwijs en vorming: op basis van een geïntegreerde beleidsstrategie, in samenwerking met de Gewesten/ Gemeenschappen, opdat België op elk van die vlakken een topplaats verovert, met grondige evaluatie van het beleid op de verschillende beleidsniveaus;
 • dat de Belgische economie meer doet opschuiven naar industriële en dienstensectoren, naar producten/diensten en naar exportmarkten met een sterker groeipotentieel;
 • dat voluit het werkgelegeheidspotentieel benut van de ecologische transitie.

De ontwikkeling van de loonkosten is een zaak van vrije, verantwoordelijke onderhandelingen onder sociale partners: geen opgelegde loonnorm, behoud van de index en baremieke verhogingen.

Het werkgelegenheidsbeleid wordt al te eenzijdig gericht op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. De komende jaren moet veel meer aandacht gaan naar de vraagzijde: meer jobs (werkervaringskansen voor jongeren, uitbouw van de sociale economie, meer kansen op alternerend leren-werken), betere jobs en minder discriminaties.


2. Een sterke sociale zekerheid, met absolute voorrang voor de eerste pijler

ACV en ABVV blijven opkomen voor een sterke federale sociale zekerheid die steunt op een goed evenwicht tussen solidariteit en verzekering.
Bij voorrang moet werk worden gemaakt van een sterkere eerste pijler in de sociale zekerheid:

 • een verbreding van het financiële draagvlak, door meer alternatieve financiering, actievere strijd tegen de bijdragefraude en –ontwijkingen een krachtig werkgelegenheidsbeleid (zie hoger);
 • vrijwaring en volledige invulling van het structurele mechanisme voor de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens;
 • versterking van het wettelijke pensioenstelsel, zonder optrekking van de pensioenleeftijd;
 • een versterking van het wettelijke pensioenstelsel, wetende dat voor ons de tweede pensioenpijler niet de toekomst voor ons pensioenstelsel kan zijn, maar enkel een supplement bovenop het verbeterd wettelijk pensioen;
 • geen verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en geen afbouw van het brugpensioen;
 • een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg: omvorming van het stelsel van hulp aan bejaarden tot een volwaardige federale zorgverzekering, uitgavenbeheersing maar niet op rug van patiënten of personeel;
 • beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd of afschaffing van de wachtuitkeringen is onbespreekbaar.


3. Sterke openbare diensten

Economie en samenleving hebben nood aan een goed werkende overheid, met performante overheidsdiensten en –bedrijven:

 • een sterkere investering in openbare diensten;
 • een verbetering van het sociaal overleg, met primauteit aan de statutaire tewerkstelling;
 • een aantrekkelijke pensioenregeling, zowel voor ambtenaren (vrijwaring van het ambtenarenpensioen als uitgesteld loon) als voor contractuelen (onderhandelde regeling aanvullend pensioen).

De Belgische overheid moet Europees weerwerk bieden tegen de druk tot liberalisering en commercialisering en steun geven aan de eis voor een verordening voor de openbare diensten.
ACV en ABVV staan achter een hervorming van het gerechtelijke landschap, op voorwaarde dat ze beantwoordt aan de krachtlijnen die de sociale partners gemeenschappelijk hebben bepaald, d.w.z. met behoud van afzonderlijke, maar vergrote arbeidsrechtbanken.


4. Vrijwaring en versteviging van de syndicale rechten

De sociaal-economische democratie moet verder worden uitgebouwd, in het bijzonder:

 • erkenning van de vrijheid van onderhandelingen, zonder inmenging van de overheid;
 • verbetering syndicale aanwezigheid in KMO’s;
 • adequate bescherming van de afgevaardigden van de werknemers;
 • onder geen beding wettelijke of Europese ingrepen in het recht op staken en ruimer op collectieve acties.


5. Een rechtvaardig begrotingsbeleid

ACV en ABVV beseffen dat de nieuwe federale regering voor de uitdaging staat om het begrotingsevenwicht te herstellen en de schuld af te bouwen. Ze herinneren er aan dat de verslechtering van de begroting niet de schuld is van de werknemers maar van diegenen die de financiële en economische crisis veroorzaakt hebben. Daarom eisen ze dat de gezondmaking van de begroting aangepakt wordt:

 • door maatregelen en volgens een tempo dat het prille herstel van groei en werkgelegenheid niet schaadt;eerst en vooral door nieuwe inkomsten, in het bijzonder bij diegenen die totnogtoe meest werden ontzien;
 • door de zwaarste lasten op de sterkste schouders te leggen; met vrijwaring van de lage inkomens en de sociale uitkeringstrekkers;
 • zonder de collectieve diensten te ontwrichten.


