Terug

Actie Laagste inkomens omhoog

Laagste inkomens omhoog

Volgens de Europese berekeningswijze zijn mensen in  België arm als ze minder dan 899 euro inkomen hebben per maand. Uit ander onderzoek blijkt dat 980 euro het minimum is om menswaardig te kunnen leven. De meest uitkeringen liggen daar ver onder! In België bedraagt een leefloon voor een alleenstaande vandaag 726 euro…
 

Hogere uitkeringen

Daarom eisen we samen met de armenverenigingen dat de uitkeringen onmiddellijk verhoogd worden. Ze moeten minstens de Europese armoedegrens van 899 euro bereiken als opstap naar een menswaardig inkomen.
 

Aan het werk en toch arm

Ook de laagste lonen moeten omhoog. In België zijn 5% van de mensen die werken arm. De Belgische regering verhoogde voorzichtig al enkele uitkeringen (voornamelijk de allerlaagste pensioenen). Dat is niet voldoende.

Werelddag van Verzet tegen Armoede
 

België is een rijk land

Het kan niet dat mensen voor hun dagelijks overleven schulden moeten maken en zo in een hopeloze schuldenspiraal terecht komen. Het kan niet dat mensen geen toegang hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting.
 

Manifesteer mee

Je kan deze eis steunen door mee te actie te betogen op zondag 17 oktober 2010. We verzamelen  om 12u30 aan het Noordstation in Brussel. Tijdens de optocht zal er een fanfare spelen, die op kop loopt. Om stipt 13u wordt er vertrokken naar het Sint-Katelijneplein. Voor mensen die minder goed te been zijn, voorzien we vervoer (moto’s, fietstaxi’s, bus,…). Graag op voorhand een seintje aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (www.bapn.be info@bapn.be , 02 265 01 53).

 

Aankomst van de betoging is voorzien om 14u aan het Sint-Katelijneplein Brussel, met open micro en muziek. Caro Bridts (opgeleide ervaringsdeskundige) neemt het woord op het podium, samen met een aantal prominente figuren uit beleid en vakbondswereld zal de boodschap ‘Laagste Inkomens Omhoog’ versterkt worden. Daarbij aansluitend zal het systeem van ‘open micro’ gehanteerd worden. Mensen uit de verenigingen/mensen in armoede kunnen tijdens de manifestatie zich inschrijven om een vraag te stellen. Dit duurt tot maximum 14u45, waarna het muzikale programma van start gaat tot 16u.

 

Je kan op 17 oktober ook eenvoudigweg een geknoopt laken uit je raam hangen. Dat toont aan dat ook jij een land, een wereld zonder armoede wil.
 

Doe mee en hang een laken uit je raam

 

Boodschap van Caroline Copers,
Algemeen secretaris Vlaams ABVV

17 oktober 2010  14u - Werelddag van Verzet tegen Armoede – St Katelijneplein - Brussel

Het ABVV ondersteunt ten volle de eisen van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, eisen die we vandaag met zijn allen luid en duidelijk willen zichtbaar maken door onze aanwezigheid op deze betoging.

Als vakbond is het onze rol en opdracht te vechten tegen onrechtvaardigheid , ongelijkheid en uitsluiting. Dat de ongelijkheid en de armoede in ons land stijgen vinden wij onaanvaardbaar.

Vandaag leven in België meer dan 1,5 miljoen mensen in armoede en daarvan zijn er 220.000 aan het werk , dat betekent 1 op 7 . Deze groep wordt echter steeds maar groter . Armoede is al lang niet meer alleen een probleem van sociale uitkeringstrekkers zoals werklozen, gepensioneerden of invaliden !

De sociale zekerheid is een buffer tegen armoede. Een job hebben is vandaag echter geen garantie meer tegen het armoederisico!  Armen , als zij werk hebben, komen veelal terecht in slecht betaalde jobs, tijdelijke jobs, ongezonde jobs, precaire statuten .

Het ABVV ondersteunt dan ook de eis van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding voor een arbeidsmarkt waar duurzame en werkbare jobs worden aangeboden tegen een volwaardig loon. De strijd voor kwalitatief werk is zeer zeker ook een syndicale strijd! Het ABVV wil geen Amerikaanse toestanden waarbij mensen twee tot drie jobs dienen te combineren om in een menswaardig inkomen te kunnen voorzien. Wij zullen dit bij de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord dan ook op tafel leggen.

De werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid in het scheppen van kwalitatieve jobs  Het zijn dan ook de werkgevers die moeten geactiveerd worden !

Daarnaast eist het Belgisch Netwerk de verhoging van de minimumuitkeringen tot aan de Europese armoedegrens. Spreken over sociale uitkeringen is spreken over de sociale zekerheid! Onze sociale zekerheid moet absoluut worden versterkt. Het opkrikken van de uitkeringen tot de Europese armoedegrens is voor het ABVV een eerste stap, maar het kan niet beperkt blijven tot deze stap. Alle minima moeten stelselmatig worden verhoogd. Onze sociale zekerheid  mag niet verglijden tot een bijstandsverzekering voor werklozen, invaliden of gepensioneerden.

Laten we ons niet blindstaren op te behalen percentages wanneer het over de armoedegrens gaat. Laten we ons niet blindstaren op de cijferverschillen tussen gehuwden, alleenstaanden, mensen met of zonder kinderen. Wie het officiële cijfer van een armoedegrens nipt overschreden heeft , is verre van verlost van een armoederisico ! Of men nu aan het werk is , of niet .

Daarom is het welvaartvast maken van de sociale uitkeringen en de verhoging van het bruto gewaarborgd maandinkomen essentieel. Niet de lonen zijn te hoog, maar de uitkeringen zijn te laag.

Het ABVV waarschuwt tegen blinde besparingen en loonmatiging . Niet alleen zou dit vooral de zwaksten treffen, wat onaanvaardbaar is , maar bovendien zou dit nefast zijn voor de prille economische groei en de daaruit noodzakelijk voortvloeiende werkgelegenheid.

Het ABVV onderschrijft dan ook ten volle de eis van het Belgisch Netwerk voor het optrekken van de minimumuitkeringen …. Maar we moeten ambitieuzer zijn.

Het Belgisch Netwerk vraagt tenslotte een realistisch tijdspad binnen het nog te onderhandelen federaal regeerakkoord , met daarin concrete doelstellingen, overlegd met de sociale partners en het middenveld.

Uiteraard ondersteunt het ABVV deze eis . We hebben al herhaaldelijk gesteld dat er hoogdringend nood is aan een federale regering die zich met de echte sociaal-economische en maatschappelijke problemen bezig houdt. De economische crisis is nog steeds niet uitgeraasd , de gevolgen zullen zich nog lang laten voelen.

We kunnen niet aanvaarden dat de ongelijkheid in dit land toeneemt. We willen niet aanvaarden dat de solidariteit wordt uitgehold. We zullen niet aanvaarden dat het cement van die solidariteit, nl. een sterke federale sociale zekerheid en een rechtvaardige herverdelende federale fiscaliteit , wordt vernietigd.

Het ABVV zal zich samen met het Belgisch Netwerk blijvend verzetten tegen eender welke vorm van zogenaamde warme samenleving waarin alleen zij die er warmpjes inzitten, goed gedijen.

Samen vechten we tegen armoede. Samen zijn we sterk .