6. Een rechtvaardiger en progressieve fiscaliteit

Volgens ABVV en ACV moet de regering en de nieuwe Minister van Financiën het voorbije wanbeleid rechttrekken en de ruimte benutten voor een betere verdeling en een betere inning van de belastingen, door:

 • een actievere strijd tegen fiscale fraude en ontwijking: afschaffing fiscaal bankgeheim, afschaffing forfaitaire belasting zelfstandigen, bestrijding van vennootschappen opgericht om personenbelasting en te ontduiken;
 • een vermindering van de druk op arbeid door een sterkere belasting op andere inkomens, in het bijzonder een versterkte vermogensfiscaliteit (vermogensbelasting, vermogenskadaster, meerwaardebelasting op aandelen en opties…), een belastingadministratie die over het management, de menskracht en de middelen beschikt om de belastingen correct te innen;
 • heroverweging van alle belastingaftrekken en –verminderingen in functie van rechtvaardigheid en doelmatigheid;
 • in geen geval uitholling van de progressiviteit van de personenbelasting: geen vlaktaks, noch fair taks;
 • een stop op de aanhoudende daling van de inkomsten uit vennootschapsbelasting en aan de ontsporing van de notionele intrestaftrek.


7. Duurzame ontwikkeling

De federale overheid zal, samen met de sociale partners en de Gemeenschappen / Gewesten, haar beleid meer dan ooit in het teken moeten stellen van de duurzame ontwikkeling, met garanties op een rechtvaardige transitie, in het bijzonder naar de werknemers en de lage inkomens.

In het bijzonder is nood aan:

 • een meer duurzame fiscaliteit, die gebruik van milieu- en energievriendelijke producten en productiewijzen aanmoedigt, met garanties dat dit de herverdeling niet ondergraaft;
 • een energiebeleid dat de economie en samenleving helpt de omslag te maken naar energiezuinigheid (o.m. programma voor isolatie woningen) en aanzienlijk meer hernieuwbare energie, zonder in vraag stelling van de wet op de kernuitstap;
 • de toegang tot energie garandeert voor allen, door een sterkere regulering van de gas- en elektriciteitsmarkt die bijdraagt tot een betere marktwerking (met correcte prijszetting);
 • een duurzaam mobiliteitsbeleid: meer en beter openbaar vervoer, aangepast aan de behoeften van de werknemers; overal een bedrijfsvervoerplan; milieu- en energievriendelijke voertuigen.


8. Federale solidariteit en staatshervorming

ACV en ABVV verwachten van de komende regering dat bij een discussie over de staatshervorming:

 • voorrang wordt gegeven aan de herfinanciering van de federale overheid, die meer dan 90% van de vergrijzingskosten moet dragen;
 • de interpersoonlijke solidariteit gevrijwaard wordt door het federaal houden van de solidariteitsmechanismen: de volledige sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de sectorale en interprofessionele CAO’s;
 • geen fiscale dumping wordt georganiseerd door regionale autonomie inzake vennootschapbelasting;
 • de samenwerking tussen de overheden versterkt wordt.

ABVV en ACV willen niet voor voldongen feiten worden geplaatst voor domeinen die tot hun kerntaken behoren. Hervormingen die volgens hen geen reële verbetering inhouden voor de werknemers en niet – actieven in de drie gewesten of deze met elkaar in concurrentie plaatsen of de inter-persoonlijke solidariteit aantasten, zijn niet aanvaardbaar.


9. Een actieve Europese en internationale rol

De federale regering moet - in volledige transparantie en in overleg met de sociale partners - sterker investeren in de beïnvloeding van het Europese beleid en dat van de internationale instellingen en in de internationale samenwerking. Het Europees voorzitterschap vanaf 1 juli is daartoe een uitgelezen kans.

België moet Europees ijveren voor ondermeer:

 • een gecoördineerd Europees relanceplan;
 • een evenwichtige uitvoering van de strategie Europa 2020, met eenwicht tussen de economische, sociale en ecologische beleidsdoelstellingen en zonder het sociale beleid te versmallen tot armoedebestrijding;
 • een verordening voor de openbare diensten;
 • een herziening van de arbeidstijdenrichtlijn, zonder opting out (mogelijkheid van uitstap);
 • maatregelen tegen fiscale dumping, versterking en uitdieping van de spaarrichtlijn en invoering van een minimumtarief in de vennootschapsbelasting;
 • de effectieve invoering van een belasting op de financiële transacties;
 • een krachtig beleid voor herregulering en een verbeterd toezicht op de financiële markten;
 • waarborgen tegen sociale dumping (inz. versterking van en samenwerking tussen inspectiediensten).

Internationaal zijn prioritair:

 • een aanhoudende inspanning van België ten belope 0.7 % van het BBP voor ontwikkelingssamenwerking;
 • een volgehouden actie voor de milleniumdoelstellingen, met meer aandacht voor werk en sociale zekerheid als hefbomen tegen de armoede, inz. door de ontwikkeling van een internationale sociale bodembescherming;
 • een verankering van de doelstelling van waardig werk in het beleid van de financieel-economische instellingen (IMF, Wereldbank, OESO, WHO);
 • een billijk beleid van humanitaire immigratie, met regularisatie van reeds hier aanwezige mensen zonder papieren op basis van objectieve criteria.